پایان نامه ارشد رایگان درمورد زنجیره تامین، مدیریت زنجیره تامین، تکنولوژی اطلاعات

دانلود پایان نامه

خود را چگونه پیکربندی کند. در واقع در این مرحله، شرکت با تصمیمات استراتژیک خود ساختار زنجیره تامین و فرآیندهای هر مرحله را مشخص میکند. این تصمیمات استراتژیک شامل: مکان و ظرفیت تولید، انبارهای نگهداری، انتخاب نوع تولیدات، روشهای حمل و نقل، نوع سیستم اطلاعاتی مورد استفاده و … میباشد.
2-6-2 برنامه ریزی17 زنجیره تامین:
در این مرحله، سیاستهای عملیاتی کوتاه مدت خود را تعیین میکند. در خلال این مرحله، ساختار استراتژیک زنجیره، مشخص و ثابت شده است. در مرحله برنامه ریزی، شرکت کار خود را با پیش بینی تقاضا در بازارهای مختلف در یک چارچوب زمانی، آغاز میکند. تصمیمات این مرحله شامل مقدار اقتصادی خرید مواد اولیه، دورههای سفارش، دورههای اقتصادی تولید و … میباشد.
2-6-3 مرحله عملیاتی زنجیره تامین:
در این مرحله، زمانها، کوتاه مدت (روزانه یا هفتگی) میباشد. در این مرحله شرکت در رابطه با سفارشهای هر کدام از مشتریان تصمیم گیری میکند. در مرحله عملیاتی، ساختار استراتژیک زنجیره مشخص گردیده و برنامه ریزیها تعریف گردیدهاند. در این مرحله، سفارشهای فردی، زمانهای تحویل جداول زمانی تحویل و … مشخص میگردد.
2-7 دیدگاه های فرآیندی18 زنجیره تامین:
یک زنجیره تامین ترتیبی از فرآیندها و جریانهایی است که در میان مراحل مختلف زنجیره تامین اتفاق میافتد و با یکدیگر جهت رفع نیاز مشتری به یک محصول ترکیب میشوند.
2-7-1 دیدگاه چرخهای19
فرآیندها در داخل زنجیره تامین به چرخههایی تقسیم میشوند که هر کدام از آنها بین دو مرحله از زنجیره تامین هستند. همانطور که در شکل 2-1، مشخص است این چهار چرخه (که شامل تمامی فعالیتهای زنجیره تامین است) مابین 5 مرحله اتفاق میافتد. این چهار چرخه عبارتند از:
الف .چرخه سفارش مشتری20
ب . چرخه پرسازی مجدد21
ج .چرخه تولید22
د .چرخه تدارکات
مطابق شکل این 5 مرحله شامل مشتری ، خرده فروش، توزیع کننده، تولید کننده و عرضه کنندهمی باشد. در ادامه هر کدام از چرخه ها به تفکیک توضیح داده می شود.

شکل 2- 1 :مراحل و چرخه های مدل زنجیره تامین
2-7-2 چرخه سفارش مشتری:
این چرخه مابین مشتری و خرده فروش اتفاق میافتد و شامل کلیه فعالیتهایی است که در رابطه با دریافت و پردازش سفارش مشتری میباشد. همانطور که در شکل 2-2 مشخص است. این چرخه شامل 4 مرحله است که با ورود مشتری آغاز و با دریافت سفارش توسط مشتری پایان مییابد.

شکل 2-2 : چرخه سفارش مشتری
2-7-3 چرخه پرسازی مجدد:
این چرخه مابین خرده فروش و توزیع کننده رخ میدهد و شامل کلیه فعالیتهایی است که در ارتباط با پرسازی مجدد موجودی خرده فروش میباشد. همانطور که در شکل 2-3 ، نشان داده شده است. این مرحله با ایجاد سفارش توسط خرده فروش آغاز و با دریافت سفارش توسط وی پایان مییابد.

