میانگین مجذورات، تحلیل عاملی تأییدی

دانلود پایان نامه

سؤالهای مربوط به متغیرهای مدل دارای بار عاملی بالای ۰.۴ میباشند.

*
تحلیل عاملی متغیرهای تحقیق

شکل (۴-۵) تحلیل عاملی متغیرهای تحقیق
ضرایب بین سؤالات و متغیرهای تحقیق، ضریب استاندارد شده می باشند، که نشان دهنده شدت توانایی اندازه گیری هر شاخص۴۳ در متغیر تحقیق می باشد. این ضریب بین ۰ تا ۱ است و هر چه به ۱ نزدیک تر باشد، نشان دهنده توانایی بالاتر شاخص در سنجش متغیر می باشد. ضرایب سطح معناداری۴۴ متغیرهای مدل بدین صورت می باشند:

شکل (۴-۶) سطح معناداری متغیرهای تحقیق
ضرایب معناداری نشان دهنده معناداری روابط بین متغیرها می باشند. اگر این ضرایب بین ۹۶ / ۱- تا ۹۶ / ۱ باشند، نشان دهنده عدم توانایی شاخص در اندازه گیری متغیر مربوطه می باشند.

در جدول زیر مقادیر کای دو۴۵ به درجه آزادی، ریشه میانگین مجذورات تقریب ۴۶، برازندگی تطبیقی۴۷، شاخص نیکویی برازش۴۸، شاخص برازندگی افزایشی۴۹ برای هر یک از متغیرهای مورد بررسی بیان شده است.
جدول(۴-۷) نتایج تحلیل عاملی تاییدی
متغیرها
بار عاملی
سطح معناداری
متغیرها
بار عاملی
سطح معناداری
کشور سازنده نام تجاری
سوال ۱
۴۱ / ۰
۷۲ / ۵
سوال ۴
۶ / ۰
۵۳ / ۹
سوال ۲
۵۹ / ۰
۶۵ / ۶
سوال ۵
۵۱ / ۰
۷۸ / ۷
سوال ۳
۶۴ / ۰
۵۳ / ۹
سوال ۶
۴۵ / ۰
۳ / ۶
قدرت نام تجاری
سوال ۷
۳ / ۰
۰۷ / ۴
سوال ۱۱
۲۸ / ۰
۸۴ / ۳
سوال ۸
۷ / ۰
۸۴ / ۱۰
سوال ۱۲
۶۳ / ۰
۴۲ / ۹
سوال ۹
۷۵ / ۰
۰۰ / ۱۲
سوال ۱۳
۵۴ / ۰
۸۶ / ۷
سوال ۱۰
۵۳ / ۰
۷۹ / ۷

آگاهی از نام تجاری
سوال ۱۴
۶۴ / ۰
۶۳ / ۹
سوال ۱۶
۷۶ / ۰
۰۴ / ۱۲
سوال ۱۵
۵۲ / ۰
۵۳ / ۷
سوال ۱۷
۶۲ / ۰
۲۲ / ۹
ارزش ویژه برند
سوال ۱۸
۶۱ / ۰
۵۵ / ۹
سوال ۲۷
۵۳ / ۰
۹ / ۷
سوال ۱۹
۶ / ۰
۳۶ / ۹
سوال ۲۸
۵۷ / ۰
۷ / ۸
سوال ۲۰
۷۵ / ۰
۳۲ / ۱۲
سوال ۳۰
۲۳ / ۰
۲۹ / ۳
سوال ۲۱
۵۷ / ۰
۷۸ / ۸
سوال ۳۱
۴۶ / ۰
۷۲ / ۶
سوال ۲۲
۵۲ / ۰
۸۵ / ۷
سوال ۳۲
۵ / ۰
۴۱ / ۷
سوال ۲۳
۶۸ / ۰
۹۲ / ۱۰
سوال ۳۳
۳۷ / ۰
۲۹ / ۵
سوال ۲۴
۴۸ / ۰
۱ / ۷
سوال ۳۴
۴۱ / ۰
۰۰ / ۶
سوال ۲۵
۵۹ / ۰
۰۷ / ۹
سوال ۳۵
۶ / ۰
۲۶ / ۹
سوال ۲۶
۵ / ۰
۵۳ / ۷

