منابع پایان نامه ارشد با موضوع مالیات برارزش افزوده و سامانه الکترونیکی

دانلود پایان نامه

مخالفتها و اعتراضات شدت گرفت و کار به کمیسیونهای مجلس شورای اسلامی و مکاتبات با روسای قوه مجریه ،مقننه وقضائیه وسازمانها و ارگانهای مختلف حکومتی کشید.
به نظر میرسد منظور از ثبت آنی اسناد مربوط به ثبت اسناد و اموال غیرمنقول(املاک)باشدچرا که وقتی بحث ثبت آنی پیش می آید باید قبلا ثبت اسناد باتاخیر انجام گرفته باشد .
ثبت اسنادمختلف (بجز اسناد املاک )در دفاتر اسناد رسمی معمولا بدون تاخیر و آنی در دفاتر اسناد رسمی انجام می گرفته است و تنها اسنادی که دفاتر اسناد رسمی می باید اطلاعات راجع به تنظیم آن را به مراجع دیگر اطلاع دهند، اسناد مربوطه به املاک (غیر منقول )می باشد.
می توان ثبت آنی را ثبت آنی املاک نام بردکه به نظر صحیح تر وکامل تر می رسد و منظور از ثبت آنی املاک این است که پس از تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی و بدون فوت وقت با تایید توسط سردفتر خلاصه معامله در سیستم جامع املاک در ادارات ثبت اسناد ثبت گرددو فاصله ی زمانی که قبلا برای ارسال خلاصه معامله توسط دفترخانه و مهلت قانونی ثبت خلاصه معاملات توسط ادارات ثبت به حداقل ممکن برسد تا امکان سوء استفاده های احتمالی و تالی فساد که در رهگذر تنظیم اسناد واملاک در دفاتراسناد رسمی وثبت در دفاتر املاک ادارات ثبت وجود داشت ،پدیدار نگردد.
راه اندازی و استفاده از سامانه ثبت الکترونیک اسناد یا همان ثبت آنی همراه محاسن و معایبی است که ذیلا به آن اشاره می گردد:
4-2-4-1-محاسن استفاده از سامانه ثبت الکترونیک اسناد
تثبیت و استحکام وحفظ حقوق مالکیت مشروع افراد جزو اهداف و وظایف اصلی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می باشد .
با اجرای ثبت الکترونیک اسناد (ثبت آنی )چنانکه سندی نسبت به اشخاص در دفاتر اسناد رسمی تنظیم گردد ، همزمان با آن پس از ثبت در سامانه سازمان ثبت اسناد واملاک و تایید توسط دفترخانه نام اشخاص در بانک جامع املاک ثبت می گردد دیگر آن بازده زمانی که پس از تنظیم سند دردفاتر اسناد رسمی صرف می شد تاخلاصه معاملات از دفترخانه به ادارات ثبت ارسال گردد حذف گردیده است همچنین خلاصه معاملات در ادارات ثبت نیز بسته به تعداد کارمندان ثبت و حجم کار موجود، درمدت زمان قانونی ثبت دفاتر املاک میگردید وجود ندارد .
بازده زمانی ثبت سند در دفتر خانه تا ثبت معاملات در ادارات ثبت راه را برای سودجویان به جهت سوءاستفاده از فرصت زمانی هموارمی ساخت که با راه اندازی سامانه الکترونیکی خلاء موجود برطرف می گردد
بعضا مشاهده می گردد که در اثنای ثبت املاک در دفاتر اسناد رسمی تا ثبت خلاصه معاملات در دفاتر املاک ادارات ثبت استعلاماتی از سوی مراجع مختلف اعم از قضائی یاغیر قضائی از ادارات ثبت می شد و با توجه به اینکه معاملات در دفاتر اسناد رسمی صورت پذیرفته است و هنوزخلاصه معاملات در دفاتر املاک بنام متعامل ثبت نگردیده است و پاسخ ثبت براساس (ماده 21) به مبنای دفاتر املاک ادارات ثبت می باشد و این امر باعث سرگردانی اشخاص و مراجع مختلف میگردید
دراین گونه موارد هیچ گونه تخلفی از سوی ادارات ثبت انجام نپذیرفته است(پاسخ به استناد دفاتر املاک )وهمجنین هیچ گونه تخلفی از سوی دفاتر اسناد رسمی انجام نپذیرفته است (ارسال خلاصه معاملات در موعد مقرر)بنظر می رسید خلاءهای موجود با استفاده از سامانه الکترونیک اسناد کاملا مرتفع می گردد.
