پایان نامه با واژگان کلیدی مسئله پژوهش

دانلود پایان نامه

ژئومورفیک منطقه مطالعاتی 63
شکل (2-30): مساحت طبقات واحدهای ژئومورفیک و مقدار بیابان زایی رخداده در هر طبقه 63
عنوان صفحه

شکل (2-31): نقشه لیتولوژی منطقه مطالعاتی 64
شکل (2-32): مساحت طبقات لیتولوژی و مقدار بیابان زایی رخداده در هر طبقه 64
شکل (2-33): نقشه کلاس های فرسایشی منطقه مطالعاتی 65
شکل (2-34): مساحت کلاس های فرسایشی و مقدار بیابان زایی رخداده در هر طبقه 66
شکل (2-35): رابطه خطی معکوس بین ارتفاع و دما 68
شکل (2-36): نقشه هم دمای منطقه مطالعاتی 69
شکل (2-37): مساحت کلاس های دمایی و مقدار بیابان زایی رخداده در هر طبقه 69
شکل (2-38): رابطه خطی مستقیم بین ارتفاع و بارش 70
شکل (2-39): نقشه هم بارش منطقه مطالعاتی 71
شکل (2-40): مساحت کلاس های بارشی و مقدار بیابان زایی رخداده در هر طبقه 71
شکل (2-41): رابطه خطی معکوس بین دما و رطوبت نسبی 72
شکل (2-42): نقشه رطوبت نسبی منطقه مطالعاتی 73
شکل (2-43): مساحت کلاس های رطوبت نسبی و مقدار بیابان زایی رخداده در هر طبقه 73
شکل (2-44): رابطه خطی مستقیم بین دما و تبخیروتعرق 74
شکل (2-45): نقشه تبخیروتعرق پتانسیل منطقه مطالعاتی 75
شکل (2-46): مساحت کلاس های تبخیروتعرق پتانسیل و مقدار بیابان زایی رخداده در هر طبقه 75
شکل (2-47): نقشه وضعیت اقلیمی منطقه مطالعاتی به روش دومارتن 77
شکل (2-48): مساحت کلاس های وضعیت اقلیمی و مقدار بیابان زایی رخداده در هر طبقه 77
شکل (2-49): نقشه وضعیت خشکسالی منطقه مطالعاتی بر مبنای روش SPI 79
شکل (2-50): مساحت کلاس های خشکسالی و مقدار بیابان زایی رخداده در هر طبقه 79
شکل (2-51): نقشه تعداد ساعات آفتابی منطقه مطالعاتی 80
شکل (2-52): مساحت کلاس های تعداد ساعات آفتابی و مقدار بیابان زایی رخداده در هر طبقه 81
شکل (2-53): نقشه حداکثر سرعت باد غالب منطقه مطالعاتی 82
شکل (2-54): مساحت کلاس های حداکثر سرعت باد غالب و مقدار بیابان زایی رخداده در هر طبقه 82
شکل (2-55): نقشه تراکم جمعیت منطقه مطالعاتی براساس آمار سال 1385 85
شکل (2-56): نمودار مساحت کلاسهای عامل تراکم جمعیت در حوضه مطالعاتی 85
شکل (2-57): نقشه تراکم مراکز انسانی منطقه مطالعاتی 86
شکل (2-58): نمودار مساحت کلاسهای عامل تراکم مراکز انسانی در حوضه مطالعاتی 87
شکل (2-59): نقشه کاربری اراضی منطقه مطالعاتی 88
شکل (2-60): نمودار مساحت کلاسهای عامل کاربری اراضی در حوضه مطالعاتی 88
شکل (2-61): نقشه تراکم پوشش گیاهی منطقه مطالعاتی 90
شکل (2-62): نمودار مساحت طبقات عامل تراکم پوشش گیاهی در حوضه مطالعاتی 91
شکل (2-63): نقشه عامل تیپ پوشش گیاهی منطقه مطالعاتی 92
شکل (2-64): نمودار مساحت طبقات عامل تیپ پوشش گیاهی در حوضه مطالعاتی 92
عنوان صفحه

