پایان نامه تیپ های شخصیتی:نظریه خلق وخو

پایان نامه تیپ های شخصیتی:نظریه خلق وخو

آرنولدباس و ابرت پلامین:نظریه خلق وخو

آرنولدباس(1924) از دانشگاه تگزاس دراستین رابرت پلامین(1948) از دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا خلق و خو،[1] تهیج پذیری،[2]
فعالیت[3] و مردم آمیزی[4] را شناسایی کرده اند.که به اعتقاد آنها بلوک های سازنده شخصیت هستند که آنها پیشنهاد می کنند که شخصیت هر فرد از مقدار متفاوت هر خلق تشکیل شده است خلقها برای تشکیل الگوهای شخصیت یا(صفات برتر)مثل درون گرا با هم ترکیب می شوند که در این جا فقط تهیج پذیری را توضیح خواهیم داد.
تهیج پذیری:خلق تهیج پذیری بر سطح انگیختگی یا تحریک پذیری ما اشاره دارد این خلق از سه مولفه تشکیل می شود.اندوه،ترس و خشم هنگامی که مردم را هیجانی توصیف می کنیم منظورمان این است که آنها به راحتی ناراحت می شود و از کوره در می روند در یک انتهای پیوستار تهیج پذیری افرادی قرار دارند که غیرهیجانی بنظر می رسند گویی هیچ چیزی آنها را ناراحت و آشفته نمی کند.در انتهای دیگر افرادی قرار دارند که حتی به جزترین تحریک ها حساس اند.هردوناسازگارانه هستند.
زیرا آنها مانع از این می شوند که شخص به طور مناسب به تهدید یا خطر واکنش کند درجه بهینه تهییج پذیری فرد را در برمی انگیزد تا در موقعیت های اضطراری سریعا و هوشیارانه پاسخ دهد از دید پاس و پلامین.تهیج پذیری به هیجانهای منفی یا ناخوشایند(اندوه،ترس،خشم) اشاره دارد و نه به احساس های خوشایند،مثل شادی یا عشق این دیدگاه با استفاده متداول ما از وازه هیجان مطابقت دارد در مجموع ما این برچسب را در مورد افرادی که بی خیال یا خوشحال هستند به کار نمی بریم بلکه تنها در مورد کسانب که از آن استفاده می کنیم که به راحتی ناراحت و سراسیمه می شوند.مولفه های اندوه،ترس و خشم.
تهیج پذیری در چندین گونه حیوان مشاهده شده است در انسانها تهیج پذیری در کودکان نسبتا پایدار و تا سالهای بزرگسالی ادامه می یابد.

شخصیت نوعA

این سنخ در سالهای اخیر مورد توجه محققان قرار گرفته است.افراد این سنخ به طور کلی با ویژگی بی قراری و زیاده فعال بودن مشخص می شوند.در افراد سنخ A حس رقابت طلبی شدید-پرخاشگری-آرامی-سرعت در گفتار و حرکت ها عجول بودن بیش از حدمشاهده می شود.به طوری که آنها را بیماران عجله و شتاب دانسته اند.افراد دارای شخصیت A سعی دارند که همه جنبه های زندگی حتی آن هایی را که قابل کنترل نیستند به کنترل خود در آورند.و در این زمینه دچار هیجان و جوش و خروش زیادی هستند و چون احساس می کنند که کنترل محیط از دست آنها خارج شده است شدیدا عصبی و ناراحت می شوند از ویژگی های مهم دیگر شخصیت نوعA مستعد بودن آنها به بیماری های عروقی کرونر قلب است.این شخصیت را عموما شخصیت مستعد سکته قلبی نامیده اند.تعدادی از محققان گروه سه هزار نفری افراد گروهA را جدا کردند و آنها را گروه B نامیده اند و به مدت5/2 سال آنها را زیر نظر گرفتند پس از 5/2 سال در گروه سنی 20 تا 49 سال در میان افراد دارای شخصیت نوعA بیماری های عروقی کردند 5/6 برابر گروه B که فاقد ویژگی های شخصیت نوع A بودند دیده شد.
[1] Tem pera ment
[2] Emotional ity
[3] activity
[4] solicbility
لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:
بررسی تفاوت بین انواع تیپ های شخصیتی در بین دانشجویان دارای اضافه وزن و عادی