پاسخگویی، شهروندان، شهری، مدیران

دانلود پایان نامه
امکانات خدماتی و آموزشی، بهداشتی، ورزشی و اجتماعی سازمان های شهری و دیگر سازمان ها(طلایی و طالبی نژاد،پیشین: 462-461).

الف. مسئولیت پذیری و پاسخگویی در شورای شهر و شهرداری شیراز از منظر شهروندان
جدول شماره4: بررسی میزان مسئولیت پذیری و پاسخگویی شورای شهر و شهرداری شیراز از نظر شهروندان با توجه به طیف لیکرت
پرسش های مربوط به مسئولیت پذیری و پاسخگویی
میانگین پاسخ های جامعه آماری شهروندان
انحراف از معیار پاسخ های کل جامعه آمار
1. مسئولین شهرداری شیراز کاملاً در دسترس شهروندان قرار دارند.
0.1-
865.
2. از برخورد مدیران شهری رضایت دارم.
0.14
516.
3. اعضای شورای شهر شیراز کاملاً در دسترس شهروندان قرار دارند.
0.04-
812.
4. شهرداری شیراز به روشنی مشخص نموده که چه کسی و در قبال چه چیزی باید پاسخگو باشد.
0.17
695.
5. شهروندان به مدیران شهری اعتماد دارند.
0.6
924.
6. شهروندان از شورای شهر شیراز رضایت کامل دارند.
0.12
645.
7. شورای شهر شیراز در قبال مصوبات خود پاسخگوی نهادهای بالاتر کشوری هستند.
0.69
853.
8. شهرداری شیراز در مورد عملکرد سالانه خود اطلاعات کافی را به شهروندان ارائه می دهد.
0.19
548.
9. در مجموع میزان مسئولیت پذیری و پاسخگویی مدیران شهری خوب است.
0.18
579.
در بررسی های انجام شده میانگین رضایت شهروندان از برخورد مدیران و متولیان شهری (X=0.14) بوده است که با توجه به طیف اندازه گیری لیکرت نسبتاً خوب می باشد. در نتیجه افراد از برخورد مدیران و متولیان شهری تا حدودی زیادی رضایت دارند. اما در معرفه در دسترس بودن مسئولین و مدیران شهری (X=-0.1) و (X=-0.4) در سطحی نسبتاً نامناسبی قرار دارد و این امر بیانگر این است که افراد در مراجعه به مدیران شهری( اعضای شورای شهر و شهرداران مناطق شهر شیراز) دچار مشکل هستند. در معرفه اعتماد به مدیران شهرداری و عملکردشان (X=0.6) این مسئله بیانگر این است که؛ شهروندان تا حدی به طرح و برنامه های مدیران شهری و عملکرد آن ها اعتماد دارند و با توجه به طیف لیکرت این عدد در نسبتاً خوب قرار می گیرد در رابطه با پاسخگویی و مسئولیت پذیری شورای شهر در قبال مصوبات خود به نهادهای بالاتر شهروندان معتقدند این مسئولیت پذیری و پاسخگویی شورای شهر شیراز در وضعیت مناسبی قرار دارد(X=0.69). همچنین شهروندان در پاسخ به اینکه؛ در مجموع میزان مسئولیت پذیری و پاسخگویی مدیران شهری و شورای شهر چگونه ارزیابی می کنند نمره:(X=0.18) که در سطح متوسط به بالا ارزیابی می کنند گرچه، این عدد و ارزیابی های نگارنده، این مقدار پاسخگوی در سطح حداقل قابل قبول است و نمی تواند پشتوانه مناسبی برای اتکا به آن وجود داشته باشد. با توجه به بررسی های نگارنده و معرفه های بالا، میانگین مؤلفه پاسخگویی (X=0.21) با توجه به طیف لیکرت بالاتر از 0 و کمتر از 1 ارزیابی شده است. این مورد نشان دهنده آن است افراد جامعه آماری میزان پاسخگویی را در سطحی متوسط به بالا قرار دارد ولی این مورد، برای کلان شهر سیاحتی و زیارتی شیراز چندان مناسب نیست.

