منابع پایان نامه با موضوع توسعه منطقه، اقتصاد بازار، تجارت آزاد

دانلود پایان نامه

تحقیقاتی اطلاق می شود که خصوصیاتی چون برخوردار بودن از آداب و تشریفات خاص، توسعه قلمرو معرفت و این که شناخت حاصل از نتیجه و تحقیق در بیرون ذهن واقعیت ما به ازای خارجی داشته باشد، را دارد (حافظ نیا، 1387، 9 – 10). در فصل گذشته، چارچوب نظری و تجربی جهانی شدن، رقابت پذیری فضاهای فرهنگی وگردشگری شهری و خلاقیت، تبیین گشت. بسیاری از توضیحات نظری بر پایه مطالعات تجربی بر روی محورهای فرهنگی – تفرجگاهی مختلف دنیا بوده است. در این فصل به روش شناسی تحقیق می پردازیم. بر همین مبنا بعد از تشریح روش تحقیق، روش های آماری لازم برای تحقیق و بررسی روایی و اعتبار تحقیق، به تبیین مدل تحلیلی منطبق با اهداف و فرضیه های تحقیق پرداخته شده است.

1-3- روش تحقیق
انتخاب روش انجام تحقیق رابطه ای تنگاتنگ با اهداف و ماهیت موضوع مورد پژوهش و امکانات اجرایی دارد. بنابراین هنگامی می توان در مورد روش تحقیق و انجام یک تحقیق تصمیم گرفت که ماهیت موضوع پژوهش، هدفها و میدان عمل ان مشخص گردد (آسایش و مشیری، 1381: 40).
در این تحقیق، ابتدا به روش اسنادی به مطالعه مبانی نظری و ادبیات تجربی پرداخته شده است. سپس برای مطالع نمونه موردی با استفاده از روش اسنادی و مشاهده مستقیم به جمع آوری اطلاعات در زمینه ویژگیهای فرهنگی – تفرجگاهی محور مورد مطالعه پرداخته شده است. سپس روش پیمایش برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز در زمینه میزان رقابتی بودن فضاهای فرهنگی – تفریحی در محدوده انتخاب شده است. به طوری که اقدام به مصاحبه به روش پرسش نامه نموده و سپس با ایجاد پایگاه داده به مستند سازی یافته ها اقدام شد. برای سنجش تاثیر عوامل مختلف، با استفاده از روش های آماری به تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته شده است.

