پایان نامه عوامل آمیخته بازاریابی//اهمیت کیفیت محصولات

پایان نامه عوامل آمیخته بازاریابی//اهمیت کیفیت محصولات

اهمیت کیفیت محصولات
عرضه محصولات با کیفیت برتر و ارائه خدمات به مشتریان در سطح عالی به طور مستمر موجب
ایجاد مزیتهاي رقابتی براي شرکت از قبیل:

  1. ایجادموانع رقابتی: هنگامی که راجع به موانع رقابتی صحبت می شود معمولا نتایج فیزیکی سرمایه گذاری های استراتژیک در نظر گرفته می شود. کیفیت محصول ممکن است هنگام ورود رقبا به بازار موانع بزرگی ایجاد کند.
  2. وفاداري مشتریان: شرکتهایی که به ایجاد وفاداري مشتریان توجه دارند اهمیت حفظ یک مشتري را در ماوراي هر خرید د رنظر می گیرند. آنها مشتریان را دارایی هاي ارزشمندي می دانند و از تمام کارمندان خود می خواهند که براي راضی نگاه داشتن و در نتیجه وفادار  شدن یا وفادار ماندن مشتریان هر کاري انجام دهند. فعالیتهاي بازاریابان براي ایجاد وفاداري درازمدت مشتریان فلسفه بازاریابی ارتباطی را ایجادمی کند. در بازاریابی ارتباطی به جاي فروش فوري وکوتاه مدت به حفظ درازمدت مشتریان توجه می گردد.
  3. محصولات متمایز: اگر محصولی که عرضه می شود کاملا شبیه محصولات رقبا باشد، چگونه می توان مشتریان را راضی ساخت که آن را انتخاب کنند؟ توجه به کیفیت محصولات یکی از راه های موثر در راضی کردن مشتریان است.
  4. کاهش هزینه هاي بازاریابی: ارائه خدمات به مشتریان ممکن است هزینه هاي بازاریابی و فروش چشمگیري به سه دلیل کاهش دهد. اول اینکه هزینه به دست آوردن یک مشتري جدید می تواند تا پنج برابرهزینه حفظ یک مشتري کنونی باشد. دوم اینکه مشتریان راضی می توانند به علت توصیه به فامیل، دوستان و همسایه ها بهترین منبع آگهی باشند. دلیل سوم برعکس دلیل قبلی است. مشتریان ناراضی می توانند یک کسب و کار را نابود کنند
  5. قیمت بالاتر: در صورتی که مشتریان از کیفیت محصولات راضی باشند می توان به سود بالاتر دست یافت. بسیاری از شرکت هایی که به کیفیت برتر دست یافته اند قیمت های بالاتری نیز تعیین می کنند( روستا و دیگران، 1381، صص 225- 227 ).


تاثیرکیفیت محصول درآمیخته بازاریابی:
 
1-تاثیرات کیفیت  برمحصول: طرح محصول علاوه بر اثري که دربرآورده ساختن نیازهاي مشتریان دارد کوششهاي بازاریابی را نیزتحت تاثیر قرارمی دهد. همچنین ممکن است بر طرز تفکر و رفتار فروشندگان اثر بگذارد. بخصوص در بازارهایی که محصول مستلزم نمایش و نشان دادن است پیش از جلب نظر و رضایت خریداران و مشتریان باید مورد قبول فروشندگان قرارگیرد. طرح محصول درتبلیغ از طریق آگهی ها و روشهاي معرفی و ترفیع در بازاریابی شرکت تاثیر دارد.
2- تاثیرات کیفیت برقیمت: ارائه خدمات به مشتریان برقیمت گذاري و سود تاثیراتی دارد. بسیاري از عملیاتی که براي افزایش رضایت مصرف کننده صورت می گیرد براي شرکتها رایگان یا کم پذیرش محصولات مرجوعی پر هزینه است. ازخدمات دیگري که ممکن است سود شرکتها را کاهش دهد است.
لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:
بررسی تاثیر عوامل آمیخته بازاریابی بر افزایش فروش شرکت پگاه فارس در زمینه محصولات لبنی در شهر شیراز