پایان نامه با موضوع اندازه گیری محافظه کاری و جریان های نقدی عملیاتی

دانلود پایان نامه
در راستای تحقق هدف تحقیق این سوال اصلی مطرح شد که آیا وضع دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران محافظه کاری شرطی و غیر شرطی مدیران در تهیه گزارش‌های حسابداری را افزایش می دهد. در این راستا فرضیه های تحقیق به شرح زیر بیان شدند:
وضع دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران موجب افزایش محافظه کاری شرطی توسط مدیران در گزارشگری مالی شده است.
وضع دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران موجب افزایش محافظه کاری غیرشرطی توسط مدیران در گزارشگری مالی شده است.
اطلاعات مورد استفاده در این تحقیق به دو دسته طبقه بندی می گردند. دسته نخست؛ اطلاعات مرتبط با مبانی و ادبیات تحقیق که از مقاله ها، پایان نامه ها و نشریه های معتبر علمی داخل و خارج از کشور فراهم می شود. دسته دوم؛ اطلاعات مالی بورس که از سامانه بورس و اوراق بهادار تهران و بانک اطلاعاتی نرم افزار ره آورد نوین و به کمک صورت های مالی حسابرسی منتشر شده توسط بورس اوراق بهادار استخراج می‌گردد. در اجرای این تحقیق پس از انجام مطالعات کتابخانه ای، در آزمونه فرضیه های تحقیق داده های مربوط به متغیرهای مدل احمد و دولمان (2007) که الهام گرفته از مدل بیور و رایان (2000) به عنوان ابزاری برای محافظه کاری شرطی و غیرشرطی، برای سال های 1384 و 1385 به عنوان دو سال قبل و 1387 و 1388 به عنوان دوسال بعد جمع آوری و میزان محافظه کاری بین این دو سال اندازه گیری می شود. انتخاب این دو سال قبل و بعد، به خاطر اجرایی شدن دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران از تاریخ دیماه 1386 می باشد. پس از اندازه گیری محافظه کاری برای هریک از شرکت‌ها در دو سال قبل و بعد از اجرای شدن قانون مورد نظر بر اساس آزمون آماری اجرا می گردد. روش مورد استفاده در این تحقیق از نوع توصیفی-همبستگی با رویکرد کاربردی است؛ زیرا از یک طرف با استفاده از آمار توصیفی وضع موجود را بررسی می کند و از طرف دیگر در آزمون فرضیه های تحقیق از آمار استنباطی بهره گرفته خواهد شد. در این تحقیق از نرم افزار آماری Spss استفاده شده است.
5-3- نتیجه گیری و تفسیر نتایج
خلاصه نتایج آزمون فرضیه اول تحقیق
فرضیه اول تحقیق بیان می کند وضع دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران موجب افزایش محافظه کاری شرطی توسط مدیران در گزارشگری مالی شده است. پس از انجام تحلیل آماری نتایج نشان داد بر اساس آزمون تحلیل کواریانس انجام شده برای متغیر محافظه کاری شرطی براساس اثر متغیر قبل و بعد سال 1386 مرتبط با وضع دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران، مقدار احتمال برابر 054/0 حاصل شد که چون این مقدار بیشتر از 05/0 است پس فرض صفر رد نمی شود و می توان دریافت که وضع دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران موجب افزایش محافظه کاری شرطی توسط مدیران در گزارشگری مالی نشده است. لذا فرضیه تحقیق در سطح خطای پنج درصد مورد تایید واقع نمی گردد. با توجه به این که تا کنون تحقیقی در ایران در این زمینه به انجام نرسیده است امکان مقایسه نتایج با سایر تحقیقات داخلی میسر نمی باشد.
با توجه به نتایج حاصل از این تحقیق در فرضیه اول نشان داده شد که وضع دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران موجب افزایش محافظه کاری شرطی توسط مدیران در گزارشگری مالی نشده است، از آن جا که در محاسبه شاخص محافظه کاری شرطی بر اقلام تعهدی تأکید شده و بیشتر رویکرد سود و زیانی دارد پس از ادبیات نظری این نوع محافظه کاری نشات گرفته از استانداردهای حسابداری الزام شده است، یعنی شناخت به موقع زیان در صورت وجود اخبار بد و نامطلوب و عدم شناخت سود در مواقع وجود اخبار خوب و مطلوب است از این رو به طور منطقی وضع قانون پذیرش اوراق بهادار بر این نوع از محافظه کاری تاثیرمعنی داری نخواهد داشت و نتایج این تحقیق نشان دهنده این مدعا است. لذا باتوجه به عدم تایید فرضیه می توان ادعا نمود ساختار این قانون توانسته است، اجازه دستکاری اقلام تعهدی (افزایش محافظه کاری شرطی) از مدیران سلب نماید.
