پایان نامه با موضوع نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری و بازده حقوق صاحبان سهام

دانلود پایان نامه
در این شاخص بر اقلام تعهدی تأکید شده و بیشتر رویکرد سود و زیانی دارد و بیانگر محافظه کاری شرطی است. محافظه کاری شرطی، محافظه کاری است که توسط استانداردهای حسابداری الزام شده است. یعنی شناخت به موقع زیان در صورت وجود اخبار بد و نامطلوب و عدم شناخت سود در مواقع وجود اخبار خوب و مطلوب. مثلاً کاربرد قاعده اقل بهای تمام شده یا خالص ارزش فروش در ارزیابی موجودی کالا، نوعی محافظه کاری شرطی است. به این نوع محافظه کاری، محافظه کاری سود و زیان و یا محافظه کاری گذشته نگر نیز می گویند.
محافظه کاری غیر شرطی از طریق استانداردهای پذیرفته شده حسابداری، الزام نگردیده است. این نوع محافظه کاری، کمتر از واقع نشان دادن ارزش دفتری خالص دارایی ها به واسطه رویه های از پیش تعیین شده حسابداری است. این محافظه کاری، به محافظه کاری ترازنامه و یا محافظه کاری آینده نگر نیز معروف است. مدل احمد و دولمان(2007) با الهام از مدل بیور و رایان (2000):
در این شاخص بر ارزش بازار حقوق صاحبان سهام تأکید شده و بیشتر رویکرد ترازنامه ای دارد و بیانگر محافظه کاری غیرشرطی است.
متغیرهای کنترلی:
LASSETS: لگاریتم کل دارایی ها شرکت i در زمان t، متغیری به منظور کنترل اندازه شرکت ها (وبر و ویلنبرگ، 2003)؛
MB: نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری شرکت i در زمان t، متغیری به کنترل ارزش آفرینی شرکت ها (بیور و رایان، 2000)؛
GROWTH: رشد فروش دوره جاری نسبت به دوره قبل شرکت i در زمان t.
L(AGE): لگاریتم تعداد سال های فعالیت شرکت i در زمان t.به صورت سهامی عام؛
CFO: جریان های نقد عملیاتی شرکت i در زمان t.
LEV: بدهی بلندمدت تقسیم بر جمع کل دارایی های سال مالی شرکت i در زمان t.
ROE: بازده حقوق صاحبان سهام عبارت است از نسبت سود خالص قبل از بهره و مالیات به جمع حقوق صاحبان سهام شرکت i در سال t.
ROA: بازده دارایی ها عبارت است از نسبت سود خالص قبل از بهره و مالیات به جمع کل دارایی ها شرکت i در سال t.
جهت آزمون فرضیه اول از مدل رگرسیونی زیر بهره گرفته شده است:
Requirements i,t = β0 + β1 CON1 i,t + β 2 LASSETS it + β MB i,t + β4 GROWTHi,t + β5 L(AGE)it + β6 CFO it + β7 LEV it + β8 ROE it + β9 ROA it +εit
جهت آزمون فرضیه دوم از مدل رگرسیونی زیر بهره گرفته شده است:
Requirements i,t = β0 + β1 CON2 i,t + β 2 LASSETS it + β MB i,t + β4 GROWTHi,t + β5 L(AGE)it + β6 CFO it + β7 LEV it + β8 ROE it + β9 ROA it +εit
3-5- جامعه و نمونه آماری
به علت گستردگی حجم جامعه آماری و وجود برخی ناهماهنگی‌ها میان اعضا جامعه، روش نمونه‌گیری حذف سیستماتیک در شرکت های تولیدی قلمرو زمانی سال های 1384 تا 1388 (برای دو دوره دو سال قبل و دو سال بعد از اجرایی نمودن دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران در دیماه 1386) که دارای ویژگی ها و شرایط زیر می باشند به عنوان نمونه آماری تحقیق در نظر گرفته شده است:
به دلیل ضرورت وجود داده‌ها برای پوشش دوره تحقیق، نام شرکت‌های فعال باید قبل از تاریخ 1/1/1384 در فهرست شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار درج شده باشد.
حداقل برای یک دوره پنج ساله از ابتدای سال 1384 تا پایان سال 1388 صورت های مالی را به بورس ارائه کرده باشد.
در طول دوره مورد رسیدگی، شرکت های مورد مطالعه سال مالی خود را تغییر نداده باشند.
شرکت مورد نظر طی دوره تحقیق فعالیت مستمر داشته و سهام آن مورد معامله قرار گرفته باشد و وقفه معاملاتی بیشتر از 6 ماه نداشته باشد.
جدول3-1 تعداد شرکت های جامعه و اعمال شرایط جهت انتخاب نمونه آماری
شرح
شرکت های حذف شده در مجموع دوره ها
تعداد کل شرکت ها
جامعه آماری