پایان نامه درمورد زنجیره تامین: استقرار نظام یکپارچه

پایان نامه درمورد زنجیره تامین: استقرار نظام یکپارچه

ضرورت استقرار نظام یکپارچه
تحول در روندهای جهانی، تغییر قواعد رقابت و بروز نیروهای نوین در محیط فعالیت سازمان ها، ضرورت بازنگری در روش های کسب و کار را تشدید نموده و سازمان ها را ناگزیر از همکاری و هماهنگی با یکدیگز جهت ایجاد ارزش بیشتر برای مشتریان و در نتیجه کسب منفعتی افزون تر نموده است. بررسی ویژگی های زنجیره تامین سنتی و مقایسه ی آن با شرایط نوین که در جدول شماره 2-2-4 نشان داده شده است، ضرورت استقرار نظام هماهنگی و یکپارچگی را بیش از پیش آشکار می نماید. همانطور که در جدول مذکور مشاهده می شود، در گذر زمان فعالیت ها و روابط مجزا جای خود را به فعالیت هایی یکپارچه و همکاری متقابل داده اند. به طور کلی مهمترین محرک های موج نوین یکپارچگی را می توان بدین صورت بیان نمود:

  • افزایش رقابت بر سر هزینه
  • کوتاه شدن چرخه حیات محصولات
  • تسریع در چرخه ی توسعه ی محصولات
  • جهانی شدن و سفارشی سازی محصولات
  • افزایش کیفیت محصولات

بدین ترتیب استقرار سیستم یکپارچه در زنجیره تامین به عنوان پاسخی به تحولات محیطی توجه بسیاری از سازمان ها را به خود جلب نموده است، به گونه ای که هم اکنون بسیاری از سازمان های موفق، حیات خود را در گرو تعامل بیشتر با همکاران تجاری خود در زنجیره تامین می دانند (Simatupang & Sridharan, 2002).
 
جدول 2-4) مقایسه زنجیره تامین سنتی و زنجیره تامین یکپارچه (منبع: Simatupang and Sridharan, 2002)

ویژگی های زنجیره تامین سنتی ویژگی های زنجیره تامین یکپارچه
وجود رقابت میان سازمان ها و تأمین کنندگان توأم با مذاکراتی به شکل برنده- بازنده همکاري میان سازمان ها و تأمین کنندگان توأم با مذاکراتی به شکل برنده- برنده
توجه اندك به تسهیم منافع و مخاطرات اهمیت یافتن تسهیم منافع و مخاطرات
تمرکز کوتاه مدت، توجه اندك به موفقیت متقابل بلندمدت تمرکز بلندمدت، در جستجوي موفقیت متقابل بلندمدت
تأکید بر هزینه و تحویل محصول، توجه اندك به ارزش افزوده توجه جدي به خلق ارزش افزوده
ارتباطات محدود ارتباطات گسترده
برقراري اندکی تعامل بین تولیدکنندگان تجهیزات اصلی و تأمین کنندگان فعال در لایه هاي سوم به بعد برقراري تعاملات مناسب بین تولیدکنندگان تجهیزات اصلی و تأمین کنندگان لایه هاي مختلف

 
لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:
تاثیریکپارچه سازی زنجیره تامین بر عملکرد تجاری شرکت ها از طریق افزایش رقابت پذیری(شرکت های تولیدی قطعات خودرو)