پایان نامه با موضوع بررسی ثابت بودن واریانس و بورس اوراق بهادار

دانلود پایان نامه

349
مجموع شرکت های دارای وقفه معاملاتی طی دوره
(108)
مجموع شرکت های دارای تغییر سال مالی طی دوره
(90)
مجموع شرکت های فاقد اطلاعات طی دوره
(46)
تعداد شرکت های نمونه نهایی
105
3-6- روش گردآوری داده‌ها
داده‌های مورد نیاز این تحقیق به دو بخش نظری و تجربی تقسیم می‌گردد. برای تامین اطلاعات بخش نظری و مبانی تئوریک با توجه به پیشینه موضوع و هدف تحقیق بهترین راه استفاده از شیوه کتابخانه‌ای (ابزارهای اکتشافی کتابخانه ای هم چون کتاب ها، مقاله ها، پایان نامه ها و فضای مجازی) تشخیص داده شد. در بخش تجربی داده های مورد نیاز این تحقیق جهت آزمون فرضیه تدوین شده از اطلاعات مالی در صورت‌های‌ مالی و یادداشت‌های توضیحی و پیوست مربوط به شرکت‌های مورد مطالعه و با کمک لوح‌های فشرده سازمان بورس اوراق بهادار تهران، سایت اینترنتی سازمان بورس، سایت تحقیق، توسعه و مطالعه‌های اسلامی و نرم افزار و بانک جامع اطلاعات بورس اوراق بهادار تهران تحت عنوان ره آورد نوین استفاده شد.
3-7- روش تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیه‌ها
در این تحقیق برای آزمون فرضیه های اول و دوم استفاده از آنالیز کواریانس مفید خواهد بود. بدین منظور ابتدا متغیر کدگذاری شده Struct را به عنوان عامل تغییر در سال 1386 ایجاد و داده ها در نرم افزار SPSS وارد شدند. سپس برای هر کدام از فرضیه های تحقیق آنالیز کوارایانس انجام گردید.
تحلیل مدل خطی ترکیبی از تحلیل واریانس و تحلیل رگرسیون است و زمانی قابل استفاده است که در آن متغیر وابسته کمی بوده . چند متغیر مستقل کمی و کیفی وجود داشته باشد. به عبارتی طرح هایی که در آن ها چندین متغیر مستقل کمّی و در ارتباط با عامل های کیفی بکار برده می شوند، طرح های تحلیل مدل خطینامیده می‌شوند. متغیر(های) مستقل کمی در این طرح متغیر کمکی و متغیر مستقل کیفی به اصطلاح عامل نامیده می‌شوند. تحلیل مدل خطی حالت جامعی از انواع تحلیل واریانس است که در آن ضمن مقایسه میانگین های یک یا چند گروه و برآورد تأثیر یک یا چند متغیر مستقل، اثر یک یا چند متغیر کنترل یا کواریت از معادله خارج می شود. به عبارت دیگر روشی آماری است که اجازه می دهد اثر یک متغیر مستقل بر متغیر وابسته مورد بررسی قرار گیرد در حالی که اثر متغیر دیگری را حذف کرده و یا از بین می‌برد. مقیاس متغیر همپراش یا کنترل یا کواریت، باید فاصله‌ای یا نسبی باشد.
پیش فرض های لازم برای انجام آزمون تحلیل مدل خطی عبارتند از:
نرمال بودن
همگنی واریانس ها
آزمون صحت نرمالیتی، همگنی واریانس
آزمون دوربین – واتسن:
به منظور بررسی استقلال خطاها از یکدیگر (تفاوت بین مقادیر واقعی و مقادیر پیش‌بینی شده توسط معادله رگرسیون) از آزمون دوربین- واتسون استفاده می‌شود. چنانچه این آماره در بازه 5/1 الی 5/2 قرار گیرد (عدم همبستگی بین خطاها) پذیرفته می‌شود و در غیر اینصورت رد می‌شود (همبستگی بین خطاها وجود دارد) (مومنی، 1386).
آزمون کولوموگروف اسمیرنوف:
با استفاده از آزمون کولوموگروف اسمیرنوف نرمال بودن متغیرهای پژوهش مورد بررسی قرار می گیرد. عدم نرمال بودن متغیرها می‌تواند سبب عدم برقراری شرط نرمال بودن باقیمانده‌ها در رگرسیون هدف شود. اگر مقدار احتمال مربوط به این آزمون بزرگتر از 05/0 باشد می تواند نرمال بودن باقیمانده ها را مورد تایید قرار گیرد. جهت بررسی ثابت بودن واریانس باقی مانده ها نمودار پراکنش مقادیر باقی مانده ها در مقابل مقادیر برآوردی ترسیم می گردد اگر این نمودار روند خاصی را نشان ندهد می توان نتیجه گرفت که واریانس باقی مانده ها ثابت است.
3-9- خلاصه فصل
در این فصل، ابتدا نوع تحقیق بر مبنای هدف، روش و افق زمانی تحقیق بیان شد. در بخش بعد، فرضیه‌های پژوهش ومتغیرهای مورد مطالعه تعریف و به نحوه محاسبه آن‌ها اشاره شد. در ادامه، جامعه و نمونه آماری، روش نمونه‌گیری، روش و ابزار گردآوری داده‌ها و روش‌های آماری مورد نظر برای تجزیه و تحلیل داده‌ها تشریح شد. در بخش آخر نیز به بیان آزمون‌های لازم برای تعیین آزمون فرضیه های پژوهش پرداخته شد. فصل بعد به واکاوی داده‌ها و تفسیر نتایج حاصل از آن اختصاص دارد.
فصل چهارم
آزمون فرضیه ها
فصل چهارم