پایان نامه درباره اطلاعات نامربوط و منابع اینترنتی

دانلود پایان نامه
شرکت بازرگانی آسیا

فصل سوم
روش شناسی تحقیق

3-1-مقدمه :
تحقیق علمی فقط تفکر و تأمل درباره‌ی واقعیتی که قبلاً مشاهده شده است نیست، بلکه بیشتر کشف واقعیتی است که هنوز پنهان است، یا درست مشاهده نشده است یا هرگز کسی آن‌را ندیده است یا هرگز وجود آن به خاطر هیچ کس خطور نکرده است؛ لذا هدف از هر نوع بررسی و تحقیق علمی کشف حقیقت است. حقیقت نیز بر پایه‌ی کاوش و تجسس و کشف عوامل منطقی مربوط به خصوصیات اجزای مورد تحقیق قرار دارد. منظور از روش تحقیق علمی پیروی از رویه‌ی منظم و سیستماتیکی است که در جریان استفاده از روش‌های آماری و مرتبط ساختن عوامل موضوع تحقیق باید رعایت گردد. در واقع روش تحقیق علمی شامل اندازه گیری و ارزیابی ومقایسه‌ی عوامل بر اساس اصول و موازین قبول شده از طرف دانشمندان برای حل مشکلات و مسائل بوده و مستلزم قدرت اندیشه و ظرفیت تعمق، تشخیص، قضاوت و ابتکار است .(پاشاشریفی،1376: 35).
در این فصل به بررسی روش شناسی تحقیق شلمل روش تحقیق، جامعه و نمونه آماری، روش جمع آوری اطلاعات، روایی و پایایی ابزار تحقیق و روش تجزیه و تحلیل داده ها میپردازیم.
3-2- روش تحقیق (روش اجرای تحقیق) :
با توجه به هدف تحقیق، تحقیقات علمی به سه دسته بنیادی، کاربردی، و توسعه‌ای تقسیم می‌شوند. هنگامی که هدف ایجاد دانش باشد تحقیق بنیادی، هنگامی که دانش حاصله از پژوهش بنیادی در عمل به کار رود تحقیق کاربردی و زمانی که اثرات این کاربرد را مورد ارزیابی قرار دهیم تحقیق توسعه‌ایی می‌باشد.
این پژوهش از نظر هدف، کاربردی از نظراجرا توصیفی – پیمایشی است.
3-3- جامعه آماری:
جامعه آماری در این تحقیق مدیران ارشد کلیه شرکتها، مدیران میانی و کارشناسان مالی و منابع انسانی گروه صنعتی انرژی سبز در نظر گرفته شده است که برابر 74 نفر میباشند.
3-4- نمونه گیری و تعیین حجم نمونه:
نمونه مجموعه کوچکی از جامعه آماری است، مشتمل بر برخی از اعضا که از جامعه آماری انتخاب شده‌اند (اوماسکاران، 1384: 295).
در این تحقیق به منظور بالابردن اعتبار تحقیق کل جامعه را نمونه در نظر گرفته ایم. تعداد 74 پرسشنامه توزیع شد که در نهایت 64 پرسشنامه جمع آوری گردید.
3-5- روش‌های جمع آوری اطلاعات و داده‌های تحقیق:
داشتن اطلاعات کافی و ارزشمند در تمام مراحل تحقیق مورد نیاز است، به عبارت دقیق‌تر هر نوع تحقیق علمی تنها به میزان اطلاعات جمع آوری شده مفید مربوط به موضوع، ارزش دارد. بنابراین آن دسته از اطلاعات که واجد ویژگی‌های سه‌گانه زیر باشد در این تحقیق مورد نیاز و توجه ما خواهد بود.
1- اطلاعات مربوط به موضوع باشد.
2- اطلاعات دقیق باشد.
3- اطلاعات به روز باشد.
فلذا ضرورت دارد به منظور صرفه‌جوئی در هزینه‌ها، وقت و انرژی از جمع آوری اطلاعات نامربوط، مبهم و کهنه شده (مگر در موارد ضروری مثل بررسی تاریخی، دیدگاه‌ها و…)اجتناب گردیده و عمل گزینش اطلاعات مورد نیاز از میان انبوه جمع آوری شده صورت پذیرد؛ و به لحاظ ماهیت توصیفی و پیمایشی بودن تحقیق حاضر، استفاده از پرسشنامه (به عنوان متداول‌ترین وسیله جمع آوری اطلاعات در پژوهش‌ها) مناسب خواهد بود هرچند به نظر می‌رسد در مواردی استفاده از فنون مصاحبه و مشاهده نیز مورد نیاز باشد.
در این تحقیق روش جمع آوری مطالب نظری و ادبیات تحقیق به صورت کتابخانهای و میدانی است و ابزار جمع آوری داده‌ها پرسشنامه می‌باشد.
منابع اینترنتی و مطالعات کتابخانه‌ای