شکل 2-3 : چرخه پرسازی مجدد
2-7-4 چرخه تولید:
این چرخه مابین توزیع کننده و تولید کننده اتفاق میافتد (یا بین خرده فروش و تولید کننده) و فعالیتهایی را شامل می‌شود که مربوط به پرسازی مجدد موجودی توزیع کننده (یا خرده فروش) است. همانطور که در شکل 2-4 ، نشان داده شده است. در این فاز ورود سفارش ، اولین قسمت و دریافت سفارش توسط توزیع کننده آخرین قسمت چرخه است .

شکل 2-4 : چرخه تولید
2-7-5 چرخه تدارکات:
این چرخه مابین تولید کننده و تامین کننده اتفاق میافتد و شامل کلیه فعالیتهایی است که در رابطه با اطمینان از موجود بودن و در دسترس بودن مواد اولیه به میزان کافی جهت تولید لازم به نظر میرسد. فرآیندهای این چرخه نیز شبیه چرخه تولیدات است با این تفاوت که در این مرحله مراحل فوق مابین تولید کننده و عرضه کننده رخ میدهد. [19]

2-8 استراتژی های پاسخ گویی تقاضا در مدیریت زنجیره تامین:
با توجه به این مطلب که یکی از اهداف اصلی زنجیره تامین، برآورده نمودن نیازهای مشتری است، استراتژی هایی که در رابطه با مدیریت تقاضای زنجیره تامین بکار گرفته می شوند مهم می نمایند؛ عموماً استراتژی های ذیل از جمله کاربردی ترین در SCM‌ می باشند:
الف – ETO : این استراتژی به طراحی محصول بعد از اعلام نیاز توسط مشتری تاکید دارد در این استراتژی قبل از سفارش، نه تنها کالایی تولید نمی شود، بلکه طراحی هم نخواهد شد.
ب – MTS : در این استراتژی نیاز مشتریان از موجودی انبارهای کالای ساخته شده در نقاط مختلف انبارهای خرده فروشی شبکه زنجیره تامین برآورده می شود.
ج : MTO – در این روش سفارش مشتری سبب ایجاد جریان مواد و اطلاعات در زنجیره می گردد و محصول ساخته شده و مواد اولیه انبار نمی شود.
د : ATO 23: در روش مونتاژ برای سفارش، هسته اصلی مونتاژ برای اکثر محصولات یکسان میباشد و فقط تغییر در دیگر اجزا مونتاژ نهایی ممکن میباشد.
بسته به نوع تقاضای مشتریان، بررسی حجم سفارشات و نوع بازار، شرکتها یکی از استراتژیهای فوق را بکار می‌بندند.
شکل2-5، استراتژیهای فوق را در طول زنجیره تامین نمایش داده است. [6]

مطلب مرتبط :   منابع پایان نامه درموردتجارت الکترونیک، صنایع کوچک، صنایع کوچک و متوسط

شکل 2- 5 : موقعیت بررسی سفارش مشتری
تولید بر اساس پیش بینی
تولید براساس سفارش مشتری
نقطه بررسی سفارش مشتری

