پایان نامه منابع مالی شهرداری؛مدیریت شهری کشور اندونزی

پایان نامه منابع مالی شهرداری؛مدیریت شهری کشور اندونزی

مدیریت شهری درکشور  اندونزی  
در اندونزی که در زمره کشورهای درحال توسعه است درآمدهای شهرداری ها به چند دسته تقسیم می شود:
–  درآمدهای جاری (تمامی درآمد به جز وام) که اصولا جهت به کار انداختن و نگهداری اختصاص داده می شود.
– درآمد های توسعه که شامل بقیه درآمدهای جاری و وام ها می شود. بنا بر مقیاس منابع درآمد ی به چند گروه عمده تقسیم می شوند:
الف) کمک های بلاعوض (Grant) دولت مرکزی (بزرگ ترین رقم در تامین مالی توسعه منطقه ای) که شامل:
۱- کمک های بلاعوض پرداختی شامل یارانه برای خودکفایی
۲- کمک های بلاعوض که به پروژهای توسعه اختصاص داده می شوند.
۳-  کمک های بلاعوض که از بودجه وزارتخانه مرکزی اختصاص می یابد و از سوی سازمان های فنی حکومت های منطقه ای به عنوان هزینه های بخشی مورد استفاده قرار می گیرد.
ب) درآمدهای محلی:
1-  مالیات ها  (      local incomes)
۲ – هزینه های خدماتی
3-  سودهای ناشی از شرکت های عمومی محلی
4- درآمدهای دپارتمانی
5-  منابع مختلط
درآمدمحلی منبع درآمدی است که از سوی حکومت منطقه ای جمع آوری و شامل چند زیر گروه است:
منابع درآمدی مقرر شده شراکتی: این منبع شامل مالیات، حق الامتیاز و دیگر درآمدهایی است که از سوی حکومت مرکزی وضع شده اما بعضا یا به طور کامل به حکومت محلی واگذار می شود. مهم ترین این اقلام مالیات بر اراضی و املاک می باشد. تقریبا درحدود ۶۵درصد این مالیات های جمع آوری شده به حکومت های محلی جمع آورکننده برگردانده می شود زیرا ارتباطی میان وضعیت مالی و توسعه اراضی محلی و نیاز به وضع مالیات محلی در رابطه با توسعه وجود دارد.
دیگر منابع درآمدی غیرمالیاتی: این منابع شامل وام برای پروژه های مختلف می باشد.
(سعیدی مهرآباد،1389،ص 13)
لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:
بررسی روشهای تامین منابع مالی شهرداری ها در توسعه و عمران شهری ( مطالعه موردی شهر شاهرود)