پایان نامه پیشگیری از آسیب و تصادفات جاده ای

دانلود پایان نامه
۲-۷- تاریخچه اولین تصادف جهان…………………………………………………………………………………………………………………………..21
۲-۸- هزینه های تصادفات جاده ای…………………………………………………………………………………………………………………………22
۲-۹- گزارش آماری سازمان پزشکی قانونی کشور از مرگ و میرهای تصادفات رانندگی……………………………………..23
۲-۱۰- تلفات موتورسیکلت در برخی از شهرهای آسیایی ………………………………………………………………………………………24
۲-۱۱- پیشگیری از مرگ های موتورسیکلت در کالی کلمبیا…………………………………………………………………………………25
۲-۱۲- حوادث جاده ای در ایالت کاماتاکا در هند……………………………………………………………………………………………………26
۲-۱۳- کشته های ناشی از تصادفاتموتورسیکلتدر جهان…………………………………………………………………………………..26
۲-۱۴- بررسی کشته های حوادث رانندگی کشور با کشته های جنگ تحمیلی…………………………………………………….27
۲-۱۵- پیشگیری از آسیب های ترافیکی را هها………………………………………………………………………………………………………28
۲-۱۶- پیشنهادات گزارش جهانی برای پیشگیری از آسیب های ترافیکی راهها…………………………………………………….28
۲-۱۷- مدیریت ترافیک…………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….28
۲-۱۸- پرترافیک‌ترین شهرهای جهان………………………………………………………………………………………………………………………29
۲-۱۹- آسیب های سر و گردن علت اصلی مرگ و ناتوانی………………………………………………………………………………………30
۲-۲۰- کلاه ایمنی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….31
۲-۲۰-۱-  مشخصات کلی کلاه ایمنی……………………………………………………………………………………………………………………..32
۲-۲۰-۲-  استاندارد بین‌المللی برای کلاه ایمنی در اروپا………………………………………………………………………………………..32
فصل سوم : بررسی جغرافیایی استان یزد و بررسی تلفات موتورسیکلت در کشور مالزی……34
۳-۱- تاریخچهگسترششهریزد……………………………………………………………………………………………………………………………….35
۳-۲- قدمتوپیشینهتاریخی………………………………………………………………………………………………………………………………….35
۳-۳- موقعیتاجتماعیواقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………..36
۳-۴- نژاد‌،‌ زبان، مذهب…………………………………………………………………………………………………………………………………………….37
۳-۵- شبکهارتباطی………………………………………………………………………………………………………………………………………………….38
مطلب مرتبط :   حقوق، تحریم، بشر، کمیته