پایان نامه با موضوع سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار و شرکت‌های پذیرفته شده

دانلود پایان نامه

مادۀ 4- در زمان پذیرش، شرکت بیمه بایستی برنامه جامع عملیاتی، شامل اهداف مؤسسه، بازارهای هدف، تمهیدات بیمه اتکایی و نحوه حصول به اهداف مورد نظر را حداقل برای سه سال آینده ارائه نماید.
پیوست (3): شرایط اختصاصی پذیرش سهام شرکت‌های لیزینگ
مادۀ 1- بایستی همواره حداقل یک سوم سهام شرکت‌، متعلق به بانک‌ها یا شرکت‌های پذیرفته شده‌ای در بورس باشد که لیزینگ به منظور اعطای تسهیلات جهت فروش محصولات آن‌ها تأسیس شده است.
مادۀ 2- شرکت بایستی از نظر کفایت سرمایه و ترکیب تسهیلات داده شده، همواره در وضعیت مناسبی قرار داشته باشد.
ماده 3- شرکت بایستی ضوابط و استانداردهای تعیین‌شده از جمله ساختار مالی مناسب صنعت لیزینگ را رعایت کرده باشد.
پیوست (4): شرایط اختصاصی پذیرش سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری و هلدینگ
مادۀ 1- شرکت‌هایی که منابع مالی در اختیار خود را منحصراً صرف سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار و سپرده‌های بانکی نموده و عهده‌دار تجهیز و به‌کارگیری آن می‌باشند، در دو گروه طبقه‌بندی می‌شوند:
1- شرکت‌ سرمایه‌گذاری: شرکتی‌ که هدف آن از خرید اوراق بهادار، اعمال مدیریت در شرکت‌های سرمایه‌پذیر نمی‌باشد.
2- شرکت‌ هلدینگ: شرکتی که با سرمایه‌گذاری در شرکت‌ سرمایه‌پذیر جهت کسب انتفاع، آن‌قدر حق رأی کسب می‌کند که برای کنترل عملیات شرکت، هیئت مدیره را انتخاب کند و یا در انتخاب اعضای هیئت مدیره مؤثر باشد.
مادۀ 2- مصرف منابع در شرکت‌های سرمایه‌گذاری با توجه به محدودیت‌های زیر انجام شده‌باشد:
1- در هنگام پذیرش و تا زمانی که نام شرکت در فهرست نرخ‌های بورس درج است، همواره باید حداقل 80 درصد از منابع مالی بلند مدت شرکت (مجموع بدهی‌های بلند مدت و حقوق صاحبان سهام) به سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس، اوراق مشارکت و سپرده‌های بانکی تخصیص یابد.
2- این شرکت‌ها نباید بیش از 10 درصد منابع خود را به مصرف خرید سهام یک شرکت برسانند. همچنین سرمایه‌گذاری در هر شرکت نباید از 10 درصد سرمایه شرکت سرمایه‌پذیر بیشتر باشد.
تبصره: شرکت‌های سرمایه‌گذار موظف‌اند در صورت رساندن میزان سرمایه‌گذاری خود در شرکت‌های سرمایه‌پذیر به سقف فوق، مراتب را به سازمان و بورس اعلام نمایند.
مادۀ 3- در شرکت‌های هلدینگ در هنگام پذیرش و تا زمانی که نام آن ها در فهرست نرخ‌های بورس درج است، همواره باید حداقل 80 درصد از منابع مالی بلند مدت شرکت (مجموع بدهی‌های بلند مدت و حقوق صاحبان سهام) به سرمایه‌گذاری در بنگاه‌های اقتصادی، اوراق مشارکت و سپرده‌های بانکی تخصیص یافته‌باشد.
مادۀ 4- خرید اموال منقول و غیرمنقول منحصراً به منظور استفاده جاری و نه به قصد فروش، در حد نیازهای متعارف بلامانع بوده و این شرکت‌ها نمی‌توانند در خرید و فروش کالا به قصد انتفاع مشارکت نمایند.
پیوست(5):شرایط اختصاصی پذیرش سهام شرکتهای دولتی و سرمایه‌گذاریهای استانی
مادۀ 1- در خصوص شرکت‌های دولتی که مقرر گردیده سهام آن ها در جریان برنامه‌های خصوصی‌سازی از طریق بورس واگذار شود، و همچنین شرکتهای سرمایه‌گذاری استانی در صورت تأیید سودآوری بالقوۀ شرکت توسط هیئت پذیرش، رعایت شرط دورۀ سودآوری الزامی نیست.
الحاقیه دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار درخصوص پذیرش قراردادهای آتی سهم
مصوب هیئت مدیرۀ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ 12/4/1389 شامل 6 ماده و یک تبصره
ماده 1) بورس اوراق بهادار تهران علاوه بر بازارهای ذکرشده در ماده 4 دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران مصوب 1/10/1386 دارای بازار اوراق مشتقۀ می‌باشد که قراردادهای آتی سهم در این بازار پذیرش می‌شود.
ماده 2) سهم پایه موضوع قرارداد آتی، از بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس، به پیشنهاد بورس و با تایید هیأت پذیرش انتخاب می‌شود.
ماده 3) بورس به منظور پذیرش قراردادهای آتی سهم پایه، باید گزارش توجیهی شامل اطلاعات زیر را به هیأت پذیرش ارائه نماید:
الف) اطلاعات بازار سهم پایه در سه سال گذشته شامل:
1. تعداد روزهای دادوستد؛
2. دفعات دادوستد سهام (خرد و بلوک)؛
3. تعداد سهام دادوستد شده (خرد و بلوک)؛
4. ارزش بازار؛