یادگیری خود تنظیم:پایان نامه خود تنظيمي يادگيري

یادگیری خود تنظیم:پایان نامه خود تنظيمي يادگيري

ﺑﺮﻳﺘﻮن  وﮔﻠﻦ [1]،(1989)  در ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ رابطﻪ بین مدیریت زمان وموفقیت تحصیلی پرداختند  .ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﻓﺮاد ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب اﻫﺪاف ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ، زﻣﺎن  ﺑﻨﺪي و ﻋﻤﻞ ﻛﺮدن در ﻳﻚ ﭼﺎرﭼﻮب زﻣﺎﻧﻲ ﻣﺸﺨﺺ و ﻧﮕﺮش زﻣﺎﻧﻲ ﺧﺎص ﻣﻲ ﺗﻮانند  ﺑﻪ ﭘﻴﺸﺮفت ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺑﺎﻻﻳﻲ دﺳﺖ ﻳﺎﺑﻨﺪ.
طبق نظر رفتارگرايان خودتنظيمي نوعي از يادگيري است كه افراد به جاي آن كه بركسب دانش ومهارت، برمعلمان و والدين وعوامل آموزشي تاكيدكنند شخصا”تلاشهاي خود را آغاز وهدايت مي كنند.(زيمرمان و كلرلي[2]،2014).                                                                                                       رفتارگرايان در خصوص خودتنظيمي براين باورند كه يادگيري خودتنظيمي بدين معني است كه دانش آموز مهارتهايي براي طراحي،كنترل و فرايند يادگيري خود كسب مي كند وبراي يادگيري تمايل دارد وقادر است كل فرايند يادگيري خود را ارزيابي كند ودر مورد آن بيانديشد.(بري[3]،1992).
یادگیری خود تنظیم فرایندی است که در آن فرد از لحاظ رفتاری ، انگیزشی وشناختی به منظور دسترسی  به اهداف با ارزش ومهم آموزشی فعال می باشند ( زیمرمن،1998) . پژوهش های اخیر در مورد اینکه چگونه دانش آموزان خود تنظیمی را به کار می برند اطلاعات با ارزشی را فراهم کرده اند . دمبو[4](2001) پیشنهاد می کند که دانش آموزان نیاز دارند یادبگیرند که چگونه بیاموزند و چگونه فرایندهای یادگیری خود را تنظیم کنند. بنابراین سرلوحه برنامه مدارس باید آموزش راهبردهای یادگیری خود تنظیم باشد . از دیگر مولفه های مهم که باید به آن توجه کرد و برنامه ای جهت تدریس آن تدارک دید ، ایجاد مهارت مدیریت زمان در دانش آموزان  است. با توجه به این موضوع,ولفولک[5]( 2001)، بیان کرده است مهارت مدیریت زمان چیزی نیست که پژوهشگران ومحققان بخواهند آن را انکار کنند. مدیریت زمان می تواند به دانش آموزان در زمینه حفظ انگیزش ، یادگیری خود تنظیم وعملکرد قوی تر در دروس آموزشی کمک کند . بندورا،1997).
افزایش این مهارت نیاز به دانش وهمچنین  تمرین دارد . یکی از  مولفه های مدیریت زمان ، علاقه مندی درونی است . علاقه مندی درونی اشاره دارد به افرادی که به منظور خود تکلیف ، درگیر تکلیفی می شوند. یادگیرندگان با علاقه مندی درونی ، در انجام دادن تکالیف آموزشی خود احساس لذت می کنند ، جهت گیری آگاهانه دارند ، چالش وتکالیف جدید را ترجیح میدهند ، از انتقاد وبازخورد نمی ترسند وعملکرد تحصیلی بالایی دارند . بنابراین به طور طبیعی انتظار می رود که مهارت مدیریت زمان دانش آموزان با اعتقادات انگیزشی وخودتنظیمی رابطه داشته باشد. ( سانسون[6] وهمکاران ،2000)
[1] .Beriton & Galen
[2] .Kelerli
[3] .Beri
[4] .Dembo
[5] .Wolfolek
[6] .Sanson
لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:
اثربخشي آموزش گروهي مديريت زمان بر خود تنظيمي يادگيري دانش آموزان پيش دانشگاهي