پایان نامه تعهد سازمانی-:راهكارهاي افزايش تعهد سازماني

پایان نامه تعهد سازمانی-:راهكارهاي افزايش تعهد سازماني

راهكارهايي براي افزايش تعهد سازماني :
حال با توضيحاتي كه بيان شد، به نظر م يرسد تعهد سازماني به عنوان يك مقوله مهم بايد در سازمان ها گسترش يافته و به آن بيشتر توجه شود. در اينجا تعدادي از راهكارهاي مهم براي ارتقاء تعهد سازمان ها عنوان مي گردد. اميد مي رود شركت ها و سازمان ها با به كار بستن اين عناوين زمينه را براي توسعه همه جانبه خود مهيا كنند:

 • بالا بردن پيوستگي عاطفي در كاركنان و درگير كردن بيشتر آنها با اهداف سازمان
 • بهبود شبكه هاي ارتباط اجتماعي دركار
 • مشارکت كاركنان در تصميم گيري
 • ارزيابي عملکرد كاركنان به منظور ايجاد بازخورد كاري
 • تشريح اهداف و رسالت هاي سازماني
 • حذف موانع كاري
 • تأكيد بر جنبه هايي كه موجب ارزش اجتماعي سازمان مي شود
 • ايجاد سيستم هاي مناسب تشويق و تنبيه
 • حذف تبعيض ها و روابط نامناسب افراد در محيط كار
 • استقلال نسبي براي انجام وظايف
 • زمينه مناسب براي ايجاد خلاقيت و نوآوري كاركنان
 • اعطاي تسهيلات
 • محول كردن سطح بالاتري از مسئوليت به افراد براي انجام شغل (استرون، 1377 )
 • آگاهي مديران مافوق از ميزان تعهد سازماني كاركنان
 • ارتقاء از داخل
 • كاهش عواملي كه موجب كاهش تعهد سازماني كاركنان مي شود

توماس، كنت دبيلو در كتاب  ، انگيزش دروني در كار (( 1382 با محوريت ايجاد شور و انرژي، تعهد كار را مورد توجه قرار داده است و از عوامل مؤثر بر تعهد كاري كه نتيجه اش ايجاد شور و انرژي و تقويت حس شايستگي است، طرح موضوع مي نمايد. در اين راستا توجه به مؤلفه هايي نظير پاداش خود مديريتي، ايجاد حس هدفمندي، ايجاد حس انتخاب، ايجاد حس پيشرفت و سهيم كردن ديگران و ايجاد جو اشتراكي پيشرفت در جهت ايجاد حس شايستگي بسيار با اهميت است.
ويژگي هاي شغل :      
پيش درآمد نگرش ويژگي هاي شغل مطالعات ترنر و لارنس بود. آنها به منظور سنجش واكنش كاركنان در برابر شغل هاي مختلف يك پروژه بزرگ را به مورد اجرا گذاردند. ايشان عقيده داشتند كه كاركنان شغل هاي پيچيده و پر تلاش را به شغل هاي يكنواخت و كسالت آور ترجيح مي دهند و معتقدند كه پيچيدگي شغل، رضايت و حضور كاركنان را به دنبال خواهد داشت (مورهد گريفين، 1382:199). ويژگي هاي شغل اشاره به چگونگي فعاليت ها، وظايف، تكاليف و ابعاد مختلف يك شغل دارد.
بعضي از مشاغل، متعارف و جاري هستند زيرا فعاليت هاي آنها يك دست شده و تكراري مي باشند و بعضي ديگر غير معمول؛ بعضي ها نياز به مهارت هاي گوناگون دارند و بعضي ديگر ميدان عملي محدود؛
بعضي ها كارمند را با واداشتن به تبعيت دقيق از روند ها خسته مي كنند و بعضي ديگر به كارمندان آزادي عمل براي انجام دادن كار به ميل خود مي دهند. بعضي از كارها زماني بيشترين توفيق را به همراه دارند كه به وسيله گروهي از كارمندان به صورت جمعي صورت بگيرند و بعضي ديگر به وسيله افرادي كه در اصل مستقلاً كار مي كنند .
لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:
رابطه ویژگی های شغلی و شخصیتی با میزان تعهد سازمانی در بین کارکنان مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران