پایان نامه با موضوع بازار اوراق بهادار و شرایط اختصاصی

دانلود پایان نامه
2- پس از گذشت مهلت فوق، طی یک دورۀ یک‌ماهه، حداقل 10 درصد از سهام شرکت پذیرفته شده را، مازاد بر 80 درصد بند 1 فوق، حداقل با میانگین موزون قیمت خرید دورۀ 3 ماهۀ فوق تملک نمایند.
3- پس از سپری شدن مهلت مشخص شده در بندهای 1 و 2 فوق، طی یک دورۀ یک‌ماهه، تمامی سهام عرضه‌شده توسط سهامداران باقیمانده را با میانگین موزون قیمت خرید چهارماه گذشته خریداری نمایند.
مادۀ 50- سهامدارانی که قصد خارج نمودن شرکت را از بورس دارند، مکلفند در پایان دورۀ خرید، اطلاعات مربوط به میزان مالکیت خود و خرید اوراق بهادار طی دورۀ پنج ماهه را به همراه تأییدیۀ شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویۀ وجوه، به سازمان و بورس ارسال نمایند.
مادۀ 51- بورس پس از احراز تکمیل فرآیند فوق مکلف است حداکثر ظرف مدت یک ماه مراتب را در جلسه هیئت پذیرش مطرح نماید. هیئت پذیرش براساس گزارش بورس تاریخ دقیق لغو پذیرش را به بورس و ناشر اعلام می‌کند. لغو پذیرش شرکت می‌بایست توسط بورس به سازمان و عموم اعلام گردد.
مادۀ 52- اوراق بهاداری که به درخواست ناشر لغو پذیرش شده باشند تا سه سال بعد از تاریخ لغو پذیرش، قابل پذیرش مجدد در بورس نیستند.
فصل ششم دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس – سایر موارد
بخش اول: کارمزدها
مادۀ 53- بورس کارمزدهای زیر را از متقاضی و ناشران اوراق بهادار پذیرفته‌شده دریافت می‌کند:
1- کارمزد پذیرش که به همراه درخواست پذیرش و تکمیل مدارک اولیه دریافت می‌شود.
2- کارمزد درج که سالانه براساس سرمایۀ پرداخت شده دریافت می‌شود.
تبصره: متقاضی پذیرش و ناشری که اوراق بهادار آن در بورس پذیرفته شده‌، موظف است حسب مورد کارمزدهای فوق را بر اساس مصوبۀ هیئت مدیرۀ بورس و حداکثر تا میزان سقف‌های تعیین شده توسط هیئت مدیرۀ سازمان، پرداخت نماید.
بخش دوم: سایر مقررات
مادۀ 54- بورس مکلف است پس از لازم‌الاجرا شدن این دستورالعمل حداکثر تا پایان اردیبهشت 87، نسبت به طبقه‌بندی شرکت‌های پذیرفته‌شدۀ موجود براساس مفاد این دستورالعمل اقدام نماید.
مادۀ 55- علاوه بر سهام عادی و اوراق مشارکت، پذیرش سایر اوراق بهادار از جمله اوراق بهادار خارجی نیز با رعایت مقررات مصوب مراجع ذی‌صلاح، در بورس امکان‌پذیر می‌باشد. بازار و تابلو معاملاتی این اوراق توسط هیئت پذیرش تعیین می‌گردد.
مادۀ 56- شرکت‌هایی که قبل از اجرای این دستورالعمل در بورس پذیرفته شده‌اند، همچنان پذیرفته‌شده در بورس تلقی می‌شوند. لیکن از تاریخ لازم‌‌الاجرا شدن این دستورالعمل، تمام مفاد آن به جز میزان سرمایه موضوع بند 1 مواد 6، 10 و 11 در خصوص آن ها مجری است.
تبصره: مهلت احراز شرط میزان سرمایه، موضوع بند 1 مواد 6، 10 و 11 توسط بورس پیشنهاد و به تأیید هیئت پذیرش می‌رسد.
مادۀ 57- تمام ناشران و مدیران ‌آن ها، مادام‌که اوراق بهادارشان در بورس پذیرفته‌شده است، موظف به رعایت مقررات بازار اوراق بهادار از جمله مفاد این دستورالعمل می‌باشند.
مادۀ 58- در صورت نقض هر یک از مفاد این دستورالعمل توسط اشخاص ذیربط، بورس موظف است براساس آیین‌نامه انضباطی خود به تخلفات آن ها رسیدگی یا حسب مورد نقض مقررات توسط آن ها را به مرجع ذی‌صلاح گزارش نماید.
مادۀ 59- ضوابط مشروحۀ زیر جزء لاینفک این دستورالعمل بوده و علاوه بر مفاد دستورالعمل رعایت آن ها نیز الزامی است:
1. شرایط اختصاصی پذیرش سهام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی (پیوست1)،
2. شرایط اختصاصی پذیرش سهام شرکت‌های بیمه (پیوست2)،
3. شرایط اختصاصی پذیرش شرکت‌های لیزینگ (پیوست 3)،
4. شرایط اختصاصی پذیرش سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری و هلدینگ (پیوست 4) و
5. شرایط اختصاصی پذیرش سهام شرکت‌های دولتی (پیوست5)،
مادۀ 60- در صورت لزوم، این دستورالعمل به ترتیب زیر اصلاح خواهد شد:
1- به پیشنهاد هیئت مدیره بورس یا هیئت پذیرش و تصویب هیئت مدیره سازمان،
2- به پیشنهاد رئیس سازمان و تصویب هیئت مدیره سازمان.