شکل (3-1): نقشه تحلیل مولفه مبنا تصویر سال 1987 98
شکل (3-2): نقشه تحلیل مولفه مبنا تصویر سال 2006 99
شکل (3-3): نقشه تفاضلی تحلیل مولفه مبنا 99
شکل (3-4): نقشه تسلدکپ تصویر سال 1987 100
شکل (3-5): نقشه تسلدکپ تصویر سال 2006 100
شکل (3-6): نقشه تفاضلی تابع تسلدکپ 101
شکل (3-7): نقشه شوری سال 1987 براساس رابطه (4-1) ………………………………………………………………………..102
شکل (3-8): نقشه شوری سال 2006 براساس رابطه (4-1) ………………………………………………………………………. 102
شکل (3-9): نقشه تفاضلی شوری خاک براساس رابطه (4-1) …………………………………………………………………… 103
شکل (3-10): نقشه شوری سال 1987 براساس رابطه (4-2) ……………………………………………………………………. 103
شکل (3-11): نقشه شوری سال 2006 براساس رابطه (4-2) ……………………………………………………………………. 104
شکل (3-12): نقشه تفاضلی شوری خاک براساس رابطه (4-2) ………………………………………………………………… 104
شکل (3-13): نقشه شوری سال 1987 براساس رابطه (4-3) ……………………………………………………………………. 105
شکل (3-14): نقشه شوری سال 2006 براساس رابطه (4-3) ……………………………………………………………………. 105
شکل (3-15): نقشه تفاضلی شوری خاک براساس رابطه (4-3) ………………………………………………………………… 106
شکل (3-16): نقشه نهایی بیابان زایی حوضه آبی کویر حاج علی قلی 107
شکل (3-17): مدلسازی ژئومورفولوژیکی رخداد بیابان زایی در حوضه آبی کویر حاج علی قلی 110
شکل (3-18): مساحت طبقات وضعیت بیابان زایی حوضه مطالعاتی براساس مدل ژئومورفولوژیکی 111
شکل (3-19): نتایج حاصل از اعتبارسنجی نقشه پهنه بندی مدل ژئومورفولوژی 112
شکل (3-20): پهنه های تخریب اراضی کویر حاج علی قلی براساس مدل اقلیمی 115
شکل (3-21): مساحت طبقات وضعیت بیابان زایی حوضه مطالعاتی براساس مدل اقلیمی 115
شکل (3-22): نتایج حاصل از اعتبارسنجی نقشه پهنه بندی مدل اقلیمی 116
شکل (3-23): پهنه های تخریب اراضی کویر حاج علی قلی براساس مدل اکولوژی 120
شکل (3-24): مساحت طبقات وضعیت بیابان زایی حوضه مطالعاتی براساس مدل اکولوژی 120
شکل (3-25): نتایج حاصل از اعتبارسنجی نقشه پهنه بندی مدل اکولوژی 121
شکل (3-26): پهنه های تخریب اراضی کویر حاج علی قلی براساس مدل نهایی 123
شکل (3-27): مساحت طبقات وضعیت بیابان زایی حوضه مطالعاتی براساس مدل نهایی 123
شکل (3-28): نتایج حاصل از اعتبارسنجی نقشه پهنه بندی مدل نهایی 124
شکل (3-29): پهنه های تخریب اراضی کویر حاج علی قلی براساس مدل اینتر 127
شکل (3-30): مساحت طبقات وضعیت بیابان زایی حوضه مطالعاتی براس
اس مدل اینتر 127
شکل (3-31): نتایج حاصل از اعتبارسنجی نقشه پهنه بندی مدل اینتر 128
شکل (3-32): موقعیت سایتهای نمونه برداری و تصاویر تهیه شده از وضعیت بیابان زایی آنها 131

مطلب مرتبط :   پایان نامه با واژگان کلیدیناخودآگاه، اساطیر ایران، شناخت علم

فهرست جدول ها
عنوان صفحه

جدول (1-1): معرفی اجمالی مدلهای مطالعه بیابان زایی در سطح جهانی 19
جدول (1-2): معرفی اجمالی مدل های مطالعه بیابان زایی در سطح ملی 19
جدول (2-1): جدول راهنمای تألیفی نقشه ژئومورفولوژی منطقه مورد مطالعه 37
جدول (2-2): گسل های موثر در زمین ساخت حوضه آبی کویر حاج علی قلی 39
جدول (2-3): مقادیر عناصر اقلیمی ایستگاه دامغان از بدو تاسیس تا 1391 49
جدول (2-4): شاخص های ژئومورفولوژی مورد استفاده در این پژوهش 57
جدول (2-5): مشخصات و آمار اقلیمی ایستگاههای هواشناسی موجود در منطقه 67
جدول (2-6): شاخص طبقه بندی اقلیمی دومارتون 76
جدول (2-7): درجهبندی شدت و احتمال وقوع شاخص SPI 78
جدول (2-8): شاخص های اکولوژی مورد استفاده در این پژوهش 83
جدول (2-9): مراکز سکونتی و تعداد نفرات جمعیت آنها براساس سرشماری سال 1385 84
جدول (2-10): ارتباط بین ارزش عددی پیکسلهای تصویر خروج حاصل از NDVI و پوشش گیاهی 90
جدول (2-11): آمار توصیفی کلاسهای بیابان زایی و پارامترهای اکوژئومورفولوژی 93
جدول (2-12): پایگاه دادهی رقومی براساس مقدار واقعی متوسط پارامترهای کمّی 94
جدول (3-1): ارزیابی دقت توابع پایش تغییرات بیابان زایی 106
جدول (3-2): نتایج حاصل از آنالیز رگرسیون بین مناطق بیابان زایی و طبقات عوامل موثر 108
جدول (3-3): نتایج اعتبار سنجی مدل ژئومورفولوژی 110
جدول (3-4): نتایج حاصل از ارزیابی دقت نقشه پهنه بندی رخداد بیابان زایی در کویر حاج علی قلی 111
جدول (3-5): نتایج حاصل از آنالیز رگرسیون بین مناطق بیابان زایی و طبقات عوامل اقلیمی 113
جدول (3-6): نتایج اعتبار سنجی مدل اقلیمی 115
جدول (3-7): نتایج ارزیابی دقت پهنه بندی بیابان زایی در کویر حاج علی قلی براساس مدل اقلیمی 116
جدول (3-8): نتایج حاصل از آنالیز رگرسیون بین مناطق بیابان زایی و طبقات پارامترهای اکولوژی 117
جدول (3-9): نتایج اعتبار سنجی مدل اکولوژی 119
جدول (3-10) نتایج ارزیابی دقت پهنه بندی بیابان زایی در کویر حاج علی قلی براساس مدل اکولوژی 121
جدول (3-11): نتایج اعتبار سنجی مدل تلفیقی بیابان زایی به روش گام به گام 122
جدول (3-12): نتایج ارزیابی دقت نقشه پهنه بندی بیابان زایی براساس مدل تلفیقی …………………… 124
جدول (3-13): مقادیر ضرایب پارامترهای مدل یک جا 125
جدول (3-14): نتایج اعتبار سنجی مدل یک جا 126
جدول (3-15): نتایج ارزیابی دقت پهنهبندی بیابان زایی در کویر حاج علی قلی براساس مدل یک جا 127
جدول (3-16): نتایج انطباق و مقایسه وضعیت بیابان زایی مشاهده شده با وضعیت های پیش بینی شده 132