2-3- معرفی روش های مختلف
یکی از روش های جلوگیری از کاهش تعداد بازدید کنندگان مراکز گردشگری، سیاست افزایش هزینه های بازاریابی است،(Buhalis, 2000:87-116) . اما تجربه نشان می دهد که سیاست مذکور به دلیل هزینه ی بالا و نتایج محدود، چندان مورد استقبال قرار نمی گیرد. گردشگری یکی از مهمترین فعالیت های اقتصادی در مقیاس جهانی در هزاره جدید محسوب می شود (سازمان گردشگری جهانی). اطلاعات سازمان گردشگری نشان می دهد که برای اولین بار در سال 2002، درآمد گردشگری به میزان 700 میلیون مارک رسیده است. مشارکت در صنعت حمل و نقل و گردشگری جهانی دارای اهمیت بالایی است. اگرچه رشد صنعت گردشگری جهانی در مقایسه با دیگر صنایع قابل توجه به نظر می رسد، اما اکنون این صنعت با مساله رقابت مناطق مختلف گردشگری روبرو است(Morgan et all, 2002: 43) . به همین جهت برای توسعه صنعت گردشگری، لازم است بر اساس پارادایم نوین رقابت فعالیت شود(Ritchie and Crouch, 1993:76) و رقابت به عنوان عامل تعیین کننده موفقیت بلند مدت شناخته شده است(Kozak and Rimmington, 1999: 273) . برخی اعتقاد بر ان دارند که وجود گردشگران کافی، منابع لازم، حقوق پایین و نرخ مناسب مبادلات می تواند رقابت پذیری صنعت گردشگری را تضمین و به توفیق صنعت بین المللی گردشگری منجر شود(Bordas, 1994: 3-9) . این نگرش با شکل گیری استراتژی و سیاست هایی که هدف آن ها اغلب تحریک حجم بالایی از گردشگران بود، توسعه پیدا کرد، ولی به تدریج اهمیت این استراتژی ها مورد تردید قرار گرفت زیرا در بیشتر موارد به نتایج مورد انتظار منجر نگردید. شواهد تجربی نیز نشان داده است که تداوم رقابت پذیری مستلزم تضمین سود بلند مدت است(Poon, 1993: 55-98) . یکی از شیوه های مصرف محیط، توسعه گردشگری می باشد که با عرضه محیط برای مصرف گردشگران، درآمد و اشتغال ایجاد می کند(Briedenhann, 2004, 71) .
گردشگری در اقتصاد بازار و بر پایه تجارت آزاد قادر به تعدیل اقتصادی مناطق مختلف است و با توجه به آثار اقتصادی حاصل از این فعالیت در توسعه منطقه ای، در زمینه افزایش فرصت های اقتصادی، اشتغال و توزیع درآمد در سطوح طبقاتی به ایفای نقش می پردازد(Weaver, 2000, 257) . از این رو ارزش حقیقی گردشگری در هر منطقه بستگی به فراوانی و کیفیت منابع گردشگری در جهت تامین منابع انسانی برای اشتغال و ایجاد درآمد همراه با مدیریتی کارامد در صحنه فعالیت گردشگری دارد.
یکی از عوامل موثر در افزایش روند گردشگری، توجه به جامعه ی میزبان و مهمان در محیط های گردشگری و میزان رضایت مندی و خشنودی ان ها از این مکان ها و محیط هاست. بررسی ادبیات گردشگری نشان می دهد که انتخاب مقصد همیشه یکی از مسائل مهم مدیریت گردشگری بوده است(Jiang et all, 2000:960-974) . هر مقصد محصولات و خدمات مختلفی برای جذب گردشگران عرضه می کند و هر گردشگر فرصت انتخاب از میان یک مجموعه مقاصد را دارد. با افزایش اطلاعات گردشگران در مورد مقاصد گردشگری انتخاب های جدیدی برای آن ها میسر می شود و فرصت های تازه ای برای کسب تجارت منحصر به فرد به دست می آورند(Mohsim, 2005: 723) . بنابراین دلایل اولویت سفر و انتخاب مقاصد مختلف، می بایست در متغیرهای تاثیرگذار این فرایند جستجو شود. در این میان از جمله عواملی که می توانند اثرات شگرف و عمیقی بر جای بگذارند، میزان جذابیت مکان های گردشگری و در نتیجه میزان رقابت پذیری آن هاست، چرا که امروزه در گردشگری توجه ناچیزی به شناسایی جذابیت مکان ها معطوف شده و نقاط قوت و ضعف ان ها به درستی مورد بررسی قرار نگرفته است. بنابراین لازم است در برنامه ریزی توسعه این صنعت و بهبود وضعیت محیط های گردشگری، میزان جذابیت هر یک بررسی و سپس رقابت پذیری آن ها با مکان های دیگر مورد توجه قرار گیرد تا بتواند وضعیت موجود را ب
ه وضعیت مطلوب تغییر دهد.
در این رساله با بکارگیری مدل TDCA میزان جذابیت و رقابت پذیری محور فرهنگی _ تفرجگاهی اراضی عباس آباد محاسبه و مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.

