نهاد های داخلی کنوانسیون وین،پایان نامه حفاظت از لایه ازن

نهاد های داخلی کنوانسیون وین،پایان نامه حفاظت از لایه ازن

منع حق شرط و عام الشمولی کنوانسیون

 
اعضا کنوانسیون حق شرط بر کنوانسیون ندارند.نداشتن حق شرط این وضعیت را به وجود می آورد که کنوانسیون درمورد همه اعضا به طور عام الشمول و یکسان اعمال شده و بالطبع این وضعیت به ایجاد رویه عرفی کمک خواهد کرد.[1]
 

ت:نهاد های داخلی کنوانسیون

 
کنوانسیون وین نهادهای مختلفی را به عنوان نهاد های داخلی معرفی نموده است:از جمله دبیر خانه و کنفرانس اعضا .[2]گرچه برای رژیم حفاظت از لایه ازن ،سازمان بین المللی تشکیل نشده است ،اما عملکرد نهادهای مزبور و وظایف آنها طوری تنظیم شده که می توان مدعی شد عملکرد نهادهای معرفی شده در کنوانسیون و پروتکل با عملکرد یک سازمان بین الماای قابل قیاس است.این نهادها و وظایف آنها در ذیل معرفی خواهد شد.

1:دبیر خانه کنوانسیون

دبیرخانه موظف است نشست های مقرر در مواد 6 و 7 و 9 و 10 کنوانسیون را تنظیم نماید براساس مطالعات دریافتی طبق مواد 4 و 5 و اطلاعات مربوط به نشست های نهادهای کمکی که بموجب ماده 6 تاسیس شده اند گزارش هایی را تهیه و به اعضا ارسال نماید وظایف محوله براساس پروتکل ها را انجام دهد در مورد فعالیت هایی که بموجب کنوانسیون انجام میدهد گزارش تهیه نموده و آن را به کنفرانس اعضا ارایه دهد تضمین همکاری لازم با سایر نهادهای بین المللی مرتبط و علی الخصوص حضور در جلسات بعهده دبیرخانه است.[3]
برنامه سازمان ملل متحد برای محیط زیست دبیرخانه را بطور موقت تعیین کرد و طبق ماده 6 کنوانسیون، کنفرانس اعضاء در اولین نشست خود دبیر کنوانسیون را از بین سازمان های بین المللی ذیصلاحی انتخاب کرد که اظهار تمایل نموده بودند که وظایف مقرر در کنوانسیون را انجام دهند در آن نشست تصمیم گرفته شد که برنامه سازمان ملل متحد برای محیط زیست بعنوان دبیرخانه کنوانسیون تعیین شود.
 

2:کنفرانس اعضا

اولین نشست کنفرانس اعضاء بطور موقت توسط دبیرخانه و ظرف مدت یکسال بعد از لازم الاجرا شدن کنوانسیون برگزار شد. کنفرانس اعضاء به صورت منظم تشکیل جلسه میدهد و در صورت نیاز به تشخیص خود یا به خواست یکی از اعضاء مشروطه به حمایت یک سوم اعضا نشست فوق العاده تشکیل خواهد داد. کنفرانس اعضاء در مورد قواعد شکلی بوجه کنفرانس اعضا بودجه دبیرخانه و بودجه نهادهای کمکی از طریق توسل به آیین وفاق عام تصمیم می گیرد. سایر وظایف اعضا عبارتند از: نظارت مداوم برحسن اجرای کنوانسیون، تصمیم در مورد نحوه تبادل اطلاعات موضوع ماده 5 کنوانسیون و زمان آن، بررسی اطلاعات مزبور و نیز بررسی گزارش های نهادهای کمکی بررسی اطلاعات علمی مربوط به لایه ازن تغییرات احتمالی لایه ازن و آثار احتمالی اینگونه تغییرات ترغیب به هماهنگی در رویه ها، تدابیر و اقدامات مقتضی برای کاهش انتشار موادی که بطور قطعی یا احتمالی موجب تغییر لایه ازن می شوند و نیز ارائه توصیه در مورد هر اقدام دیگر مرتبط با کنوانسیون و تصویب برنامه هایی برای تحقیقات، بررسی های منظم، همکاری علمی و فنی، تبادل اطلاعات و انتقال فناوری و دانش. همچنین کنفرانس اعضا و صورت لزوم اصلاح کنوانسیون و ضمائم آن را طبق ماده 9 و 10 کنوانسیون بررسی و امضا میکند. بررسی و تصویب سایر ضمائم طبق ماده 10 کنوانسیون و بررسی و تصویب پروتکل ها براساس ماده 8 کنوانسیون بعهده کنفرانس اعضا است. کنفرانس اعضا درصورت لزوم برای حسن اجرای کنوانسیون نهادهای کمکی تاسیس خواهد نمود و میتواند در امر تحقیقات علمی بررسی های منظم و سایر فعالیت های مربوط به تحقق اهداف کنوانسیون از سازمان های جهانی بهداشت – سازمان جهانی هواشناسی و کمیته بین المللی و سایر سازمان های ذیصلاح درخصوص لایه ازن درخواست ارائه کمک کند. کنفرانس اعضا میتواند هرگونه اقدام مقتضی دیگر برای دستیابی به اهداف کنوانسیون را بررسی و انجام دهد. کنفرانس اعضا تاکنون یا کنفرانس برگزار کرده است.[4]
115-The Vienna convention ,article 18.                                                                                                                                
116-Conference of the parties (COP)                                                                                                                                     
[3] – The Vienna convention  , Artike 7.
[4] – First conference of the parties ( helesinki , 26 -28 April 1989) , second conference of the parties ( Nairobi 1719 june 1991) , Third conference of the parties ( Bankok , 23 , November 1993) , Fourth conference of the parties ( san jose , 25 and 27 November  1969) , fifth conference of the parties ( Beijing , 29 November – 3 December 1999) , Sixth conference of the parties ( Roms , 25 – 29 November 2002) , Seventh conference of the Parties ( Dakar , 12-16 October 2005)
لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:
بررسی سازوکار اجرایی و نظارتی رژیم حقوقی بین المللی حفاظت از لایه ازن