پایان نامه با موضوع شرکت‌های پذیرفته شده و بورس اوراق بهادار

دانلود پایان نامه
مادۀ 61- از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این دستورالعمل، مقررات مشروحۀ زیر و کلیۀ مقررات و ضوابط مغایر با این دستورالعمل لغو می‌گردد:
1. آیین‌نامۀ شرایط و ضوابط پذیرش سهام در بورس اوراق بهادار مصوب 17/5/84 شورای بورس،
2. آیین‌نامۀ شرایط و ضوابط پذیرش سهام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی در بورس اوراق بهادار مصوب 6/3/81 شورای بورس،
3. آیین‌نامۀ شرایط و ضوابط پذیرش سهام شرکت‌های بیمه در بورس اوراق بهادار تهران مصوب 5/12/81 شورای بورس،
4. آیین‌نامۀ شرایط و ضوابط پذیرش شرکت‌های فعال در اجارۀ بلند مدت (لیزینگ) در بورس اوراق بهادار تهران مصوب 16/11/82 شورای بورس،
5. ضوابط طبقه‌بندی شرکت‌های سرمایه‌گذاری پذیرفته شده و متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار تهران مصوب 16/6/77 شورای بورس،
6. شرایط اختصاصی پذیرش شرکت‌هایی که فعالیت اصلی آن ها خدمات انفورماتیک باشد مصوب 1/12/73 شورای بورس،
7. شرایط پذیرش اوراق بهادار شرکت‌های فعال در زمینه‌های خدماتی در بورس مصوب 8/10/82،
8. ضوابط تعیین حق رسیدگی تقاضای پذیرش سهام شرکت‌ها در بورس مصوب 17/12/77 شورای بورس،
9. ضوابط اخذ حق درج اوراق بهادار شرکت‌های جدیدالتأسیس در بورس مصوب 2/11/75 شورای بورس،
10. دستورالعمل پذیرش سهام دولت در بورس در جریان خصوصی‌سازی مصوب 26/9/82 شورای بورس،
11. آیین‌نامۀ اجرایی هیئت پذیرش اوراق بهادار مصوب 7/6/46 شورای بورس،
12. شرایط پذیرش اوراق مشارکت موضوع بند ب تبصرۀ 85 قانون برنامۀ دوم توسعۀ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب 16/5/74 شورای بورس،
13. شرایط پذیرش اوراق مشارکت شرکت‌ها و بانک‌های خصوصی در بورس اوراق بهادار تهران مصوب 22/5/1380 شورای بورس،
14. ضوابط پذیرش شرکت‌های نسل سوم در بورس مصوب 18/10/84 شورای بورس،
15. دستورالعمل پذیرش اوراق مشارکت شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران براساس آیین‌نامۀ اجرایی مادۀ 17 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور و اصلاح مادۀ 113 قانون برنامۀ سوم، مصوب 7/10/83 شورای بورس.

مطلب مرتبط :   دانلود مقاله یکپارچگی اقتصادی و کارایی اقتصادی

پیوست (1): شرایط اختصاصی پذیرش سهام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی
مادۀ 1- بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی دارای مجوز فعالیت از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که از این پس به اختصار بانک و مؤسسه نامیده می‌شوند، با توجه به شرایط اختصاصی زیر در بورس پذیرفته می‌شوند.
مادۀ 2- بانک یا مؤسسه بایستی ضوابط و استانداردهای تعیین شده از جمله ساختار مالی مناسب صنعت بانکداری را رعایت کرده باشد.
مادۀ 3- بانک یا مؤسسه باید برنامه عملیاتی جامع مشتمل بر اهداف بانک، بازارهای هدف در مورد تأمین منابع و تخصیص مصارف، رئوس سیستم‌های کنترل مدیریت، سیاست‌ها و تمهیدات پیش‌بینی شده برای مقابله با انواع خطرها (مدیریت ریسک)، ساختار سازمانی، سیستم نظارتی، ترکیب دارایی‌های مناسب، نحوه تأمین زیان‌های احتمالی و صورت‌های مالی برآوردی برای حداقل سه سال فعالیت آتی خود را ارائه نموده و متعهد به پیاده کردن و اجرای این برنامه باشد.
مادۀ 4- نقل و انتقال سهام بانک یا مؤسسه به نوعی باشد که مغایرتی با قوانین و مقررات مربوطه نداشته باشد.
پیوست (2): شرایط اختصاصی پذیرش سهام شرکت‌های بیمه
مادۀ 1- نقل و انتقال سهام شرکت بیمه به نوعی باشد که مغایرتی با قوانین و مقررات مربوطه نداشته باشد.
مادۀ 2- شرکت بیمه نمی‌تواند بیش از پنج درصد سهام سایر شرکت‌های بیمه پذیرفته شده در بورس را خریداری نماید.
تبصره: خریداری سهام یک شرکت بیمه پذیرفته شده در بورس با هدف ادغام، فقط پس از ارائه برنامه ادغام توسط شرکت بیمه سرمایه‌گذار به بورس و اخذ موافقت، امکان‌پذیر خواهد بود.
مادۀ 3- سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه در سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس براساس “آیین‌نامه سرمایه‌گذاری مؤسسات بیمه “مصوب شورای عالی بیمه صورت خواهد پذیرفت.