پایان نامه درباره اینترنت اشیاء:مفهوم Aneka در اینترنت اشیا

پایان نامه درباره اینترنت اشیاء:مفهوم Aneka در اینترنت اشیا

Aneka تعاددی از خدمات را تأمین می کند که به کاربران اجازه ی کنترل، خودسنجی، اختصاص دادن، بازبینی و صورتحساب کاربران برای منابع استفاده شده توسط کاربردهای آنان را می دهد. در زمینه ی کاربرد محیط های هوشمند Aneka Pass دارای یک ویزگی مهم دیگر حمایت کننده تأمین ذخیره منابع روی توده های عمومی مانند Microsoft Azure، Amazon EC2 و Gogrid است و هم چنین تحت کنترل در آوردن منبع توده ی خصوصی طبقه بندی شده از رومیزی ها تا کلالتر (قاب ها) برای مراکز اطلاعاتی مجازی (واقعی) است. یک طرح کلی از Aneka Pass در شکل (6) نشان داده شده است. [45] برای کاربرد پیشرفت دهنده ها، خدمات توده) هم چنین سنسور داده های همه جاگیر پناهن شده اند و به عنوان خدماتی در یک هزینه توسط ابزارهای تأمین ذخیره Aneka تأمین و تهیه می شوند. مدیریت اتوماتیک توده ها برای میزبانی و تحویل خدمات IOT مانند کاربردهای Saas (خدمات نرم افزاری) کامل کننده ی چهارچوب اینترنت آینده خواهند بود. یک نیاز برای خلق داده و تقسیم خدمات زیرسازها وجود دارد که می تواند برای آدرس دهی چندین کاربرد سناروای مورد استفاده قرار گیرد.
به عنوان مثال، آشکار سازی غیرعادی در اطلاعات درک شده در کاربرد لایه ای به عنوان یک خدمت که می تواند بین چندین کاربرد تقسیم شود انجام می شود. کاربردهای جدید / موجود به عنوان یک خدمت میزبان و دست یافته روی اینترنت پیشرفت کرده است. رجوع کنید به Saas. برای مدیریت Saas روی یک مقیاس بزرگ چهارچوب مثل یک لایه ی خدمت (Paas) نیازمند همکاری توده ها (منابع تأمین ذخیره و جدول زمان بندی کاربرد) بدون تأثیر گذاری روی کیفیت خدمات (Qos) و تجهیزات هر کاربرد است. برای مدیریت اجزای قرار داده شده در یک مکان برایجدول زمان بندی و منابع فراهم شده با یک سطح بالاتر از دقت برای حمایت در کاربردهای IOT هستند. این همکاری نیازمند لایه ی Paas برای حمایت اتوماتیک مدیریت ظرفیت ها است که آنهم نیازمند به کار بردن جدول زمان بندی کاربردها و منابع فراهم شده با یک سطح بالاتر از تخت برای حمایت کاربردهای IOT است/ مدیریت اوماتیک سیستم به طور محکم کامل کننده ی خدمات زیر با چهارچوب Aneka است: حساب کردن، بازبینی و ذخیره ی انبوه کامپیوتر، زمان بندی و تأمین ذخیره جنبشی. حساب کردن، بازبینی و ذخیره انبوه کامپیوتر از سنسور های اتوماتیک مدیر تغذیه خواهند شد در حالیکه مجریان مدیر جدول زمان بندی و تأمین  ذخیره ی جنبشی را کنترل خواهند کرد. از نقطه نظر منطقی دو جزئی که عمدتاً دارای مزایای معرفی اتوماتیک ویژگیها در Aneka هستند کاربردهای زمان بندی کننده و تأمین ذخیره ی منابع جنبشی است.
کاربرد زمان بند و تأمین ذخیره ی منبع جنبشی در Aneka برای کاربرد IOT: زمانبند Aneka مسئول ثبت هر منبع برای یک کار در کاربرد برای اجرا براساس پارامترهای Qos کاربر و هزینه های کلی برای تأمین کننده منابع جنبشی برای معرفی یا محدود کردن تعداد خاصی از محاسبات، ذخیره سازی و منابع شبکه ای است در حالیکه نگهداری از یک صف از کارها زمان بند قادر به مدیریت به عنوان الگوریتم های زمان بندی شده‌ی کاربردهای چندمنظوره (چند هدفی) قرار داده شده است. زمان بند قادر به مدیریت نقص های منابع توسط جابجا کردن آن کاره به دیگر منابع مناسب است. تأمین ذخیره ی منابع جنبشی اجزای به کار رفته ی منطقی برای تأمین ذخیره و مدیریت منابع بالقوه (مجازیث) در محیط های محاسباتی توده ی خصوصی و عمومی براساس منابع مورد نیاز به طور مستقیم توسط کاربقرد زمان بند است. این توسط انتقال جنبشی با زیرسازهای توده به عنوان یک تأمین کننده ی خدمت (Iaas) برای نوع درستی از منبع برای زمان و هزینه ی خلاص توسط قرار دادن آن در محاسبه، ی تاریخ اجرای گذشته کاربردها و قابلیت دسترسی به بودجه به دست خواهد آمد. این تصمیم در زمان اجرا گرفته می شود زمانیکه کاربرد های (Saas) دائماً درخواست هایی را برای چهارچوب توده ی Aneka می فرستند. [46]
لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:
نسل آینده ی سیستم های کامپیوتری: اینترنت اشیاء (IOT)