پایان نامه با موضوع استانداردهای حسابداری و بازار اوراق بهادار

دانلود پایان نامه

12- فهرست و مشخصات دارندگان اطلاعات نهانی شرکت، موضوع تبصرۀ یک ماده 46 قانون بازار اوراق بهادار براساس فرم‌های سازمان؛
13- یک نسخه از آخرین مفاصاحساب مالیاتی و برگه‌های تشخیص مالیات پنج سال گذشته؛
14- مصوبه مجمع عمومی عادی صاحبان سهام مبنی بر موافقت با پذیرش اوراق بهادار در بورس؛
15- تأییدیۀ حسابرس در خصوص کفایت سیستم کنترل‌های داخلی شرکت به نحوی که این سیستم متضمن حفظ و رعایت حقوق و منافع سهامداران به صورت یکسان ‌باشد،
16- آخرین نمودار سازمانی مصوب به همراه شرح مختصری از ساختار نیروی انسانی،
17- تصویر آخرین پروانه فعالیت/ بهره‌برداری،
18- سیاست تقسیم سود پیشنهادی هیئت مدیره برای سال مالی جاری و آتی،
19- سایر اطلاعات مهم به تشخیص ناشر یا درخواست هیئت پذیرش.
تبصره: در فرم درخواست پذیرش، باید قید گردد که متقاضی با آگاهی از الزامات پذیرش و قبول تعهد به آن، درخواست خود را به بورس تسلیم نموده است.
مادۀ 26- صورت‌های مالی اصلی و تلفیقی متقاضی باید طبق مقررات قانونی، استانداردهای حسابداری و گزارش‌دهی مالی و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی ابلاغ شده توسط سازمان تهیه شده باشد. همچنین در زمان ارائۀ درخواست پذیرش و آخرین سال مالی قبل از ارائه درخواست پذیرش، حسابرس شرکت باید از میان حسابرسان معتمد سازمان انتخاب شده باشد.
مادۀ 27- شرکت موظف است تغییرات با اهمیت در اطلاعات ارائه شده، از جمله تغییرات در اساسنامه، حسابرس، مدیران، دارندگان اطلاعات نهانی، سال مالی و تغییرات سهامداران عمده در دوره بررسی درخواست پذیرش را به اطلاع بورس برساند. درغیر این‌صورت هیئت پذیرش می‌تواند براساس گزارش بورس، پذیرش اوراق بهادار متقاضی را در هر مرحله‌ای متوقف نماید.
بخش سوم: بررسی درخواست پذیرش اوراق بهادار
مادۀ 28- بورس حداکثر ظرف 45 روز پس از تاریخ تکمیل مدارک، گزارش کارشناسی خود حاوی اظهارنظر درخصوص احراز یا عدم احراز شرایط پذیرش توسط ناشر را به انضمام مستندات مربوطه به هیئت پذیرش ارسال می‌نماید. چارچوب گزارش کارشناسی مزبور، به پیشنهاد بورس و تصویب هیئت پذیرش تعیین می‌شود.
مادۀ 29- هیئت پذیرش حداکثر ظرف 45 روز پس از دریافت گزارش و مستندات مربوطه از بورس، نظر کتبی خود را با ذکر دلایل مبنی بر تأیید یا رد پذیرش اوراق بهادار، از طریق بورس به متقاضی اعلام می‌کند. در صورت رد درخواست، متقاضی می‌تواند مراتب اعتراض خود را حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از ابلاغ تصمیم هیئت پذیرش، به دبیرخانۀ هیئت مدیرۀ سازمان اعلام کند. رأی هیئت مدیرۀ سازمان در ‌خصوص بررسی مجدد موضوع یا تأیید نظر هیئت پذیرش، برای متقاضی، هیئت پذیرش و بورس لازم الاجراست.
مادۀ 30- در صورت تأیید هیئت مدیرۀ سازمان، درخواست متقاضی باید در اولین جلسه هیئت پذیرش مجدداً طرح ‌گردد.
مادۀ 31- در صورتی که درخواست متقاضی برای بار اول یا پس از اجرای رأی تجدید‌نظر هیئت مدیرۀ سازمان در هیئت پذیرش رد گردد، طرح مجدد درخواست متقاضی در هیئت پذیرش حداقل پس از شش ماه و انجام کلیۀ مراحل، امکان‌پذیر خواهد بود.
مادۀ 32- قبل از درج نام شرکت در فهرست نرخ‌های بورس، متقاضی مکلف است نسبت به تأمین پوشش‌های بیمه‌ای مناسب و کافی برای اموال و دارایی‌های خود اقدام نموده و تعهد نماید همواره پوشش بیمه‌ای مربوط را رعایت نماید.
تبصره: بورس مکلف است رعایت این ماده توسط متقاضی را قبل از درج احراز نماید.
بخش چهارم: درج و عرضۀ اوراق بهادار پذیرفته شده
مادۀ 33- درج نام اوراق بهادار پذیرفته شده در فهرست نرخ‌های بورس، منوط به احراز تمامی موارد تعیین شده توسط هیئت پذیرش می‌باشد. در صورت عدم احراز این موارد ظرف مدت 6 ماه، پذیرش اوراق بهادار در بورس لغو می‌گردد. در صورت لغو پذیرش اوراق بهادار در بورس درمرحله درج، متقاضی پذیرش می‌تواند مجدداً تقاضای پذیرش را در بورس ارائه دهد.
مادۀ 34- “عرضۀ سهام پذیرفته شده در بورس باید حداقل 5 روز و حداکثر 6 ماه پس از تاریخ درج در فهرست نرخهای بورس صورت پذیرد. در صورت عدم عرضۀ سهام ظرف مدت مذکور، پذیرش آن در بورس لغو شده و پذیرش مجدد آن منوط به طی فرآیند پذیرش خواهد بود.”
فصل چهارم دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس- تداوم پذیرش اوراق بهادار
مادۀ 35- شرکتی که اوراق بهادار آن در بورس پذیرفته شده، باید اصول راهبری شرکتی مصوب هیئت مدیرۀ سازمان را رعایت نموده و از تطبیق عملیات شرکت با استانداردها، اهداف شرکت و قوانین و مقررات مربوط اطمینان حاصل کند. تغییر موضوع اصلی فعالیت این شرکت‌ها صرفاً پس از موافقت هیئت پذیرش امکان‌پذیر خواهد بود.
مادۀ 36- ناشر اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس، موظف است مقررات مربوطه از جمله الزامات این دستورالعمل و ضوابط افشای اطلاعات ناشران مصوب سازمان را رعایت نماید.
مادۀ 37- ناشر اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس، موظف است جهت تسهیل امور سهامداران، حداکثر تا یک‌سال پس از درج اوراق بهادار خود در فهرست نرخ‌های بورس، انجام کلیۀ اقدامات شرکتی خود از جمله توزیع سود را حسب قبول شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویۀ وجوه، به آن شرکت واگذار نماید.
تبصره: ناشرانی که اوراق بهادار آن ها قبل از تصویب این دستورالعمل در فهرست نرخ‌های بورس درج شده‌است، حداکثر ظرف مدت 2 سال پس از لازم‌الاجرا شدن این دستورالعمل باید نسبت به اجرای مفاد این ماده اقدام نمایند.
فصل پنجم دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس – تعلیق و لغو پذیرش اوراق بهادار