پایان نامه رایگان درباره تحلیل واریانس و و تحلیل واریانس

دانلود پایان نامه

0000/0
118223/8
596788/0
اندازه شرکت
متغیر وابسته : نوسان پذیری قیمت سهام
روش برآورد مدل رگرسیون : حداقل مجذور مربعات معمولی
جهت برآورد مدل رگسیونیِ تحقیق و ضرایب از روش حداقل مجذور مربعات معمولی استفاده شده است. بر این اساس مدل رگرسیونی و مدل ریاضی تحقیق که ترکیبی است از متغیرهای مستقل ووابسته و بخش ثابت مدل وهمچنین جزء خطامدل به شرح زیر ارائه می شود :
بر اساس آزمون های انجام شده می توان مدل گرافیکی تحقیق به قرار زیر ارائه می شود :
نمودار ( 4- 7 ) : نمودار گرافیکی ارتباط متغیرهای تحقیق
4-6 – 2- تحلیلِ مدلِ رگرسیون بر اساس پارامترها و علامت متغیرها در معادله :
براساس مدل رگرسیونی برآوردی، پارامترهای مدل رگرسیون و همچنین ارتباط آنها با متغیر وابسته بین متغیر اندازه شرکت با متغیر نوسان پذیری قیمت سهام رابطه ای مستقیم با ضریب 596788/0 برقرار می باشد به این معنا که به ازاء هرواحد تغییر در متغیر اندازه شرکت، معادل 596788/0 واحد تغییر در متغیر نوسان پذیری قیمت سهام روی خواهد داد. بین متغیر نسبت سود قبل از کسر بهره و مالیات به مجموع دارائیها با نوسان پذیری قیمت سهام رابطه معکوس با ضریب 280579/0 وجود دارد به این معنا که به ازاء هرواحد تغییر در متغیر نسبت سود قبل از کسر بهره و مالیات به مجموع دارائیها، معادل 280579/0 واحد تغییر در جهت معکوس در متغیر نوسان پذیری قیمت سهام روی خواهد داد. بین متغیر نسبت سود تقسیمی با نوسان پذیری قیمت سهام رابطه مستقیم با ضریب132974/0 وجود دارد به این معنا که به ازاء هر واحد تغییر در متغیر نسبت سود تقسیمی، معادل 132974/0 واحد تغییر در متغیر نوسان پذیری قیمت سهام روی خواهد داد. بین متغیر نسبت بدهی با نوسان پذیری قیمت سهام رابطه معکوس با 000538/0 وجود دارد به این معنا که به ازاء هر واحد تغییر در متغیر نسبت بدهی ، معادل 000538/0 واحد تغییر در متغیر نوسان پذیری قیمت سهام روی خواهد داد و بخش ثابت معادله که در واقع همان عرض از مبداء مدل رگرسیونی می باشد معادل 337151/2 بوده است. قابل ذکر است که با توجه به اینکه مدل دارای عرض از مبداء می باشد لذا می توان نتیجه گیری نمود که به احتمال زیاد توزیع جملات خطا نرمال بوده و تورشی به دلیل عدم وجود عرض از مبداء در ضرایب وجود ندارد. براساس ارزیابی های انجام شده از میان 4 متغیر مستقل تحقیق، 3 متغیر (سود قبل از کسر مالیات و بهره به مجموع دارائیها و متغیر مجموع بدهیها به مجموع دارائیها دارای ارتباط معکوس (منفی) واندازه شرکت و نسبت سود تقسیمی دارای ارتباطی مستقیم و دارای ارتباطی مثبت (مستقیم) با متغیر نوسان پذیری قیمت سهام می باشد.
4-6 –3- تحلیل واریانس و معناداری کل معادله رگرسیون :
از جمله سوالات اساسی که می توان در خصوص معادله رگرسیونی تحقیق طرح نمود این است که آیا معادله کلی رگرسیون معنادار است و آیا تغییرات توضیح داده شده توسط متغیرهای توضیحی در مقایسه با تغییرات توضیح داده نشده (خطاها) معنادار هستند یا خیر و همچنین آیا می توان نتایج حاصل از نمونه گیری (و نه کل جامعه) را به کل جامعه تعمیم داد. برای آزمون این موضوع از تحلیل واریانس بهره می بریم و این موضوع را می توان از طریق آزمون f ارزیابی نمود. بایستی اشاره نمود که هرچه ضریب تعیین مدل برآوردی تحقیق بزرگتر باشد، مقدار f نیز بزرگتر خواهد بود به این معنا که مقدار f نسبت به سطح ضریب تعیین حساس بوده و عکس العمل مستقیم نشان می دهد.
در این خصوص می توان فرضیه های آماری زیر را طرح نمود :
H0 :
H1 :
مطالبی که در بخش های قبلی بیان شدند تنها بر اساس توصیف نمونه های دردسترس تحقیق بودند و نه کل جامعه آماری تحقیق به این معنا که نتایج بدست آمده، تنها در قلمرو نمونه های تحقیق قابل استناد هستند. با توجه به اینکه در تحقیق حاضر از روش حذف نظام مند جهت تعیین جامعه آماری استفاده شده و سپس از میان جامعه آماری اقدام به نمونه گیری نموده ایم (بر مبنای روش تصادفی طبقه ای) آیا می توان مدل رگرسیون برآوردی را مدلی معنادار دانست به نحوی که بتوان نتایج حاصل از آن را به کل جامعه تعمیم داد؟
نتایج تحقیق حاکی از آن است که آماره F برابر با 45387/70 و معناداری کمتر از 5% بوده و لذا بر اساس ضریب F مدل و با در نظرگرفتن سطح خطای مدل (5%)، فرض H0 مبنی بر این که معادله رگرسیونیِ برآوردی معنادار نمی باشد، رد و فرض 1H مبنی بر این که معادله رگرسیونی برآوردی در سطح جامعه معنادار می باشد، پذیرفته شده و قابل تعمیم به جامعه می باشد البته لازم به توضیح است که ضریب f رابطه ای نزدیک با ضریب تعیین داشته و لذا با در نظر گرفتن این موضوع که ضریب تعیین مدل برآوردی که در سطح 43.97/0% برآورد شده است، وجود رابطه خطی بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته در حد ضعیف قرار دارد. به تعریفی دیگر می توان گفت که معادله برآوردی رگرسیون با ضریب تعیین تعدیل شده برابر با 43.97% در سطح جامعه قابل تعمیم می باشد.
جدول ( 4- 10 ) : تحلیل معناداری مدل رگرسیون (واریانس)
سطح معنی داری
مدل
000/0
بر اساس سطح معناداریِ 97/43% و احتمال 97/43% مدل کلی تحقیق قابل تعمیم به جامعه آماری می باشد. به عبارت دیگر مقدار تغییرات توضیح داده شده از طریق معادله رگرسیون در برابر تغییرات توضیح داده نشده از طریق معادله رگرسیون معنادار می باشد.
4-7- آزمون صحت فرم تابعی تحقیق :