منابع پایان نامه ارشد با موضوع صدور سند مالکیت و پایگاه اطلاعات

دانلود پایان نامه
صدور اسناد مالکیت تک برگ دارای مشخصات و انحصاراتی است که به دو صورت فیزیکی واعتبار ثبت مندرجات دراسناد مالکیت قابل تأمل و مشهود می باشد که در ذیل به صورت مشروح به آن می پردازیم.
4-3-1- امنیت اسناد مالکیت تک برگی بصورت فیزیکی
اسناد مالکیت تک برگی پس ازصدور دارای ویژگی هاوآیتم های منحصر به فردی می باشد که ازآن طریق می توان به امنیت و اصالت اسناد مالکیت پی برد.
4-3-1-1 – شکل اسناد تک برگی
اسناد مالکیت تک برگ بصورت متحد الشکل نزد چاپخانه مورد تایید سازمان ثبت اسناد با قید کلمه “الله”بصورت مخفی در ورقه چاپ و در اختیار واحدهای ثبتی قرار می گیرد.
4-3-1-2 – الصاق هولوگرام
قبل از تحویل سند تک برگ صادره باید هولوگرام امنیتی به روی آن الصاقگردد که این هولوگرام دارای شماره برای هر سند بصورت اختصاصی درج والصاق می شود.و یک شماره مخصوص در پایگاه اطلاعاتی املاک ثبت می گردد.شایان ذکر است این هولوگرام به نحوی طراحی شده است که بعد از الصاق به روی سند امکان جداسازی و الصاق به روی سایر اوراق را ندارد. همچنین خود هولوگرام به چند تکه تقسیم شده است که پس از الصاق دیگر امکان استفاده مجدد از آن وجود ندارد.
4-3-1-3- مهر برجسته
پس از اینکه سند مالکیت آماده تحویل به مالک گردید، ذیل امضاء مسئول املاک یارئیس اداره بوسیله مهر برجسته همان اداره ممهور می گردد.این مهر به صورت برجسته و قابل لمس توسط انگشتان دست می باشد.
4-3-2- مندرجات در اسناد مالکیت تک برگی
اسنادمالکیت تک برگی که بصورت سیستمی صادر می شود، شامل قسمتهای مختلفی است از جمله مشخصات ملک، مشخصات مالک، ملاحضات، حدود، منضمات و حقوق ارتفاقی ملک ومحدودیتهای نقل و انتقالات به شرح ذیل می باشد.
4-3-2-1-مشخصات ملک
در کادر مربوطه مشخصاتی از ملک درج شده است، که شامل شماره های اختصاصی ملک شامل پلاک فرعی و اصلی بخش و شماره های مفروزی می باشد. همچنین صاحب ملک تاریخ ثبت،بلوک، طبقه، شماره دفتر املاک، صفحه، شماره ثبت ملک، نوع ملک، کاربری، وضعیت ملک، بهاءکارشناسی، نوع ومیزان مالکیت شماره چاپی سند و نشانی ملک در آن درج شده است. هر یک از مشخصات فوق الذکر اختصاصاً برای همان ملک ثبت می گردد.
4-3-2-2- مشخصات مالک
کادر مربوطه مشخصات مالک ملک که سند مالکیت بنام او صادر شده است درج گردیده است. که در آن مشخصاتی نظیر نام مالک، نام خانوادگی، نام پدر، شماره شناسنامه، ثبت، شماره، شناسه ملی و محل صدور تاریخ تولد و تابعیت نیزدرج شده است.
4-3-2-3- تصویر نقشه کاداستر ملک
یکی از تمایزات اسناد مالکیت تک برگی نسبت به اسناد قدیمی تعبیه شدن نقشه ملک بروی اسناد صادره از سوی ادارات ثبت می باشد و در آن محل ملک در بلوک مربوطه مشخص شده است وهم نقشه مجزی شده ملک در آن پیش بینی شده است. وجود چنین نقشه ای محاسن بسیار زیادی را در بر می گیرد که قبلاً مشروحا درباره آن توضیح داده شد.
4-3-2-4- ملاحضات، حدود، مفروزات،منضمات و حقوق ارتفاقی ملک
نظر به اینکه کلیه مندرجات اسناد تک برگ لزوماً می بایست توسط سیستم انجام پذیرد و وارد نمودن هرگونه نوشته ای به صورت دستی آن را مخدوش می نماید، در این قسمت از سند که در پشت اسناد مالکیت تعبیه شده است، حدود ملک مورد نظر مشروحاً قید می گردد همچنین اگر ملکی سابقه بازداشتی، رهنی و سابقه تفکیک ،تجمیع ،اصلاح پلاک ثبتی و یا هرگونه عملیات ثبتی که بروی ملک انجام شده باشد در این قسمت قابل مشاهده می باشد.
4-3-2-5- محدودیت های نقل و انتقال
چنانچه بعد از صدور سند مالکیت ملکی در رهن بانک قرار گیرد یا نیاز به وثیقه ملک باشد، در این قسمت ذکر خواهد شد. شایان ذکر است درج محدودیتهای ذکر شده فقط برای چهار بار قابل انجام می باشد و پس از پرشدن قسمتهای پیش بینی شده در صورتی مالک جهت انجام اعمال جدید ثبتی به سند مالکیت نیاز داشته باشد، باید بدواً نسبت به اخذ سند مالکیت جدید اقدام نماید.
4-4-قضازدایی