RMSEA = 0.000; X2/df50 = 2.96; GFI = 0.90; AGFI = 0.89; CFI = 0.90, IFI=0.90

لیزرل یک شاخص نیکویی برازش (نسبت مجموع مجذورات تبیین شده توسط مدل به‏ کل مجموع مجذورات ماتریس برآورد شده در جامعه) محاسبه می‏کند. این شاخص از لحاظ مطلوبیت به ضریب همبستگی شباهت دارد. هر دوی این معیارها بین صفر تا یک، متغیر هستند، اگرچه از لحاظ نظری ممکن است منفی باشند (البته نباید چنین اتفاقی بیفتد؛ چرا که حاکی از عدم برازش قطعی مدل با داده‏ها است). هرچه شاخص نیکویی برازش و شاخص تعدیل یافته ی برازندگی۵۱ به عدد یک‏ نزدیکتر باشند، نیکویی برازش مدل با داده‏های مشاهده شده بیشتر است.
معیار ریشه میانگین مجذورات تقریب۵۲ به عنوان اندازه تفاوت برای هر درجه آزادی تعریف شده است. مقدار شاخص جذر برآورد واریانس خطای تقریب که به واقع همان آزمون انحراف هر درجه‏ آزادی است، برای مدل‏هایی که برازندگی خوبی داشته باشد،کمتر از ۰۵/۰ است. مقادیر بالاتر از آن تا ۰۸/۰ نشان‏دهنده خطای معقولی برای تقریب در جامعه است. مدل‏هایی که‏ شاخص جذر برآورد واریانس خطای تقریب آنها ۱/۰ یا بیشتر باشد برازش ضعیفی دارد.
جدول فوق نشان میدهد که تحلیل عاملی تأییدی سازههای پرسشنامه دارای برازش مناسب بوده و سازههای پرسشنامه به خوبی متغیرهای مربوطه را نشان میدهند.

مطلب مرتبط :   und، die

۴-۳-۳) معادلات ساختاری لیزرل

شکل (۴-۷) مدل نهایی تحقیق
همچنین سطح معناداری روابط بین متغیرها بدین صورت می باشد:

شکل (۴-۸) سطح معناداری روابط بین متغیرها
سایر مقادیر مدل نهایی در جدول زیر، مشاهده میشود:

جدول(۴-۸) مقادیر مدل نهایی
روابط مفاهیم با شاخص ها در مدل
مقدار استانداردشده
خطای استاندارد۵۳
سطح معناداری۵۴
مقدار واریانس تبیین شده۵۵
سطح معنی داری
نتیجه
کشور سازنده نام تجاری تاثیر مثبت و معناداری بر ارزش ویژه نام تجاری دارد.
۲ / ۰
۰۶ / ۰
۱۵ / ۳
۵۶ / ۰
P<0.01
تایید فرضیه
کشور سازنده نام تجاری تاثیر مثبت و معناداری بر قدرت نام تجاری دارد
۵۸ / ۰
۰۶۳ / ۰
۴۶ / ۱۰
۳۴ / ۰
P<0.01
تایید فرضیه
کشور سازنده نام تجاری تاثیر مثبت و معناداری بر آگاهی از نام تجاری دارد.
۴۸ / ۰
۱۲ / ۰
۹۷ / ۷
۲۳ / ۰
P<0.01
تایید فرضیه
قدرت نام تجاری تاثیر مثبت و معناداری بر ارزش ویژه نام تجاری دارد
۳۴ / ۰
۰۴۸ / ۰
۰۶ / ۶
۵۶ / ۰
P<0.01
تایید فرضیه
آگاهی از نام تجاری تاثیر مثبت و معناداری بر ارزش ویژه نام تجاری دارد
۴۱ / ۰
۰۲۵ / ۰
۷۸ / ۷
۵۶ / ۰
P<0.01
تایید فرضیه