ب. مسئولیت پذیری و پاسخگویی در شورای شهر و شهرداری شیراز از منظر مدیران شهری137
جدول شماره5: بررسی میزان مسئولیت پذیری و پاسخگویی شهرداری شیراز در نگاه مدیران شهری، شهر شیراز با توجه به طیف لیکرت
پرسش های در مورد اصل مسئولیت پذیری و پاسخگویی
میانگین پاسخ های جامعه آماری شهرداران مناطق
انحراف از معیار پاسخ های کل جامعه آمار
1. شهرداری شیراز از پیشنهادات و انتقادات سازنده استقبال می کند.
0.87
920.
2. در اجرای طرح های شهری به پرسش ها و ابهامات شهروندان پاسخ مناسب داده می شود.
0.69
859.
3. تمامی فعالیت های شهرداری و شورای شهر شیراز شفاف و قابل دسترسی برای همه ذی نفعان می باشد.
0.93
845.
4. شهرداری شیراز موضع خود و کارمندان را به روشنی مشخص نموده که چه کسی و در قبال چه چیزی باید پاسخگو باشد.
0.6
875.
5. شهرداری شیراز دارای خطمشی واضح و روشنی در راستای پاسخگویی به کاربران می باشد.
0.43
880.
6. مدیران شهری در قبال عملکرد خود به شهروندان و سایر گروه های ذی نفع پاسخگو هستند.
0.47
754.
7. شهرداری شیراز در مورد عملکرد سالانه خود اطلاعات کافی را به شهروندان ارائه می کند.
0.32
815.
8. شهرداری شیراز در مورد صرفه جویی مالی سازمان اطلاعات کافی به شهروندان ارائه می کند.
0.51
912.
9. شهرداری شیراز در مورد بودجه سازمان، اطلاعات کافی به شهروندان ارائه می کند.
0.17
543.
10. در مجموع مسئولیت پذیری و پاسخگویی شهرداری شیراز، بر عملکردش تأثیر زیادی دارد.
1.19
783.
در بررسی های انجام شده، از مدیران شهری شیراز در پاسخ به پرسشی به عنوان اینکه؛ آیا در اجرای طرح های شهری به پرسش ها و ابهامات شهروندان پاسخ مناسب داده می شود؟ میانگینی برابر با(X=0.69) می باشد این مورد بیانگر این است که در این مورد خاص پاسخگویی و مسئولیت پذیری نسبتاً جایگاه خوبی دارد ولی عالی نیست. در پاسخ به پرسش دیگر آن ها معتقدند (X=0.93) تمامی فعالیت های شهرداری و شورای شهر شفاف و قابل دسترسی برای همه ذی نفعان می باشد. این عدد نسبتاً خوبی است که رفته رفته به بسیار خوب بودن عملکرد حکمرانان شهری در شیراز به آن نزدیک می شود. مدیران شهری شیراز در پاسخ به پرسش دیگری در مورد اینکه: پاسخگویی مدیران شهری در قبال عملکرد به شهروندان و سایر ذی نفعان (X=0.47) را بیان داشته اند در این مورد عملکرد مدیران شهری شیراز از متوسط به بالا می باشد. (X=0.32) این عدد بیانگر این است که شهرداری شیراز در مورد عملکرد سالانه خود اطلاعات کافی در اختیار شهروندان قرار می دهد. در ضمن میانگین مسئولیت پذیری و پاسخگویی شهرداری شیراز از منظر مدیران شهری در مجموع (X=0.61) ارزیابی شده است که در که در حد نسبتاً خوبی قرار دارد.
در پایان در پرسشی دیگر از مدیران شهری پرسیده شد که؛ در کل تأثیر مسئولیت پذیری و پاسخگویی بر عملکرد شهرداری شیراز را با عدد(X=1.19) پاسخ دادن که این مورد بیانگر این است که در صورت مسئولیت پذیر بودن و پاسخگویی مدیران شهری به شهروندان و سایر ذی نفعان می تواند تأثیر بسیار خوبی بر عملکرد شهرداری داشته باشد. با این حساب در صورت بسترسازی لازم برای تحقق شاخص های حکمرانی خوب شهری می تواند زمینه مسئولیت پذیری و پاسخگویی شهرداری شیراز را افزایش دهد.