خلاصه نتایج آزمون فرضیه دوم تحقیق
فرضیه دوم تحقیق بیان می کند وضع دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران موجب افزایش محافظه کاری غیرشرطی توسط مدیران در گزارشگری مالی شده است. پس از انجام تحلیل آماری نتایج نشان داد بر اساس آزمون تحلیل کواریانس انجام شده برای متغیر محافظه کاری غیرشرطی براساس اثر متغیر قبل و بعد سال 1386 مرتبط با وضع دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار، مقدار احتمال برابر 023/0 بدست آمد که چون این مقدار کمتر از 05/0 است پس فرض صفر رد می‌شود و می‌توان دریافت که وضع دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران موجب تغییر محافظه کاری غیرشرطی توسط مدیران در گزارشگری مالی شده است. لذا فرضیه دوم در سطح خطای 5 درصد مورد تایید واقع می گردد. البته بایستی بدین نکته توجه داشت که افزایش در قدرمطلق میزان محافظه کاری غیرشرطی رخ داده است و به دلیل مثبت بودن ضریب و منفی بودن مقادیر این میزان در واقع کاهش محافظه کاری غیرشرطی مشاهد شد و این کاهش نیز معنی‌دار است. با توجه به این که تا کنون تحقیقی در ایران در این زمینه به انجام نرسیده است امکان مقایسه نتایج با سایر تحقیقات داخلی میسر نمی‌باشد.
با توجه به نتایج حاصل از این تحقیق در فرضیه دوم نشان داده شد که وضع دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران موجب افزایش محافظه کاری غیرشرطی توسط مدیران در گزارشگری مالی شده است از آن جا که محافظه کاری غیر شرطی از طریق استانداردهای پذیرفته شده حسابداری، الزام نگردیده است، این نوع محافظه کاری، کمتر از واقع نشان دادن ارزش دفتری خالص دارایی ها به واسطه رویه های از پیش تعیین شده حسابداری است. با توجه به وضع قانون پذیرش اوراق بهادار و افزایش محافظه کاری در مدیران که به تبع آن کاهش کیفیت گزارشگری مالی را به همراه دارد، در واقع قانون موضوعه نتوانسته اند به در این زمینه مفید واقع گردد.
5-4- محدودیت‌های تحقیق
حرکت به سوی هر هدفی، توسط محدودیت ها به عنوان یک واقعیت، دچار کندی می شود. در این بخش محقق سعی دارد تا با بیان محدودیت هایی که بر سر راه انجام این تحقیق وجود داشت، به خواننده این امکان را دهد تا با توجه به این محدودیت ها، قضاوت عادلانه و صحیحی نسبت به نتایج این تحقیق داشته باشد. محدودیت این تحقیق عبارت است از:
در این تحقیق جهت محاسبه محافظه کاری از مدل احمد و دولمان (2007) بهره گرفته شد اما بایستی به این نکته توجه نمود که سایر روش‌های محاسبه محافظه کاری که در ادبیات نظری بدان اشاره شد، وجود دارد که ممکن است به کارگیری آن ها منجر شود که نتایج تحقیق تحت تاثیر قرار گیرد.
با توجه به این که تاثیر نوع صنعت بر نتایج این تحقیق آزمون نشده است نمی توان در مورد قابلیت تعمیم نتایج تحقیق به شرکت های فعال در صنایعی که سهمی در نمونه آماری تحقیق نداشته اند قضاوت نمود.
5-5- پیشنهادهای تحقیق
پیشنهادهای کاربردی
به محققین (اساتید و دانشجویان) دانشگاهی پیشنهاد می گردد به وضع قوانین جدید مالی و مالیاتی و سایر قوانین در بورس اوراق بهادار توجه ویژه ای داشته باشند. در کشورهای پیشرفته با وضع یک قانون جدید، تمامی ابعاد و تبعاد این قانون از نظر محققین مورد مطالعه واقع می‌گردد به عنوان مثال با وضع قانون ساربینز- اکسلز (2002) در سطح دنیا تحقیق های بسیار به انجام رسید حال آن که در ایران به آثار ناشی از وضع یک قانون توجه نمی شود. یکی از بخش های مهم استفاده از نتایج این تحقیق اساتید دانشگاهی و محققین در زمینه مسائل مالی وقوانین موضوعه می باشند. در حقیقت این افراد می توانند قبل از مطرح شدن یک قانون جدید به بررسی تمامی ابعاد بکارگیری این قانون در سطح جامعه به خصوص با نتایج تحقیقات خود در تصمیمات سرمایه گذاران و مدیران بورس اوراق بهادار نقش مهمی را ایفاء نمایند چراکه آنان با بررسی همه جانبه ابعاد بکارگیری یک قانون قبل از اجرایی شدن آن از طریق تحقیقات خود و با افشاء نتایج حاصله می توانند تمامی خلاء موجود در وضع و بکارگیری قانون را پوشش داده و از هر گونه سوء استفاده احتمالی از اصل قانون پیاده سازی شده جلوگیری به عمل آورد و یک نگاه متقدانه و با رویکرد بهبود فراهم آورند.
به سرمایه گذاران پیشنهاد می گردد با توجه به نتایج این تحقیق، اثر وضعی هر یک از قوانین جدید مطرح شده را بر تصمیمات سرمایه گذاری خود مد نظر قرار دهند چرا که وضع دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران در سال 1386، میزان محافظه کاری غیرشرطی مدیران (در این نوع از محافظه کاری بر ارزش بازار حقوق صاحبان سهام تأکید شده و بیشتر رویکرد ترازنامه ای دارد) را افزایش داده است.
سازمان بورس و اوراق بهادار تهران به عنوان نهادی نظارتی در بازار سرمایه ایران، باید به منظور جهت دهی بازار از طریق نظارت بیشتر بر کیفیت قوانین مطرح شده در سطح بازار نهادی را موظف نماید که به رصد مداوم آثار جانبی وضع یک قانون (قبل و بعد از اجرا) بر گزارش دهی و عملکرد مدیران پرداخته و از طریق افشاء گزارشاتی به نتایج به کارگیری قوانین در جهت رونق هرچه بیشتر بازار و ایجاد سازکارهای نظارتی بر گزارشگری متاثر از این قوانین پردازد.
پیشنهاد می شود که استفاده کنندگان صورت های مالی هنگام تجزیه و تحلیل شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران جهت اخذ تصمیمات بهینه به نتایج مالی قبل و بعد از وضع یک قانون جدید توجه ویژه داشته باشند چراکه بر اساس نتایج این تحقیق مشخص شد بایستی پس از وضع دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار به محافظه کاری غیرشرطی مدیران در گزارشگری توجه می شد حال آن که در هیچ تحقیقی از آن زمان تا کنون به این مسئله پرداخته نشده است و به هیچ طریقی استفاده کنندگان از صورت های مالی از این رخ داد مطلع نبوده اند.
پیشنهاد جهت تحقیق های آینده
پیشنهاد می گردد در جهت برطرف نمودن یکی از محدودیت های این تحقیق در تحقیق های آتی از سایر مدل های محافظه کاری موجود در تحقیقات علمی در جهت مقایسه با نتایج تحقیق پیش رو بهره گرفته شود و در تحقیقی جامع تمامی مدل های محافظه کاری مورد بررسی و نتایج آزمون بر اساس رویکرد هر مدل با نتایج این تحقیق مقایسه و تفسیر شود.
بررسی وضع دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران در سال 1386 بر متغیرهای کنترلی معنی دار در این تحقیق از جمله تغییرات جریان های نقدی عملیاتی، بازده دارایی ها و ارزش دفتری به ارزش بازار حقوق صاحبان سهام قبل و بعد از وضع قانون مربوطه.
بررسی نقش سایر قوانین مرتبط در بورس اوراق بهادار تهران ازجمله دستورالعمل پذیرش، عرضه و نقل و انتقال اوراق بهادار در فرابورس ایران، ضوابط استفاده از خدمات مشاوران عرضه اوراق بهادار دستورالعمل افشاء کنترل های داخلی شرکت های پذیرفته شده و … بر میزان محافظه کاری شرطی و غیرشرطی مدیران در گزارشگری مالی چراکه نتایج حاصل از این تحقیقات می تواند تدوین کنندگان قوانین را از تأثیری که قوانین مذبور بر محتوای صورت های مالی و تغییر رویه مدیران در زمینه گزارشگری محافظه کارانه دارد، آگاه سازد.
در جهت برطرف نمودن محدودیت دوم این تحقیق با توجه به این که تاثیر نوع صنعت بر نتایج این تحقیق آزمون نشده است جهت قابلیت تعمیم نتایج تحقیق به شرکت های فعال در صنایعی که سهمی در نمونه آماری تحقیق نداشته اند پیشنهاد می گردد در تحقیقی مجزا در سطح هر صنعت به اثر وضع این قانون بر محافظه کاری مدیران صنایع بورس اوراق بهادار پرداخته شود.
منابع تحقیق