مطلب مرتبط :   منبع پایان نامه با موضوعحقوق و دستمزد، ارزش افزوده

1 فصل اول
مقدمه

1-1 کلیات
حدود 40% از وسعت کره زمین را مناطق خشک و نیمهخشک در برگرفتهاند که 70% این مناطق بر اساس مطالعات انجام شده توسط یونپ (1992) تحت تاثیر معضل بیابان زایی قرار دارند (Veron et al., 2006: 751). بیابان یک بیوم (سرزمین) یا یک‌نوع اکوسیستم زوال یافته است که استعداد تولید طبیعی گیاه (بیوماس) در آن کاهش یافته و یا به کلی از بین رفته است. این فرایند نه تنها به عوامل اقلیمی، بلکه به عوامل محیطی نظیر ساختمان زمینشناسی، توپوگرافی، منابع آب و خاک و دخالت انسان در محیط نیز بستگی دارد (FAO/UNEP, 1984). نواحی بیابانی از لحاظ اکولوژی گیاهی و جانوری محدودیت‌هایی را در بر داشته و یا حتی فاقد حیات میباشد (معیری، 1390: 54). بیابان زایی به عنوان یکی از خطرات زیست محیطی، بخش عمدهای از جهان را تحت تاثیر خود قرار داده و مجامع علمی به طور گستردهای در جهت یافتن راه درمانی برای آن میباشند. پایش پویایی و علل بیابان زایی برای ارائه دستورالعملهای مهم جهت استراتژیهای کنترل بیابان زایی و برنامهریزی منطقی استفاده از زمین در مناطق خشک و نیمه خشک ضروری است. هدف از این پژوهش مدلسازی اکوژئومورفولوژی رفتار بیابان در محدوده حوضه آبی کویر حاج علی قلی می باشد. لذا در این بخش کلیات تحقیق از قبیل تشریح موضوع و مسئله پژوهشی، اهداف، فرضیات و پرسش ها، کاربرد نتایج تحقیق، اهمیت و ارزش تحقیق، و پیشینه آن نیز تشرح شده است.
1-1-1 شرح و بیان مساله پژوهشی
رخداد مسائل زیست محیطی و اتلاف منابع طبیعی از جمله علل ایجاد راهکارهای مدیریت ریسک و بحران محیط زیست هستند (موسوی و همکاران، 1391: 105). روند روزافزون تخریب منابع طبیعی در بسیاری از نقاط جهان، تهدیدی جدی برای بشریت محسوب میشود. بیابان زایی به عنوان یکی از مظاهر این تخریب، بسیاری از کشورهای درحال توسعه و توسعهیافته را تحت تاثیر قرار داده، و پس از دو چالش تغییراقلیم و کمبود آب شیرین، به عنوان سومین چالش زیست محیطی قرن21 معرفی شده است (Hou´erou, 1996). براساس تحقیقات انجام یافته توسط فائو- یونپ (2001)، بیش از یکصد کشور جهان و بیش از 33 درصد از سطح اراضی زمین تحت تاثیر تخریب اراضی و بیابان زایی قرار دارند. همچنین در حدود 73 درصد از مراتع در مناطق خشک به همراه 47 درصد از اراضی کشاورزی دیم حاشیه مناطق خشک در معرض تخریب قرار دارند (زهتابیان و رفیعی امام: 1382: 121).
بیابان زایی کاهش توان اکولوژیکی و بیولوژیک زمین بوده که به صورت طبیعی و مصنوعی رخ میدهد (اکبری و همکاران، 1390: 398). این پدیده در کشور ایران که دارای پتانسیل بالای بیا
بان زایی میباشد از شدت بالایی برخوردار است. لذا مقابل

دیدگاهتان را بنویسید