همبستگی پیرسون، آزمون همبستگی پیرسون

دانلود پایان نامه

ی شود.
جدول ۴-۴ شاخص های توصیفی متغیرهای تحقیق
واریانس
انحراف معیار
مد
میانگین
متغیر
۰.۴۲۵
۰.۶۵۱
۳.۲۷
۳.۲۶۸
رضایتمندی
۰.۵۰۳
۰.۷۰۸
۳.۲۵
۳.۲۸۱
سبک قانون گذار
۰.۶۷۶
۰.۸۲۲
۳
۳.۰۵۶
سبک اجرایی
۰.۵۳۳
۰.۷۲۹
۳.۵
۳.۳۲۵
سبک قضاوتگر

۴-۴ سطح معناداری آزمون نرمال بودن
جدول ۴-۵ سطح معناداری آزمون نرمال بودن متغیرهای تحقیق
متغییر
سطح معناداری
سبک تفکر
۰.۵۶۶
رضایتمندی
۰.۵۵۹
سبک قانون گذار
۰.۳۱
سبک اجرایی
۰.۱۶۷
سبک قضاوتگر
۰.۰۸۹
با توجه به جدول ۴-۵ مشاهده می شود که توزیع داده ها نرمال است و باید از آزمون های پارامتریک استفاده کرد.

۴-۵ آزمون فرضیات تحقیق
این پژوهش ۴ فرضیه می‌باشد که به منظور آزمون آنها از آزمون‌های همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی استفاده گردیده است
۴-۵-۱ آزمون فرضیه اول تحقیق
بین سبک قانونگذار و رضایتمندی کارکنان بخش آموزشی دانشگاه آزاد تهران واحد مرکز رابطه معنی داری وجود دارد
.:H_0 بین سبک قانونگذار و رضایتمندی کارکنان رابطه معناداری وجود ندارد.
:H_1 بین سبک قانونگذار و رضایتمندی کارکنان رابطه معناداری وجود دارد.
نقیض ادعا ۰=H_0: ρ
ادعاH_1:ρ≠۰
برای بررسی این فرضیه آزمون همبستگی پیرسون مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج حاصل از این بررسی در جدول ۴-۶ نشان داده شده است.
جدول ۴-۶ نتایج حاصل از آزمون همبستگی پیرسون برای فرضیه فرعی اول

متغیر

رضایتمندی
فرضیه‌ فرعی اول
سبک قانونگذار
همبستگی
۰.۸۴۵

سطح معناداری
۰.۰۰۰

حجم نمونه
۱۴۰

جدول بالا نشان می‌دهد که همبستگی بین سبک قانونگذار و رضایتمندی کارکنان برابر با ۰.۸۴۵ می‌باشد و با توجه به سطح معناداری برآورد شده که برابر ۰.۰۰۰ می‌باشد و در سطح اطمینان ۰.۹۵ درصد می‌توان ادعا کرد که فرض صفر رد و نقیض آن تأیید می‌گردد، یعنی فرضH_1 پذیرفته می‌شود. درنتیجه بین سبک قانونگذار و رضایتمندی کارکنان بخش آموزشی دانشگاه آزاد تهران واحد مرکز رابطه معناداری وجود دارد. یعنی با افزایش سبک قانونگذار، رضایتمندی کارکنان افزایش خواهد یافت.

مطلب مرتبط :   ارزش ها و نگرش ها، دگرگونی ارزشی

۴-۵-۲ آزمون فرضیه دوم
بین سبک اجرایی و رضایتمندی کارکنان بخش آموزشی دانشگاه آزاد تهران واحد مرکز رابطه معنی داری وجود دارد.
:H_0 بین سبک اجرایی و رضایتمندی کارکنان رابطه معناداری وجود ندارد.
:H_1 بین سبک اجرایی و رضایتمندی کارکنان رابطه معناداری وجود دارد.
نقیض ادعا ۰=H_0: ρ
ادعاH_1:ρ≠۰
برای بررسی این فرضیه آزمون همبستگی پیرسون مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج حاصل از این بررسی در جدول ۴-۷ نشان داده شده است.
جدول ۴-۷ نتایج حاصل از آزمون همبستگی پیرسون برای فرضیه فرعی دوم

متغیر

رضایتمندی
فرضیه فرعی دوم
سبک اجرایی
همبستگی
۰.۹

سطح معناداری
۰.۰۰

حجم نمونه
۱۴۰

جدول بالا نشان می‌دهد که همبستگی بین سبک اجرایی و رضایتمندی کارکنان برابر با ۰.۹ می‌باشد و با توجه به سطح معناداری برآورد شده که برابر ۰.۰۰ می‌باشد و در سطح اطمینان ۰.۹۵ درصد می‌توان ادعا کرد که فرض صفر رد و نقیض آن تأیید می‌گردد، یعنی فرضH_1 پذیرفته می‌شود. درنتیجه بین سبک اجرایی و رضایتمندی کارکنان بخش آموزشی دانشگاه آزاد تهران واحد مرکز رابطه معنی داری وجود دارد. یعنی با افزایش سبک اجرایی، رضایتمندی کارکنان افزایش خواهد یافت.

۴-۵-۳ آزمون فرضیه سوم
بین سبک قضاوتگر و رضایتمندی کارکنان بخش آموزشی دانشگاه آزاد تهران واحد مرکز رابطه معنا داری وجود دارد.

:H_0 بین سبک قضاوتگر و رضایتمندی کارکنان رابطه معناداری وجود ندارد

پاسخی بگذارید