پایان نامه با موضوع حسابرس و بازرس قانونی و شرکت‌های پذیرفته شده

دانلود پایان نامه
پیوست تحقیق
فصل سوم دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس- فرآیند پذیرش اوراق بهادار
بخش اول: مشاور پذیرش
ماده 22- کلیه درخواست‌های پذیرش اوراق بهادار، به همراه مدارک و مستندات موضوع مادۀ 25 این دستورالعمل، بایستی توسط مشاور پذیرش به بورس ارائه شده و پس از احراز تکمیل مدارک در بورس ثبت گردند.
مادۀ 23- صرفاً شرکت‌های کارگزاری دارای مجوز کارگزار معرف و شرکت‌های تأمین سرمایه می‌توانند مشاور پذیرش باشند.
ماده 24- وظایف و مسئولیت‌های مشاور پذیرش به شرح زیر است:
1- ارائه مشاوره به متقاضی درخصوص پذیرش؛
2- سنجش میزان آمادگی ناشر برای پذیرش؛
3- ارائه مدارک و اطلاعات درخواستی به بورس از طرف ناشر در فرآیند پذیرش؛
4- نظارت بر رعایت مقررات پذیرش توسط ناشر در فرآیند پذیرش؛
5- عرضه اولیه اوراق بهادار پذیرفته‌شده یا ارائۀ مشاوره به ناشر برای تعیین کارگزار عرضه کنندۀ اوراق.
تبصرۀ (1): مشاور پذیرش باید کلیۀ مدارک، اسناد و اطلاعات ارائه شده توسط ناشر را بررسی و تأیید نماید که مدارک کامل بوده و به امضای صاحبان امضای مجاز رسیده و ممهور به مهر ناشر است.
تبصرۀ (2): مشاور پذیرش باید همزمان با تکمیل مدارک پذیرش و ارائۀ آن به بورس، کتباً طی نامه‌ای که به بورس ارائه می‌شود، تصدیق نماید که کلیۀ مقررات قانونی پذیرش تا زمان ارائۀ درخواست پذیرش به بورس، توسط ناشر رعایت گردیده است.
تبصره (3): روابط مشاور پذیرش و ناشر و حدود وظایف و مسئولیت‌های هریک در قرارداد فی‌مابین که مطابق نمونه بورس تنظیم می‌شود پیش‌بینی شده و یک نسخه از آن به بورس ارسال می‌شود.
بخش دوم: ارائۀ مستندات و مدارک جهت بررسی درخواست پذیرش اوراق بهادار
ماده 25- متقاضی پذیرش باید فرم درخواست پذیرش خود را به انضمام مدارک زیر در قالب فرم‌های بورس براساس تابلوی موردنظر، از طریق مشاور پذیرش به بورس تسلیم نماید:
1ـ پرسشنامه پذیرش؛
2- امیدنامه؛
3- رسید پرداخت حق پذیرش؛
4- صورت‌‌های مالی سالانه مربوط به حداقل سه دورۀ مالی منتهی به تاریخ پذیرش که حداقل دو دوره آن برابر یک سال باشد، به همراه گزارش حسابرس و بازرس قانونی به تشخیص بورس؛
5- ارائه آخرین صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای شامل صورت‌های مالی شش ماهه حسابرسی شده و صورت‌های مالی سه ماهه؛
6- گزارش پیش‌بینی عملکرد سال مالی جاری و آتی حسابرسی شده به همراه اظهارنظر مقبول یا بدون بندهای شرط اساسی حسابرس در خصوص اطلاعات مزبور؛
7- گزارش هیئت مدیره به مجامع عمومی عادی و فوق‌العاده حداقل برای دو دوره مالی اخیر؛
8- صورت‌جلسات مجامع عمومی برای حداقل دو سال اخیر و روزنامه‌های رسمی مربوط به آگهی آن ها در صورت وجود الزام قانونی؛
9- برنامۀ کسب و کار، مصوب هیئت‌مدیره شرکت، برای حداقل سه سال آینده و براساس فرم‌های بورس؛
10- آخرین اساسنامه ثبت‌شده منطبق با اساسنامه نمونه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس، مصوب هیئت مدیرۀ سازمان، که کلیه تغییرات قبلی مصوب مجامع عمومی فوق‌العاده در آن اعمال شده باشد؛
11- هرگونه تغییرات در اساسنامه طی دو سال مالی اخیر مندرج در روزنامه رسمی و آگهی‌های مربوط به تأسیس و ثبت شرکت؛