2-9 یکپارچه سازی زنجیره تامین
یکی از اهداف مهم مدیریت زنجیره تامین یکپارچه سازی است. شتادلر24 [20] اعتقاد دارد یک زنجیره تامین با ترکیب حرکت کالا با جریان اطلاعات مالی و عملیاتی بین طرفین مربوطه یکپارچه می شود. در روند سیر تکاملی صنایع تولیدی، برخی کارخانجات پ
یشرو به این نتیجه رسیدند که اگر تنها به نگرش های سنتی مدیریت زنجیره تامین وابسته باشند فروش آنها طبق انتظارات سوددهی نخواهد داشت.
سورین25 [21] معتقد است شرکت ها هم اکنون تاکید بیشتری بر سیستم ها و تکنولوژی اطلاعات برای کمک به بهبود عملکرد شبکه زنجیره تامین دارند.
در جواب این سوال که چگونه می توان به یک زنجیره تامین موفق دست یافت باید گفت که تشریک اطلاعات و برنامه ریزی عملیاتی، کلیدهای موفق در زمینه یکپارچه کردن زنجیره تامین هستند.
اما چه اطلاعاتی باید به مشارکت گذارده شود؟
چگونه باید بکار برده شود؟
چگونه اطلاعات، طراحی و عملیات زنجیره تامین را تحت تاثیر قرار می دهد؟
در نهایت اینکه چه نوعی از یکپارچه سازی باید اجرا شود؟
سیستم ها و دانش فنی اطلاعات یکی از مهمترین ابزارهای مدیریت زنجیره تامین کارا می باشد. در حقیقت سرمایه گذاری روی مدیریت زنجیره تامین از طریق فرصت هایی که از تحلیل دقیق و پیچیده اطلاعات زنجیره حاصل می شود، صورت می پذیرد. اولین مساله ای که در رابطه با اطلاعات در مدیریت زنجیره تامین وجود دارد این نیست که چگونه اطلاعات کسب شود بلکه این است که چه اطلاعاتی باید منتقل شود، چه اطلاعاتی برای زنجیره تامین مهم هستند و کدام می توانند بدون هیچ مشکلی نادیده گرفته شوند، چگونه اطلاعات باید تجزیه و تحلیل شوند و چگونه بکار برده شوند، اثرتکنولوژی اطلاعات در این زمینه چیست،چه ساختاری در درون سازمان های زنجیره باید وجود داشته باشد و چه ساختاری در بین سازمان های زنجیره تامین باید وجود داشته باشد، در نهایت اینکه آیا به سیستم ها و تکنولوژی اطلاعات می توان به عنوان ابزاری اصلی جهت کسب مزیت های رقابتی در بازار نگاه کرد.
مدیریت زنجیره تامین کارا زمانی موفق است که بتواند نیازهای مشتری را بطور کامل برآورده ساخته و برای او ارزش ایجاد کند و در عین حال سود درازمدت شرکای تجاری را تضمین نماید. در حقیقت، هدف ایجاد یک موقعیت برنده- برنده می باشد. شراکت در زنجیره تامین در حقیقت رابطه ای است که بین دو عضو مستقل در کانال های تامین از طریق به اشتراک گذاشتن اطلاعات در سطوح مختلف جهت دستیابی به اهداف و منافع خاصی از جمله کاهش هزینه های کلی و موجودی ها شکل داده می شود.
منتزر26 [22]معتقد است زنجیره ارزش شبکه ای از مراحل است که فعالیت هایی را برای ایجاد ارزش افزوده انجام می دهند. این مجموعه در عین مشارکت سعی در کنترل عدم قطعیت و تهدیدها در سطوح مختلف زنجیره دارد. او این نوع مشارکت بین سازمانی را همکاری کانال و یا برون سپاری استراتژیک می نامد. او معتقد است که بقا در بازار رقابت جهانی، دیگر به استراتژی باز وابسته نیست بلکه به توانایی شرکت در مقابله با شرایط متغیر و عدم قطعیت در هر دو طرف ( شرکای بالا دستی و پایین دستی ) بستگی دارد و این امر مستلزم بازنگری در مدیریت بین سازمانی با استفاده از ابزار تکنولوژی اطلاعات می باشد. [3 ]
2-10 عوامل سوق دهنده سازمان ها بسوی مدیریت زنجیره تامین

