منابع پایان نامه ارشد با موضوع دفاتر اسناد رسمی و شرکتهای تجاری

دانلود پایان نامه

با توجه به ابزار مدرن و پیشرفته ای که امروزه شاهد آن هستیم امکان جعل و تغییر مشخصات استعلام ارسالی از ناحیه واحد ثبتی توسط افراد سودجو وجود داشت. چه بسا اسناد جعلی که از این مسیر تنظیم وباعث ایجاد مشکلات عدیده حقوقی و کیفری برای سر دفتر، مالکین و ادارات ثبت می گردید. در سامانه پیشرفته ای که شاهد بکارگیری آن در صدور پاسخ استعلامات هستیم، اولاً استعلام صرفاً از ناحیه دفترخانه اسناد رسمی بروی سامانه قرار می گیرد و امکان ارسال استعلام از سوی افراد غیر مسئول و سودجو وجود ندارد. ثانیاً چنانچه دفترخانه بدون دلیل اقدام به ارسال استعلام به جهت ملک نماید نیز این امر در سامانه قابل رصد و پیگیری خواهد بود .
4-2-3-2- حذف پروسه زمان بربودن استعلامات
سرعت بعنوان عامل رضایت مندی ارباب رجوع و متعاملین و مراجعین دفاتر اسناد رسمی نقش مهمی در معاملات و تنظیم اسناد بر عهده دارد. با توجه به حذف سیستم دستی صدور پاسخ استعلامات و صرفه جوئی در وقت و حذف پروسه زمان بر پاسخ استعلام بین دوایر ثبت، صدور پاسخ الکترونیک استعلام در کمترین زمان ممکن انجام پذیر گردیده است.
4-2-3-3- کاهش زمینه فساد اداری
در سیستم پاسخ استعلامات به صورت دستی با توجه به اینکه از لحظه ارسال استعلام از دفترخانه به ثبت محل انجام پروسه ارسال تا تحویل پاسخ توسط نماینده دفترخانه انجام می گرفت، و از طرفی با توجه به تردد مداوم نامبرده به ثبت، با برخی کارمندان اداره دارای روابط صمیمی می گردید. این باعث ایجاد رانت و سوء استفاده های خاص می گردید. با توجه به سیستمی شدن صدور پاسخ استعلامات، عملاً نماینده دفترخانه حذف و بجای آن از سیستم و پورتال یکپارچه بهره گرفته می شود. که این مهم نقش بسزایی در روند کاهش زمینه فساد اداری بر عهده دارد.
4-2-3-4- کاهش هزینه ها
تردد نماینده دفترخانه به جهت اخذ پاسخ استعلامات از واحد ثبتی هزینه ای مضاعف بر دفترخانه تحمیل می نمود که در سیستم نوین پاسخ الکترونیک استعلامات وعدم مراجعه نماینده دفترخانه به اداره ثبت این هزینه ها حذف گردیده است.
4-2-4-استفاده از سامانه ثبت الکترونیک اسناد(ثبت آنی(
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سازمانی است حاکمیتی و وابسته به قوه قضاییه، توسعهیافته، کارآمد و اثربخش که با برخورداری از مدیریت دانشمحور، منابع انسانی کارآمد، ساختاری فراگیر و تحولگرا، با ظرفیتهای غنی نرمافزاری و سختافزاری، ضمن اجرای صحیح مأموریت و برنامههای خود با بهرهگیری حداکثری از منابع در اختیار و فناوریهای نوین و فرصتهای محیطی، امکان ثبت و صدور اسناد رسمی، مالکیتهای معنوی، شرکتهای تجاری و مؤسسات غیرتجاری بهصورت الکترونیک و برخط در محیط مجازی امن، سنددار نمودن تمام عرصه کشور در سیستم کاداستر در چارچوب قوانین و مقررات روزآمد، ساماندهی و با توسعه ثبت رسمی ضامن و حامی حقوق مالکیت مشروع و قانونی اشخاصحقیقی و حقوقی خواهد بود.
مأموریت و اهداف بنیادین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، چشمانداز بیست ساله، برنامههای توسعه  قوه قضاییه، مصوبات ریاست محترم قوه قضاییه و قوانین و مقررات مجلس شورای اسلامی مبتنی بر توسعه ثبت رسمی در کشور و  تثبیت و حمایت از حقوق و مالکیت مشروع و قانونی اشخاص حقیقی و حقوقی به منظور ارتقاء نظم حقوقی و کاهش دعاوی و استفاده حداکثری از فنآوریهای نوین جهت افزایش ارایه خدمات ثبتی به نحو غیرحضوری است.
اهم سیاست های سازمان ثبت اسناد که کلیه فرآیندهای سازمان مزبور برمبنای آن استوار است به شرح ذیل می باشد که ثبت آنی به منظور نیل هرچه بیشتر به سیاستهای سازمان در حال اجرا می باشد .
–         ایجاد تسهیل و تسریع در ارایه خدمات ثبتی به ذینفعان و کاهش مراجعات حضوری
–         شفاف سازی و تثبیت حدود و اطلاعات مالکیت ها
–         شفاف سازی نقل و انتقالات و معاملات رسمی
–         توسعه کیفی و ارتقای سطح برخورداری های منابع انسانی
–         ارتقای نظارت، بازرسی و پاسخگویی
–         بازنگری و اصلاح قوانین، مقررات و استانداردسازی رویه ها
–         اطلاع رسانی و ارتقای سطح آگاهی های عموم
با عنایت به سیاستهای سازنان ثبت اسناد واملاک و در راستای رسیدن به اهداف برنامه پنجم ،ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک مبادرت به صدور بخشنامه ای نمود که معروف به اجرای ثبت آنی در دفاتر رسمی است.
با توجه به دستور العمل صادره به شماره 107616/92مورخه 2/6/92 ازسوی ریاست سازمان ثبت اسناد واملاک کشور و در اجرای قانون برنامه 5ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران به دفاتر اسناد رسمی تکلیف شد تااز تاریخ 26/6/92تنظیم وصدور کلیه اسناد رسمی و امور تبعی آن را از طریق سامانه الکترونیک و با اتصال به درگاه الکترونیکی سازمان ثبت اسناد واملاک انجام دهند .
درماده 6 دستورالعمل صادره تاکید شده است دیگر دفاتر اسناد رسمی مجاز به استفاده از اوراق دریافتی که قبلا از سامانه دریافت می نموده نیستند .
استفاده از سامانه ثبت الکترونیک اسناد با رویکرد ثبت آنی اسناد، ازبدوشروع بکار و راه اندازی سامانه با مخالفتهای شدیدی از سوی اشخاص مختلف و مخصوصا سران دفاتر اسناد رسمی روبروگردید.