ازدیگر محاسن استفاده از سامانه الکترونیک اسناد می توان به تسریع اموراشاره کرد.
پس از ارسال خلاصه معاملات توسط دفاتر اسناد رسمی متعاملین میتوانند بلافاصله درخواست سند مالکیت را از ادارات ثبت بنماید. درخواست سند مالکیت تاقبل از استفاده از سامانه با این سرعت امکان پذ یرنبود و متقاضیان باید پس از مدت زمانی ( بستگی به زمان صرف شده از ارسال خلاصه معامله توسط دفترخانه تا ثبت خلاصه معاملات در دفاتر املاک داشت) درخواست خود را به ادارات ثبت می دادند .
کاهش هزینه ها نیز یکی از نکاتی است که دراستفاده از سامانه قابل تامل است .کاهش هزینه در عدم استخدام نمایندگان دفاتر اسناد برای مراجعه به ادارات ثبت وحذف هزینه های ایاب و ذهاب ایشان همچنین دیگر نیاز به دریافتاوراق از ادارات ثبت (خلاصه معاملات ،استعلامات،….) نمیباشد.
گاها نیز متقاضیان باید چندین بار به ادارات ثبت مراجعه میگردید تا از ثبت معاملات آنها در دفاتر املاک اطمینان حاصل می شد و پس از آن نسبت به درخواست سند مالکیت مبادرت می کردند .
تمامی هزینه های ذکر شده با راه اندازی سامانه ثبت الکترونیک اسناد حذف شده است.
شفافیت در هزینه ها و آمار تنظیم اسناد مختلف یکی دیگر از مشخصه هابارز و محاسن استفاده از سامانه الکترونیک اسناد می باشد .
در این سیستم مبالغ مربوط به تنظیم سند (حق التحریر،حق الثبت ،مالیات برارزش افزوده و…)توسط سیستم محاسبه و از متقاضیان اخذ می گردد و امکان وجود هرگونه شبه ای را از بین می برد .همچنین با استفاده از سامانه الکترونیک ثبت اسناد آمار دقیق تنظیم اسناد به صورت جزئی و کلی وجود دراد وامکان برنامه ریزی در سطوح مختلف وجود دارد.
در سامانه جدید با لینک شدن با اداره ثبت احوال قبل از تنظیم هرگونه سندی بدوا از اداره ثبت احوال درخصوص اینکه متعاملین و طرفین معامله درقید حیات هستند یاخیر استعلام می گردد.
چنانچه افرادی قصد استفاده از هویت شخص متوفی را بنمایند ،امکان تنظیم سند وجود نخواهد
داشت و از حقوق افراد به این وسیله توسط سامانه الکترونیک دفاع می گردد و تثبیت مالکیت افراد را در بردارد. با این ترتیب از ورود پرونده های قضائی که منشا آن استفاده از هویت افرادی که در قید حیات نمی باشند جلوگیری میشود.
چنانچه افرادی از سوی مراجع قضائی از معامله منع شده باشد (افراد ممنوع المعامله )،اسامی این افراد در سامانه درج شده است وقبل از اینکه سندی بنام متعاملین ودر دفتر خانه تنظیم گردد سامانه الکترونیک اسناد این امکان را میدهد که از تنظیم سند بنام افراد ممنوع المعامله جلوگیری بعمل آید .