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه ارشد درباره شرکتهای پذیرفته شده و استفاده از اینترنت

ج. مسئولیت پذیری و پاسخگویی در شورای شهر و شهرداری شیراز از منظر اعضای شورای شهر
جدول شماره6: بررسی میزان مسئولیت پذیری و پاسخگویی شورای شهر و شهرداری شیراز در قبال عملکرد خود با توجه به طیف لیکرت
پرسش هایی در مورد مسئولیت پذیری و پاسخگویی
میانگین پاسخ های جامعه آماری اعضای شورای شهر
انحراف از معیار پاسخ های کل جامعه آمار
1. شورای شهر شیراز، در قبال عملکرد خود به شهروندان و سایر گروه های ذی نفع پاسخگو می باشد.
0.87
746.
2. انتشار لیست درآمدها و هزینه های شهرداری هر شش ماه یک بار برای اطلاع عمومی توسط شورای شهر شیراز صورت می گیرد.
0.78
785.
3. شورای شهر شیراز موظف است در پایان هر سال مالی صورت بودجه و هزینه خود را جهت اطلاع عموم منتشر نماید.
0.72
473.
4. شورای شهر شیراز، در قبال عملکرد خود به نهادهای بالاتر پاسخگو می باشد.
1.7
659.
5. در کل مسئولیت پذیری و پاسخگویی شورای شهر و شهرداری شیراز تأثیر زیادی بر بهبود عملکرد شورای شهر و شهرداری شیراز دارد.
2
690.
در بررسی انجام شده در قالب طیف لیکرت، اعضای شورای شهر شیراز در پاسخ به این پرسش؛ آیا شورای شهر شیراز در قبال عملکرد خود به شهروندان و سایر گروه های ذی نفع پاسخگوست. عدد(X=0.87) را بیان کرده اند. این مورد بیانگر این است که؛ سطح مسئولیت پذیری و پاسخگویی شورای شهر شیراز در قبال عملکرد خود در سطح نسبتاً خوبی قرار دارد. عدد(X=0.78) در پاسخ به پرسش دیگری یعنی: آیا انتشار لیست درآمدها و هزینه های شهرداری هر شش ماه یک بار برای اطلاع عموم شهروندان توسط شورای شهر منتشر می شود. به نظر می رسد شورای شهر شیراز در انجام این وظیفه خود چندان موفق عمل نکرده است هر چند عدد فوق نان دهنده عملکرد نسبتاً خوبی است ولی کافی نیست چرا که؛ نخست اینکه این مورد از جمله وظایف قانونی شورای شهر است و از دگر سو می توان انتشار صورت حساب مالی شهرداری جلوی بسیاری از فسادهای احتمالی بگیرد. شورای شهر در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه آیا شورا در قبال عملکرد خود بایستی در مقابل نهادهای مافوق مسئولیت پذیر و پاسخگوست که عدد(X=1.7) بیان کرده اند. این عدد نشان دهنده مسئولیت پذیری و پاسخگویی بسیار خوب شورای شهر در مقابل نهادهای مافوق می باشد. در این بین میانگین این شاخص (X=1.21) می باشد نشان دهنده این است که شوراها در این بین خیلی خوب توانسته اند در انجام وظایف خود مسئولیت پذیر و پاسخگو باشد. در پایان پرسشی مبنی بر اینکه؛ آیا مسئولیت پذیری و پاسخگویی بر عملکرد

مطلب مرتبط :   شهروندان، شهری، حکمرانی،