پایان نامه نوآوری محصول:مفهوم نوآوری محصول

پایان نامه نوآوری محصول:مفهوم نوآوری محصول

تعریف و مفهوم نوآوری و نوآوری محصول
درادبیات نوآوری تعاریف مختلفی از آنها ارائه شده است بیتز و خاساونه[1] ( 2005 )نوآوری را این گونه تعریف کرده اند که نوآوری یعنی پذیرش و کاربرد روش ها و دانش جدید شامل توانایی یک سازمان برای پذیرش یا خلق عقیده های جدید و کاربرد این عقاید درتوسعه و اصلاح محصولات ، خدمات ، رویه ها و فرایندهای کاری جدید می باشد. از دیدگاه رقابتی سازمان هایی که در آنها جهت رسیدن به مزیت رقابتی ، نوآوری تشویق می شود از دانش و ایده های جدید کارکنان و مدیران برای تولیدمحصولات و خدمات جدید با توجه به نیازهای استفاده می شود . بعضی از نوآوری ها درمحصولات و خدمات فناوری و روش های مدیریتی ظاهر می شود. شومپیر[2] (1943) ، نوآوری را به عنوان یک تغییر برگشت ناپذیر تاریخی در مسیر انجام کارها و تخریب خلاقانه توصیف می کند . در اینجا نوآوری ها به عنوان خلاقیت های جدید به لحاظ اهمیت اقتصادی تعریف می شوند که برای نخستین بار توسط شرکت ها اجرا می شوند . نوآوری ها شامل نوآوری فرآیندی و محصولی می باشد . نوآوری محصول شامل محصول بهتر یا جدیدتر است که تولید و فروخته می شوند . این سؤال مطرح است که چه چیزی تولید می شود ؟ نوآوری محصول شامل کالاهایی با مواد اولیه جدید و نیز خدمات غیر قابل لمس جدید است . نوآوری در فرایند عبارت است از روش های جدید تولید کالا ها و خدمات موضوع این است که محصولات موجود چگونه تولید می شوند . نوآوری های فرایند ممکن است از نوع فناوری یا سازمانی باشند . در این نوع طبقه بندی علمی تنها نوآوری های محصول تکنولوژیکی و کالاها موضوع اصلی هستند . طبقه بندی دیگری وجود دارد که غیر تکنولوژیکی و ناملموس است که این طبقه بندی علمی، درشکل (2-2) نشان داده است . البته در این تحقیق تأکید ما بر روی نوآوری محصول است( ماریوس وچالرز ،1389).
سازمانها نوآوریهای گوناگونی را دنبال می کنند . نوآوری در کالاها و خدمات نوآوری در استراتژی و ساختار نوآوری در تکنولوژی از آن جمله اند . منابع دانش خارج از سازمان اغلب برای فرایند نوآوری در سازمان ، حیاتی هستند . تحقیقات انجام شده در شناخت ریشه های نوآوری ، نقش برجسته استفاده از دانش محیطی را فرایند نوآوری نشان داده اند ، نوآوری به عنوان یک فرایند سازمانی شامل چهار مرحلۀ شکل گیری فکر نو ، حمایت ، بهبود و استقرار آن است چوین و لوین تال[3] ( 1990 ).
خلاقیت :فرایند ایجاد یک ایده مفید ،شامل 5 مرحله است:

  • آمادگی :پیشینه تجربی و دانشی که یک کار آفرین به فرایند تشخیص فرصت منتقل می نماید.
  • دوره نهفتگی : مرحله ای که شخص به این ایده فکر میکند .
  • دیدگاه: وقتی یک ایده متولد می شود.
  • ارزیابی :موشکافی و تحلیل ایده برای تعیین ارزشمند بودن آن
  • تولید: مرحله ای که ایده خلاق در شکل نهایی قرار می گیرد ،جزئیات کنار گذاشته می شود ،و ایده تبدیل به یک موضوع ارزشمند می شود.(الهیاری،1392)ودر نتیجه باعث نوآوری محصول می شود.

سازمانی که از ظرفیت جذب دانش بالایی برخوردار است ، اتصالاتی با منابع دانش خارجی ایجاد می کند که به مثابه کانالهایی برای انتقال افکار نو به درون سازمان عمل می کنند . بنابراین ظرفیت جذب دانش از طریق شناسایی دانش خارج از سازمان می تواند نقش مؤثری در مرحله نخست نوآوری داشته باشد . اجزای دیگر ظرفیت جذب دانش از قبیل جو ارتباطات و دانش مرتبط قبلی مراحل بعدی فرایندی نوآوری ، یعنی حمایت ، بهبود و استقرار را تقویت و تسهیل می کنند ( حسینی و حاجی پور ، 1387 ، ص 161 ).
هر چند نوآوری به عنوان یک عامل کلیدی در موفقیت سازمانی است اما الگویی مهم در سازمان تبدیل شده  است . نوآوری مدیریت همانند سایر فرایندهای مدیریتی در ارتباط با روشهای و ایده های جدیدی است که از طریق شناسایی و معرفی اشکال متنوع تغییر سازمانی به بار می آیند . جالب اینکه این قبیل فرایندها ، هم تراز با گروهها و افرادی است که از ویژگی ها ، جهت گیری ها یا مهارت هایی متناسب با سازمان برخوردار هستند . عوامل تغییر مانند مشاوران مدیریتی اغلب به عنوان یک منبع محوری نوآوری به شمار می آیند ، آنها نقش بسزایی را در موقعیت یابی و به چالش کشیدن هنجارهای فعلی از طریق نوآوری ایفاء می کنند . باید خاطر نشان کرد که مجموعه ای از فاکتورهای فرهنگی و ساختاری در سازمان های بزرگ دیده می شوند که توصیف کننده علت تمایل مدیران به نوآوری تدریجی در کوتاه مدت است(پورمحمد،1391) .
استونر[4] ( 1996 ) سازمان هایی که دانش را به طور مؤثر و کارآمد مدیریت و توسعه می دهند در تبدیل سرمایه فکری خود به محصولات و خدمات نوآورانه بهتر و برتر می باشند ، شرکت ها از طریق مدیریت مؤثر دانش میتوانند ایجاد ، پذیرش و اجرای نظریات جدید ترغیب کننده تا فعالیتهای نوآورانه برانگیخته شوند .
نوآوری نوعی تغییر ایجاد می کند ، اما هر تغییری را نمی توانیم نوآوری بنامیم . نوآوری تغییری بدیع و تازه است که بر اساس اندیشه ای نو که سابقۀ قبلی ندارد ، به وجود می آید و از این رو اگر چه نوآوری تغییری است اما هر تغییری نوآوری نیست ( الوانی ، 1385 ) .
[1]. Bates&Khasawneh
[2]. shumipter
[3]. COHEN & Levinta
[4]. stoner
لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:
بررسي رابطه مديريت دانش و نوآوری محصول در شركت هاي صنعتي استان گيلان