مطلب مرتبط :   منابع پایان نامه با موضوعسلسله مراتب، کنترل بازار، ارزش افزوده

3-3- معرفی روش مورد استفاده )مدل (TDCA
در راستای شناسایی ابعاد مختلف اثر گذار بر صنعت گردشگری و همچنین شناسایی ابعاد مهم موثر جهت افزایش میزان رضایت مندی و خشنود سازی گردشگران مطالعه زیادی انجام شده که هر یک به بررسی عوامل متعددی روی آورده اند اما در دهه اول سال 2000 این مهم به صورت جدی تر مورد توجه پژوهشگران و محققان قرار گرفت. به شکلی که اولین بار در سال 2003 سباستین ونجسایی65 در کنفرانس آدلاید مدلی تحت عنوان TDCA را ارئه نمود. وی پس از بررسی های متعدد در خصوص عوامل موثر جذب گردشگران و مطالعه مفاهیم ارائه شده در این زمینه به ارائه مدلی جهت سنجش جذابیت و رقابت پذیری در زمینه گردشگری پرداخت. همانطور که در شکل شماره .. نمایش داده شده است عوامل متعددی در این مهم اثرگذار هستند که می توان چنین اظهار داشت برخی عوامل علت و برخی معلول جذابیت و رقابت پذیری در صنعت گردشگری می باشند. در بخش زیر به تفکیک در خصوص هر یک از عوامل ملحوظ در مدل TDCA به بحث و بررسی پرداخته خواهد شد.

شکل شماره 7: مدل TDCA و پروسه مشتمل بر آن

ماخذ: 2003 ,Sebastian Vengesayi

جذابیت مکان گردشگری:
جذابیت در تعریف بازتاب احساسات و عقاید بازدید کنندگان درباره توانایی های لازم مکان گردشگری در ارضای نیازهای آن هاست. مکان گردشگری باید قادر باشد به عنوان مکان جذاب درک شود و در انتخاب افراد در اولویت قرار گیرد.
جذابیت چنین تعریف می شود: توانایی مکان گردشگری تا شرایطی را فراهم سازد که برای افراد مزایایی حاصل شود. این توانایی می تواند شامل ویژگی های مکان گردشگری مثل چیدمان و آرایش مکانی باشد. اهمیت این ویژگی ها به افراد کمک می کند تا جذابیت مکان گردشگری را ارزیابی و آن را انتخاب نمایند. جذابیت مکان گردشگری افراد را به بازدید و گذراندن زمان در آن تشویق و ترغیب می کند. در واقع ارزش عمده جذابیت مکان گردشگری، اثر گذاری آن بر گردشگر می باشد.(Ferrario, 1979:9_21)

رقابتی بودن مکان گردشگری:
استراتژی رقابتی جستجو برای یافتن یک موقعیت پایدار و سودمنداست برخلاف نیروهایی که تعیین کننده رقابت در صنعت هستند(Porter, 1985:43_45) . جستجو جهت یافتن نیروها و عوامل تعیین کننده رقابت پذیری در صنعت گردشگری به شکلی است که به صورت کامل بررسی نشده است(Dwyer, 2003:26) .
در چارچوب گردشگری مفهوم رقابت پذیری به شکل های مختلفی کاربرد دارد. مولفین مختلف ارتباط آن را با رقابت پذیری در اقتصاد، بازاریابی و دیدگاه های استراتژیک، قیمت، کیفیت و رضایت نشان داده اند.
رقابت پذیری مکان گردشگری با سهم بازار مرتبط است و با تعداد بازدیدکنندگان و بازگشت مالی سنجیده می شود(حسن، 54، 2000). این نگرش بیانگر آن است که رقابت پذیری باید با تعداد بازدیدکنندگان و افزایش درآمد مکان گردشگری ارتباط داشته باشد. مطالعات اخیر نشان داده است که رشد صنعت گردشگری اغلب تحت تاثیر دیگر فعالیت های اقتصادی نیز می باشد(Buhalis, 2000:21) . بنابراین صنعت گردشگری به سادگی جایگزین صنایع قدیمی شده است. موقعیت رقابتی مکان گردشگری با خصوصیات اقتصادی ساکنان یک کشور به علت ماهیت چند وجهی صنعت گردشگری و تنوع صنایع درگیر در رقابتی ساز کردن مکان گردشگری در ارتباط است. ارزیابی اجزای حیاتی مکان گردشگری می تواند درک بهتری از رقابت پذیری مکان گردشگری فراهم کند. رقابت پذیری در گردشگری می تواند همچنین از منظر محیطی بررسی شود.

