پایان نامه حقوق دریاها/:عهدنامه‌های سازمان دریانوردی

پایان نامه حقوق دریاها/:عهدنامه‌های سازمان دریانوردی

عهدنامه‌های سازمان بین‌المللی دریانوردی
انقلاب صنعتي قرون هیجده و نوزده و متعاقب آن جهش بی‌سابقه تجارت بين‌المللي موجب شد معاهده‌هاي بين‌المللي متعددي درباره كشتيراني و مسائل ايمني به تصويب برسند. موضوعات مشمول اين معاهده‌ها شامل اندازه‌گيري ظرفيت، جلوگيري از تصادم، علائم مخابراتي و غيره بودند. در پايان قرن نوزده، پيشنهادهايي براي ايجاد يك سازمان بين‌المللي دريايي دائمي براي رسيدگي به موضوعات یادشده و ساير مسائل عنوان‌شده بود. اين طرح به اجـرا درنيـامد ليكن همکاری‌های بين‌المللي در قرن بیستم با تصويب معاهده‌هاي بين‌المللي بيشتري ادامه يافت. تا زمان تأسیس سازمان بين‌المللي دريانوردي در سال 1958، چندين عهدنامه مهم بين‌المللي، ازجمله عهدنامه بين‌المللي ايمني جان اشخاص در دريا (1948)، عهدنامه بين‌المللي جلوگيري از آلودگي دريا توسط کشتی‌ها (1954) و معاهده‌هاي مربوط به خط بارگيري و جلوگيري از تصادم در دريا به وجود آمدند. سازمـان بين‌المللـي دريانـوردي پس از تأسیس، مسئوليـت حصـول اطمينان از روزآمدسازي عهدنامه‌ها و نيز وظیفه تدوين عهدنامه‌هاي جديد را بر عهده گرفت. تأسیس سازمان بين‌المللي دريانوردي، با دوره تغييرات زياد در دنياي كشتيراني مصادف بود و سازمان از همان ابتدا مشغول تدوين عهدنامه‌هاي جديد و حصول اطمينان از همگامي اسناد موجود، با تغييرات در فن‌آوري كشتيراني شد.
 
3-6-1 تصويب عهدنامه‌ها
بخشي از فرآیند کار در سازمان بين‌المللي دريانوردي است. در اين سازمان، براي تصويب و اجراي عهدنامه‌ها شش بخش اصلي در نظر گرفته‌شده است: مجمع، شورا و كميته‌هاي چهارگانه، مشتمل بر کمیته ايمني دريانوردي، کمیته حفاظت از محیط‌زیست دريايي، کمیته حقوقي و کمیته تسهيل. نمايندگان كشورهاي عضو سازمان، مسائل توسعه صنعـت كشتيراني و سایر صنایع وابسته را در این كميته‌ها به بحـث مي‌گذارند و نياز به تصويب عهدنامـه‌اي جديـد يا اصلاح عهدنامه‌هاي موجود را مطرح مي‌كنند. پیشنهاد‌ها ابتدا در كميته‌ها مطرح مي‌شوند زيرا تناوب گردهمايي كميته‌ها بيش از نهادهاي اصلي است. سپس در صورت توافق كميته، پيشنهاد به شورا و در صورت لزوم، به مجمع ارجاع مي‌شود. چنانچه مجمع يا شورا، بنا به مورد، مجوز ادامه كار را صادر كند كميته‌هاي فوق‌الذكر موضوع را به‌تفصیل بررسي و درنهایت سند پيش‌نويس را تهيه مي‌كنند. در برخي موارد، جزئيات موضوع ممكن است به كميته‌هاي فرعي تخصصي ارجاع داده شود. مسئوليت كارهاي كميته‌ها و كميته‌هاي فرعي سازمان بين‌المللي دريانوردي بر عهده نمايندگان كشورهاي عضو آن سازمان است و نظريات و توصيه‌هاي سازمان‌های غيردولتي بين ‌دول و بين‌المللي را كه با سازمان بین‌المللی دریانوردی روابط كاري دارند پذيرا هستند. برخي از اين سازمان‌ها، تجارب مفيدي در موضوعات مختلف دارند و مي‌توانند به سازمان بين‌المللي دريانوردي كمك كنند. پيش‌نويـس عهدنامه، پس از توافـق، به همـراه پيشنهاد تشكيل اجـلاس براي بـررسي و تصويب رسمي به شورا و مجمع گزارش داده مي‌شود. دعوت‌نامه شركت در اجلاس، براي کلیه كشورهاي عضو سازمان بين‌المللي دريانوردي و ساير كشورهاي عضو سازمان ملل متحد يا آژانس‌های تخصصي آن ارسال مي‌شود. اين اجلاس‌ها، اجلاس‌های جهاني هستند و شركت در آن‌ها براي همه دولت‌هایی كه به‌طورمعمول در اجلاس‌های سازمان ملل شركت مي‌كنند آزاد است. تمام دولت‌های شركت‌كننده در اين اجلاس‌ها، از موقعيتي يكسان برخوردار هستند.
لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:
رویکرد ایران به کنوانسیون 1982 حقوق دریاها و علل عدم تصویب آن توسط جمهوری اسلامی ایران