نمایشنامه، هوگو، فرانسه، اسپانیا

دانلود پایان نامه
این ادعا باشد.(پیوست 5-2)
فکری، عبدالله را بر اساس نمایشنامه ارنانی184 اثر ویکتور هوگو ترجمه فرهنگی کرده است. نمایشنامه ارنانی یکی از بحث انگیزترین نمایشنامه های تاریخ ادبیات نمایشی محسوب می شود. نمایشنامه ای که در نخستین شب اجرا مجادلات بسیاری را میان علاقمندان تئاتر برانگیخت. ]11[ هوگو در این نمایشنامه آنچه به عنوان تئوری نظری درباره مکتب رمانتیسیسم را در ذهن داشت، به صورت عملی پیاده کرد و متن، مقدمه این نمایشنامه و مقدمه نمایشنامه کرامول185 (1827) ]12 [ از مهمترین آثار ادبیات نمایشی دوره رمانتیک به شمار می آیند.
نمایشنامه ارنانی در سال 1830 میلادی نگاشته شد و هوگو در آن به بخشی از تاریخ سیاسی کشور اسپانیا در اوایل قرن 16 میلادی یعنی سال 1519 مرور می کند. هوگو در این نمایشنامه اگرچه کشور اسپانیا را به عنوان بستر رخداد داستان های خود بر می گزیند، اما می کوشد،تصاویری از جامعه فرانسه دوران خود، یعنی سرخوردگی های انقلاب کبیر فرانسه را در اثرش جای دهد. ویکتور هوگو کودکی خود را در اسپانیا گذرانده است و به نظر می رسد که در آنجا تحت تاثیر روستایی که ارنانی نام داشته و با رجوع به ترانه های محلی و نمایشنامه سید186 نوشته کرنی، تصمیم به نگارش ارنانی گرفته است. ]13[ هوگو در این نمایش با تمسک به نشانه های فرهنگی متفاوتی که از پوشش گرفته تا جغرافیا و عناصر کلامی می کوشد، تا از اسپانیا یک دیگری فرهنگی مستحکم ساخته و افکار خود را نه تنها در قالب یک پیرنگ ساده بلکه در قالب شیوه زندگی شخصیت ها، مرام های شخصی و اجتماعی آنان و….جاری سازد.
نمایشنامه ارنانی اثری چند بعدی است. چارلز پنجم187 ]14[ دشمن فرانسه بود و به همین دلیل چندین بار با فرانسه وارد جنگ شد و در نهایت فرانسه را شکست داد. نزاع میان اسپانیا و فرانسه در این دوران بارها توسط هوگو مورد توجه قرار می گیرد و وی می کوشد با اینکه چارلز بسیار برای اسپانیا موثر بود، از وی شخصیتی جاه طلب ارائه دهد که اگر در نهایت به موجودی بخشنده تبدیل می شود، اما این بخشندگی وی نیز از روی جاه طلبی است.
از سوی دیگرارنانی قهرمان هوگو در این نمایشنامه فردی آرمانخواه است که اگرچه سعی دارد تمامی مشکلات را از سر راه بر دارد، اما در نهایت تقدیر وی را به کام مرگ می رساند. اتفاقی که در تک به تک گفت وگوهای وی با دونا سول188 مورد تاکید قرار می گیرد و به این ترتیب یکی از شاکله های مهم شخصیت پردازی در ادبیات نمایشی رمانتیک شکل می گیرد.]15[ شخصیتی که می تواند نمایشگر ناکامی های انقلاب کبیر فرانسه محسوب شود.
معزالدیوان فکری زمانی دست به ترجمه فرهنگی این اثر می زند که ایران پس از یک دوره شکوفایی 5 ساله از سال های 1320ه.ش. تا 1325 ه.ش دوباره دستخوش شکست های اجتماعی و ناکامی شده بود. نویسندگان قهرمان هایی را جست وجو می کردند که بتواند این اوضاع نابسامان را سامان دهد، اما چون نقطه روشنایی نبود، در نتیجه حاصل چیزی جز یاس و تاریکی نبود. از همین روی قهرمانان رمانتیک دوباره قدم به میدان گذاردند. بحث پیرامون ترجمه فرهنگی عبدالله از نمایشنامه ارنانی ویکتور هوگو را می توان از مقوله زبان آغاز کرد. ویکتور هوگو بیش از اینکه نمایشنامه نویس شهیری باشد، بیشتر یک ادیب است. از همین رو در آثارش وجوه ادبی بسیاری از قبیل استفاده از استعارات، تشبیهات و بسیاری از دیگر فنون ادبی قابل پی گیری است. از سوی دیگر آن چنان که براکت می نویسد:
“نیازهای اجرایی نمایش ها برای رمانتیک ها بسیار دست و پاگیر می نمودند، و بسیاری از درام نویسان، چون به محدودیت های صحنه واقف بودند،از نوشتن جزئیات صحنه خودداری می کردند، و ترجیح می دادند نمایشنامه هایی خواندنی(یا درام خانگی) بنویسند،زیرا چنین نمایشنامه هایی، فارغ از محدودیت های اجرایی، قادرند تخیل خواننده را به پرواز درآورند”(براکت،1375،ج2،ص295).
ا

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه سازمان و مدیریت و عملکرد کارکنان