پایان نامه پسماند بیمارستانی؛دفع پسماند بیمارستانی

پایان نامه پسماند بیمارستانی؛دفع پسماند بیمارستانی

بازیافت و دفع  پسماند های بیمارستانی
در ایران با توجه به کیفیت پسماند های شهری که بهره وری بازیافت و کودسازی در آنها زیاد است و نیز با عنایت به وجود زمین های بایر و فراوانی که در اطراف شهرها تناسب خاصی برای دفن بهداشتی پسماند دارند، سرمایه گذاری در جهت احداث کارخانه های زباله سوز، توصیه نمی شود اما از آنجا که آلودگی بیولوژیکی و عفونی پسماند های بیمارستانی معمولاً بیش از انواع دیگر پسماند است  کارشناسان بهترین روش را برای دفع پسماند  های مراکز درمانی را سوزاندن در کوره های پسماند سوز ،توصیه کرده اند. محاسن و معایب سوزاندن پسماند با دستگاههای زباله سوز به شرح زیر خلاصه می شود(عمراني،1377) :

  • محاسن :

P این روش موثرترین روش دفع پسماند است که در مقایسه با سایر روش های دفع به زمین کمتری نیاز دارد.
P خاکستر باقیمانده به علت عاری بودن از مواد آلی و باکتری ها از نظر بهداشتی مخاطره آمیز نبوده و قابل دفن است.
Pآب و هوا و تغییرات جوی تقریباً تاثیر مهمی دراین روش ندارد.
P  سوزاندن پسماند در دستگاههای زباله سوز منافع جنبی نظیر استفاده از حرارت ایجاد شده برای گرم کردن بویلرها و در نتیجه تولید انرژی بهره دارد .

  • معایب:
  • این روش در مقایسه با سایر روش ها به سرمایه گذاری و هزینه اولیه بیشتری نیاز دارد.
  • این روش ایجاد بو،دود وآلودگی هوا می نماید که عموماً مورد اعتراض مردم است.
  • به پرسنل کارآزموده و افراد مجرب برای بهره برداری و نگهداری از دستگاه های زباله سوز نیاز است.
  • هزینه نگهداری و تعمیرات در این روش بیش از سایر روش های پسماند است.
  • این روش برای دفع مواد زاید خطرناک نظیر مواد رادیواکتیو و مواد قابل انفجار روش مناسبی نیست.

قابل ذکر است که در حال حاضر بازیافت از پسماند های بیمارستانی و مراکز بهداشتی به علت اختلاط آلودگی با مواد قابل بازیافت  ممنوع می باشد.
جدول 1-3 : روش های دفع انواع پسماندهای بیمارستانی(.(WHO, 1999

پسماندهاي راديو اكتيو
 
پسماندهاي شيميايي
 
پسماندهای ژنوتوکسیک پسماندهاي دارويي وسايل آلوده نوك تيز و برنده پسماندهاي
تشریحی
پسماندهاي عفوني فناوری
×  ×  ×  ×  ü ×  ü (اتو كلاو)
× × × × × × ü ماکروویو
در مقادیر کم ×  ×  ×  ü ü ü زباله سوز تک اتاقه
×  ×  ×  ×  ü ü ü زباله سوز دو اتاقه
در مقادیر کم در مقادیر کم ×  در مقادیر کم ü ü ü زباله سوز پیرولیتیک
× 
 
در مقادیر کم در مقادیر کم ü ü ×  ×  محفظه سازي
×  ×  ü ü ×  ×  ×  خنثي سازي
× × × در مقادیر کم × × ü دفن بهداشتی
در مقادیر کم ×  ×  در مقادیر کم ×  × 
 
×  تخلیه فاضلاب شهری

 
لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:
بررسی پسماندهای بیمارستانی (موردمطالعه : بیمارستان شهدای تجریش تهران)