منبع مقاله درباره رضایت زناشویی

دانلود پایان نامه

بیرونی

26/8
98/3
4
19
نظارت جنسی
90/10
84/4
5
23
ترس از رابطه‌ی جنسی
79/9

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

85/4
4
20
رضایت جنسی
84/16
91/4
5
25
مولفه های جنسی(نمره کل)
91/155
03/29
76
238
همانگونه که در جدول 4-2 مشاهده می‌شود، پاسخگویان در مؤلفه‌ی حرمت جنسی، بالاترین و در مؤلفه‌ی کنترل جنسی بیرونی پایین‌ترین میانگین را کسب کرده‌اند. ذکر این نکته ضروری است که تعداد گویه‌های ابعاد مختلف یکسان نیستند و این مطلب بر میانگین ابعاد تأثیر می‌گذارد
جدول 4-3: میانگین و انحراف استاندارد رضایت زناشویی
رضایت زناشویی
میانگین
انحراف معیار
حداقل نمره
حداکثر نمره
رضایت زناشویی
19/38
69/6
23
50
ارتباطات
73/35
15/7
19
50
حل تعارض
29/26
86/4
15
39
تحریف آرمانی
66/14
04/3
7
20
رضایت زناشویی (نمره کل)
41/127
86/19
84
168
همانگونه که در جدول 4-3 مشاهده می‌شود، پاسخگویان در بُعد رضایت زناشویی، بیشترین میانگین و در بُعد تحریف آرمانی کمترین میانگین را کسب کرده‌اند. ذکر این نکته ضروری است که تعداد گویه‌های ابعاد مختلف یکسان نیستند و این مطلب بر میانگین ابعاد تأثیر می‌گذارد.
4-2 – ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش:
به منظور بررسی رابطه بین متغیرهای پژوهش همبستگی این متغیرها محاسبه شد. ماتریس همبستگی این متغیرها در جدول 4-4 و 4-5 نشان داده شده است.
جدول 4-4: ماتریس همبستگی متغیرهای مهارت های ارتباطی با رضایت زناشویی
متغیر
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1-رضایت زناشویی(کل)
1
2- رضایت زناشویی
**93/0
1
3- ارتباطات
**91/0
**77/0
1
4- حل تعارض
**80/0
**64/0
**69/0
1
5- تحریف آرمانی
**72/0
**71/0
**47/0
**32/0
1
6-مهارت های ارتباطی(کل)
**32/0
**27/0
*20/0
**81/0
17/0
1
7- عمومی
**28/0
*17/0
**30/0
**27/0
07/0
**36/0
1
8- سخن گفتن
**41/0
**26/0
**32/0
**27/0
**20/0
**73/0
**29/0
1
9- گوش دادن فعال
**31/0
**26/0
**18/0
**17/0
**23/0
**74/0
**30/0
**54/0
1
10- تفسیر و شفاف سازی
06/0

007/0
06/0
06/0
05/0
**72/0
12/0
**43/0
**46/0
1
11- سوال پرسیدن
**30/0
*17/0
**29/0
**27/0
07/0
**75/0
**30/0
**51/0
**48/0
**47/0
1
12- بازخورد
13/0
13/0
09/0
*19/0
09/0
**63/0
12/0
**37/0
*16/0
**41/0
**42/0
1
13- تشویق و تحسین
**33/0
**30/0
*19/0
13/0
**29/0
**55/0
**37/0
**45/0
**47/0
*19/0
**52/0
09/0
1
*در سطح 05/0 < P**در سطح 01/0 < P
جدول 4-5: ماتریس همبستگی متغیرهای مسائل جنسی با رضایت زناشویی
متغیر
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
1-رضایت زناشویی (کل)
1
2- رضایت زناشویی
**93/0
1
3- ارتباطات
**91/0
**77/0
1
4- حل تعارض
**80/0
**64/0
**69/0
1
5- تحریف آرمانی
**72/0
**71/0
**47/0
**32/0
1
6- مسائل جنسی(کل)
02/0-
03/0
06/0-
*19/0-
15/0
1
7- حرمت جنسی
**52/0

پاسخی بگذارید