پایان نامه ارشد رایگان درمورد توصیف اطلاعات

دانلود پایان نامه

6 سوال به آن افزوده شده است. هریک از مواد آزمون در یک مقیاس سه درجه ای ( 0، 1، 2) نمره گذاری می‌شود. این آزمون 5 بعد عمده را در بر می‌گیرد که عبارتند از بیش‌فعالی / پرخاشگری، اضطراب / افسردگی، رفتار ضد اجتماعی / اختلال سلوک، رفتارهای ناسازگارانه و اختلال کمبود توجه. این ابزار از روایی و پایایی بالایی برخوردار است. راتر در آزمایشی که بر روی 91 کودک انجام داد و در آن از پرسشنامه روان‌پزشکی به همراه پرسشنامه اختلالات رفتاری استفاده نمود درصد توافق بالای 75/0 را گزارش نمود. یوسفی پرسشنامه را به همراه آزمون بندر گشتالت روی 50 نفر آزمودنی در شهر شیراز اجرا نمود و همبستگی بالای 96/0 را به دست آورد.
آزمون سلامت روانی GHQ-28: آزمون GHQ-28 توسط گلدبرگ و هیلر (1979) طراحی و تحلیل عوامل شده است و دارای 4 مقیاس فرعی می باشد که هر مقیاس 7 سوال دارد(نقل از پالاهنگ و یعقوبی،1374). این چهار خرده مقیاس شامل نشانه های جسمانی، اضطراب، اختلال در کارکرد اجتماعی و افسردگی می شود. تاکنون بیش از 70 مطالعه در مورد اعتبار GHQ-28در نقاط مختلف دنیا انجام شده است که از این تعداد 43 مطالعه اطلاعات مفصلی راجع به روش های نمونه گیری ارائه داده اند که این موجب می شود بتوان مقایسه های مستقیمی بین آنها انجام داد. ویلیامز، گلدبرگ و ماری (1988) این مطالعات را فراتحلیل کرده اند و نتایج نشان داده است که متوسط اعتبار پرسشنامه برابر با 84/0 می باشد. همچنین مطالعات مختلف حاکی از پایایی بالای پرسشنامه ی GHQ-28است. مثلا چونگ و اسپیرز (1994) ضریب آلفا برای کل مقیاس را برابر 88/0 و برای خرده مقیاسها بین 66/0 تا 85/0 گزارش کردند (پالاهنگ و یعقوبی،1374).
3-6 روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها
در این تحقیق از تجزیه و تحلیل توصیفی داده‌ها، به منظور توصیف داده های جمع‌آوری شده، استفاده می‌شود و با بهره گرفتن از نرم‌افزار آماری spss اطلاعات تجزیه و تحلیل خواهد شد. اطلاعات جمع‌آوری شده با بهره گرفتن از جداول توزیع فراوانی طبقه‌بندی و خلاصه می‌شود. از شاخص‌های مرکزی و پراکندگی آمار توصیفی مانند میانگین و انحراف استاندارد برای خلاصه نمودن و توصیف اطلاعات استفاده خواهد شد. برای آزمودن فرضیه‌های تحقیق از آزمون مقایسه دو میانگین مستقل استفاده می‌شود.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها

مطلب مرتبط :   پایان نامه ارشد رایگان درمورد اختلالات رفتاری

4-1 مقدمه
در این فصل برای پاسخگویی به مساله طرح شده سوالات پژوهشی از روش های آمار توصیفی مانند نمودار و جداول وشاخص های آماری و از روش های آماری استنباطی مانند آزمون تی تست استفاده شده است. داده های جمع آوری شده در این پژوهش ابتدا با بهره گرفتن از جدول های مربوط به توصیف داده ها پرداخته سپس با بهره گیری از روش های آماری استنباطی داده ها و اطلاعات مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. در بخش اول به توصیف داده ها با بهره گرفتن از روش آمار توصیفی و در بخش دوم برای تحلیل داده ها ازروش آماری استنباطی استفاده شد.
در کل تعداد 80 پاسخگو در این مطالعه شرکت کرده که پرسشنامه ها پس از جمع بندی امتیازی در نرم افزار spss وارد و نمودار ها و جداول مورد نیاز و آزمون های لازم انجام و نتیجه در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی مشخص شده است.
4-2- اطلاعات جمعیت شناختی
جدول 4 – 1 : سن آزمودنی های شرکت کننده در مطالعه حاضر
سن
فراوانی
درصد
درصد معتبر
درصد تجمعی
6
6
7.5
7.5
7.5
7
5
6.3
6.3
13.8
8
29
36.3
36.3
50.0
9
6
7.5
7.5
57.5
10
14
17.5
17.5
75.0
11
11
13.8
13.8
88.8
12
9
11.3
11.3
100.0
مجموع
80
100.0
100.0
جدول فوق بیانگر سن آزمودنی هاست که برابر جامعه آماری مورد مطالعه از کودکان 6 تا 12 سال در این تحقیقی استفاده شده و بیشترین فراوانی 29 نفر برای 8 سال و کمترین 5 نفر برای سن 7 سال بوده است .
نمودار 1– 4 : توزیع درصدی مربوط به سن آزمودنی های شرکت کننده در مطالعه حاضر
بیشترین درصد فراوانی 36.3 % برای 8 سال و کمترین 6.3 % برای سن 7 سال بوده است.
جدول 4 – 2 : تحصیلات مادر آزمودنی های شرکت کننده در مطالعه حاضر
تحصیلات
فراوانی
درصد
درصد معتبر
درصد تجمعی
زیر دیپلم
33
41.3
41.3
41.3
دیپلم
33
41.3
41.3
82.5
فوق دیپلم
9
11.3
11.3
93.8
لیسانس و بالاتر
5
6.3
6.3
100.0
مجموع
80
100.0
100.0
جدول فوق بیانگر تحصیلات مادر آزمودنی هاست که بیشترین فراوانی 33 نفر برای زیردیپلم و دیپلم و کمترین 5 نفر برای لیسانس و بالاتر بوده است .
نمودار 4-2 : توزیع درصدی مربوط به تحصیلات مادر آزمودنی های شرکت کننده در مطالعه حاضر
بیشترین درصد فراوانی 41.3 % برای زیردیپلم و دیپلم و کمترین 6.3 % برای لیسانس و بالاتر بوده است.
جدول 4 – 3 : شغل مادر آزمودنی های شرکت کننده در مطالعه حاضر
شغل
فراوانی
درصد
درصد معتبر
درصد تجمعی
خانه دار
51
63.8
63.8
63.8
کارمند
14
17.5
17.5
81.3
آزاد
15
18.8
18.8
100.0
مجموع
80
100.0
100.0
جدول فوق بیانگر شغل مادر آزمودنی هاست که بیشترین فراوانی 51 نفر برای خانه دار و کمترین 14 نفر برای کارمند بوده است .
نمودار 3– 4 : توزیع درصدی مربوط به شغل مادر آزمودنی های شرکت کننده در مطالعه حاضر
بیشترین درصد راوانی 63.8 % برای خانه دار و کمترین 17.5% برای کارمند بوده است
جدول 4– 4 : شاخص های آماری میانگین و واریانس مربوط به امتیاز حاصل از پرسشنامه اختلال رفتاری و مولفه های آن ها در کل آزمودنی ها
مولفه
تعداد
کمترین
بیشترین
میانگین
انحراف معیار استاندارد

دیدگاهتان را بنویسید