مطلب مرتبط :   منبع تحقیق درموردسلسله مراتبی، سلسله مراتب، عوامل حیاتی موفقیت

5. نیاز برای فعالیت های بهبود
در طی دهه اخیر بسیاری از سازمانها عملیات های خود را با فعالیت هایی از قبیل تولید ناب27 و مدیریت کیفیت فراگیر28 سازگار کرده اند .در نتیجه آنها قادر بودند تا به بهبود کیفیت دست یابند. بهبود کیفیت باعث افزایش هزینه های تولید می شود، و سازمانها سعی می نمایند از طریق استفاده از مدیریت زنجیره تامین این هزینه ها را کاهش دهند . گرچه هنوز فرصت های بهبود برای بسیاری از سازمانها موجود است و سودهای اصلی محقق شده است، اما هنوز فرصت های زیادی در تدارکات، توزیع و حمل و نقل در زنجیره تامین می تواند ایجاد شود.
6. افزایش سطح برون سپاری
سازمانها در حال افزایش میزان برون سپاری خود می باشند، آنها خرید کالا و خدمات را بجای تولید و تهیه آنها بوسیله خودشان ،در دستور کار قرار داده اند . همانطور که برون سپاری در سازمان ها افزایش می یابد ،سازمانها فعالیت های مربوط به تامین و تدارکات را (انبار ، حمل و نقل ،تحویل و…) افزایش می دهند . هر چند که هزینه و زمان صرف شده بر روی این فعالیت و سایر فعالیت ها ممکن است غیر ضروری باشد .
7. افزایش هزینه حمل و نقل
هزینه حمل و نقل در حال افزایش است و نیاز است تا با دقت بیشتری مدیریت گردد .

8. فشارهای رقابت
فشار رقابت منجر به افزایش تعداد محصولات جدید ، کوتاه شدن چرخه توسعه محصول و افزایش سفارشی سازی29 کالاها و خدمات شده است . در بسیاری از صنایع ، به خصوص صنایع الکترونیک مصرفی، چرخه عمر محصولات کوتاه است . لذا بکارگیری مدیریت زنجیره تامین سازوکاری مناسب جهت پاسخی سریع برای کوتاه کردن زمان های تاخیر می باشد .

9. افزایش جهانی شدن
گسترش جهانی شدن منجر به افزایش طول فیزیکی زنجیره تامین شده است .در یک زنجیره تامین جهانی چالش های مدیریتی زنجیره تامین افزایش می یابد .فاصله زیاد میان مشتریان و تولید کنندگان سبب طولانی تر شدن زمان تاخیر و همچنین افزایش زمینه هایی جهت بی نظمی ها در تحویل می شود . به همان میزان که در پول و واحدهای پولی اختلاف وجود دارد در زبان و فرهنگ نیز اختلاف وجود دارد .

10. افزایش اهمیت تجارت جهانی
افزایش اهمیت تجارت الکترونیک ابعادی را به خرید و فروش اضافه نموده و چالش های جدیدی را ارائه نموده است .

11. پیچیدگی زنجیره های تامین
زنجیره های تامین پیچیده و پویا می باشند .آنها دارای عدم اطمینان ذاتی بالایی می با
شند و می توانند به طور نامناسبی بر زنجیره تامین اثر بگذارند ، همانند : پیش بینی های غیر دقیق، تحویل همراه با تاخیر ،کیفیت زیر استاندارد ، تجهیزات از کار افتاده و تغییر یا لغو کردن سفارشات .

12. نیاز برای مدیریت موجودی ها
نقش موجودی ها ، نقش اصلی در موفقیت یا شکست زنجیره تامین است . از این رو هماهنگی میزان موجودی در سرتاسر زنجیره تامین حائز اهمیت است . کمبود منابع می تواند از لحاظ زمانی جریان کار را به شدت متلاشی نماید و تحقق تولید محصول را به تاخیر اندازد در حالی که موجودی اضافی نیز سبب ایجاد هزینه های غیر ضروری می گردد . نباید موجودی در بعضی از قسمت های زنجیره تامین با کمبود مواجه گردد و یا در بعضی قسمت های دیگر مازاد موجودی وجود داشته باشد. [3]
2-11 عوامل موثر بر مدیریت زنجیره های تامین

13. مدیریت اطلاعات
امروزه نقش ، اهمیت و جایگاه اطلاعات برای شرکت ها و سازمانها بسیار حیاتی است گردش مناسب و انتقال صحیح اطلاعات باعث می شود که فرآیندها

دیدگاهتان را بنویسید