مقادیر برآورد استاندارد بارهای عاملی که از طریق روش بیشینه درست نمایی۵۶ محاسبه گردیده است، در شکل شماره ۴-۸ نمایش داده شده. این مقادیر که اصطلاحاً لاندا۵۷ نامیده میشوند به منظور برآورد استاندارد نمرات متغیرهای مکنون در تحلیل مدلیابی معادلات ساختاری۵۸ مورد استفاده قرار گرفته و این مقادیر قابل مقایسه هستند. همچنین مقادیر خطای استاندارد برآورد نشان دهندهی میزان خطا در برآورد خام بارهای عاملی
است که مقادیر کوچکتر (نزدیک به صفر) نشان دهندهی برآوردهای دقیقتر و فاصله اطمینان۵۹ کوچکتر است.
مقادیر سطح معناداری که حاصل تقسیم برآورد بارعاملی بر خطای استاندارد است، نشان دهندهی معنی داری برآورد بارعاملی (تفاوت معنی دار بار عاملی با صفر) است. مقادیر سطح معناداری بین ۹۶ / ۱- و ۹۶ / ۱ نشان دهنده ی عدم وجود اثر معناداری میان متغیر های مکنون مربوط است. مقادیر سطح معناداری بین ۹۶ / ۱ و ۳ نشان دهنده ی اثر معناداری با بیش از ۹۵% اطمینان میان متغیرهای مکنون مربوط است. مقادیر سطح معناداری مساوی و بزرگتر از ۳ نشان دهنده ی اثر معناداری با بیش از ۹۹% اطمینان میان متغیرهای مکنون مربوطه است. بنابراین همانطورکه در ستون سطح معناداری مشاهده میشود اثر متغیرها بر یکدیگر با بیش از ۹۹% اطمینان، مورد تایید می باشند و تنها تأثیر هوش هیجانی بر تعهد سازمانی در سطح ۹۵ درصد اطمینان تایید شده است. در نهایت ستون واریانس تبیین شده نشان دهنده مقدار واریانس تبیین شدهی روابط بین متغیرهای مکنون است. مقادیر بیشتر تا سقف یک نشان دهندهی مناسبت بیشتر روابط بین متغیرهای تحقیق است. قابل ذکر است که این مقدار با سایر مقادیر اثر مستقیم دارد.
۴-۳-۴) برازش مدل تحقیق
برازش مدل به این معنی است که ماتریس واریانس-کوواریانس مشاهده شده یا ماتریس واریانس-کوواریانس پیش‌بینی شده توسط مدل باید مقادیری نزدیک به هم داشته باشد یا اصطلاحا برازش داشته باشند. هر چه مقادیر ما در دو ماتریس به هم نزدیک تر باشند مدل دارای برازش بیشتری است. در مدل یابی معادلات ساختاری هنگامی می‌توان به برآوردهای مدل اعتماد کرد که مدل دارای برازش کافی باشد.
جدول (۴-۹ شاخص های برازش مدل نهایی
عنوان شاخص
دامنه مورد قبول
مقدار
نتیجه
X2/df
X2/df
43 / 1
تایید مدل
RMSEA
RMSEA<0.09
001 / 0
تایید مدل
GFI
GFI>0.9
۰۰ / ۱
تایید مدل
AGFI
AGFI>0.85
۹۷ / ۰
تایید مدل
CFI
CFI>0.90
۰۰ / ۱
تایید مدل
IFI
IFI>0.90
۰۰ / ۱
تایید مدل

مطلب مرتبط :   ارزش ویژه برند، کیفیت ادراک شده

تمامی شاخصهای برازش به کار رفته نشان میدهد که این مدل دارای برازش خوبی است. بنابراین نتیجه می گیریم که مدل تحقیق دارای توانایی بالایی در اندازه گیری متغیرهای اصلی تحقیق دارد. با توجه به استاندارد بودن مدل، یافته های لیزرل قابلیت اعتماد را دارد.

۴-۳-۵) آزمون فرضیات تحقیق با استفاده از مدل معادلات ساختاری
با توجه به جدول (۴- ۱۰)، نتیجه تحلیل فرضیه های تحقیق با استفاده از نتایج مدل یابی معادلات ساختاری به شرح زیر است:
فرضیه اول: کشور سازنده نام تجاری تاثیر مثبت و معناداری بر ارزش ویژه نام تجاری دارد.
با توجه به برآورد استاندارد کشور سازنده نام تجاری بر ارزش ویژه نام تجاری که ۲ /۰ می باشد و مقادیر ۱۵ / ۳T= و ۵۶ /۰ =۲R ، می‌توان نتیجه گرفت در سطح معنی داری P<۰.۰۱ ، کشور سازنده نام تجاری بر ارزش ویژه نام تجاری تأثیر معناداری دارد. بنابراین فرضیه تایید می گردد.
فرضیه دوم: کشور سازنده نام تجاری تاثیر مثبت و معناداری بر قدرت نام تجاری دارد.
با توجه به برآورد استاندارد کشور سازنده نام تجاری بر قدرت نام تجاری که ۵۸ /۰ می باشد و مقادیر ۴۶ / ۱۰T= و ۳۴ /۰ =۲R ، می‌توان نتیجه گرفت در سطح معنی داری P<۰.۰۱ ، کشور سازنده نام تجاری بر قدرت نام تجاری تأثیر معناداری دارد. بنابراین فرضیه تایید می گردد.
فرضیه سوم: کشور سازنده نام تجاری تاثیر مثبت و معناداری بر آگاهی از نام تجاری دارد.
با توجه به برآورد استاندارد کشور سازنده نام تجاری بر آگاهی از نام تجاری که ۴۸ /۰ می باشد و مقادیر ۹۷ / ۷T= و ۲۳ /۰ =۲R ، می‌توان نتیجه گرفت در سطح معنی داری P<۰.۰۱ ، کشور سازنده نام تجاری بر آگاهی از نام تجاری تأثیر معناداری دارد. بنابراین فرضیه تایید می گردد. فرضیه چهارم: قدرت نام تجاری تاثیر مثبت و معناداری بر ارزش ویژه نام تجاری دارد.

پاسخی بگذارید