مطلب مرتبط :   پایان نامه ارشد رایگان درموردزنجیره تامین، ذخیره احتیاطی، شبیه سازی

1-3-3- اجزاء و مولفه های مدل TDCA
1-1-3-3- ترکیب فعالیت ها66
جذابیت ها، ابزار اولیه کشش و گیرایی مکان گردشگری هستند. آن ها کلید انگیزشی برای بازدیدکنندگان یک مکان گردشگری و دلایل اساسی برای انتخاب بازدیدکنندگان از یک منطقه نسبت به دیگر مکانها محسوب می شوند(Ritchie and Crouch, 1999:21) . محققین جذابیت ها را در پنج گروه به صورت شکل شماره طبقه بندی کرده اند.
دامنه فعالیت ها در مکان گردشگری بسیار اهمیت دارند و برخی از اجزای حیاتی کشش و گیرایی محیطی می باشند. تنوع جذابیت ها و ترکیب فعالیت ها به بازدید کننده یک بازه گسترده انتخاب و نهایتا امکان اقامت بیشتر را پیشنهاد می دهد.

2-1-3-3- تسهیلات حمایتی67
تسهیلاتی وجود دارد که یک اثر ثانویه بر انگیزش در مسافرت ها اعمال می کند مثل تسهیلات حمل و نقل، ارائه خدمات جانبی و غیره. این تسهیلات ابزاری را فراهم می کنند که صنعت گردشگری بر اساس آن پایه گذاری شده است(کروچ و ریتچی، 34، 1999). جذابیت مکان گردشگری به وسیله توانایی در فراهم سازی تسهیلاتی که گردشگران می توانند در مکان گردشگری استفاده کنند، افزایش می یابد. رقابت پذیری مکان گردشگری نیز زمانی حاصل می شود که تامین خدمات و تسهیلات رقابتی بیشتر از گزینه های مختلف دیگر ارائه شود. خدمات حمایتی در گردشگری ارزشمند است و به نوع مکان گردشگری و هدف سازمان مدیریت مکان گردشگری68 (DMO) وابسته است. این سازمان در جذابیت و رقابت پذیر تر نمودن مکان گردشگری از طریق تصمیمات استراتژیکی که بر سطح و دامنه تسهیلاتی که باید در دسترس باشد، مشارکت می کند.

3-1-3-3- تجربه محیطی69
جایی که تجربه لذت از آن در اذهان وجود دارد، محیطی است که در آن خدمات لازم ارائه می شود
و شرکت و مشتری با هم در تعامل هستند(بیکر و همکاران، 5، 1992-60). هر دو محیط فیزیکی و اجتماعی از نظر پذیرش و رضایت مصرف کننده مهم هستند. محیطی که یک خدمت در ان فراهم می شود در اصطلاح هر دو جزء فیزیکی و اجتماعی تجربه محیطی را داراست.(Bitner,1992)

4-1-3-3- ارتباطات70
نام گذاری تجاری بر مکان گردشگری، گردشگران را قادر می سازد تا مکان گردشگری را به راحتی شناسایی نموده و آن را از پیشنهادات دیگر رقابتی متمایز سازند. این نام همچنین به عنوان یک علامت برای ارتباط مفید با گردشگران عمل می کند. نام تجاری به عنوان ابزار ذهنی برای مزایای عاطفی و کارکردی ارتباطی عمل می کند(دیچارناتونی و مک دونالد، 43، 1998). و همچنین می تواند فرایند انتخاب مکان گردشگری را تسریع بخشد. نام تجاری سطح و کیفیت عملکرد مکان گردشگری را

دیدگاهتان را بنویسید