منابع و ماخذ تحقیق قابلیت اعتماد یا پایایی و پایگاه اقتصادی اجتماعی

دانلود پایان نامه

نقش متغیرهای کنترل در پژوهش تجربی کاهش خطر نسبت دادن توان تبیین به متغیرهای مستقل است .
متغیرهای کنترل این تحقیق تعداد فرزندان – طول مدت ازدواج و پایگاه اقتصادی اجتماعی زن ( تحصیلات زن ، وضعیت شغل زن و درآمد زن ) در نظر گرفته شده است .
تعداد فرزندان : در این تحقیق این متغیر با یک سوال بازمورد سوال قرار می گیرد :
-چند فرزند دارید .
طول مدت ازدواج : در این تحقیق این متغیر با یک سوال باز مورد پرسش و بررسی قرار می گیرد .
-چند سال است که ازدواج کرده اید ؟
پایگاه اقتصادی اجتماعی زن : طبق آنچه در بخش پایگاه اقتصادی اجتماعی همسر گفته شد سنجیده می شود و مجموع نمرات کسب شده از سه متغیر تحصیلات ، درآمد و عنوان شغلی را در سه گروه پایگاه اجتماعی پایین متوسط و بالا در نظر می گیریم و در سطح سنجش ترتیبی می سنجیم .
میزان تحصیلات زن سواد کم 1 سواد متوسط 2 سواد بالا 3
درآمد زن درآمد پایین 1 درآمد متوسط 2 درآمد بالا 3
نوع شغل زن ساده 1 نیمه ماهر 2 ماهر 3
به این ترتیب :
کسب نمره 9/4 -3 بیان کننده پایگاه اجتماعی پایین فرد است .
کسب نمره 9/6-5 بیان کننده پایگاه اجتماعی متوسط فرد است .
کسب نمره 9-7 بیان کننده پایگاه اجتماعی بالای فرد است .
ابزار اندازه گیری :
ابزار اندازه گیری وسیله ای برای دریافت اطلاعات و داده ها از جامعه مورد مطالعه است .
پرسشنامه یکی از ابزارهای رایج تحقیق بوده و روشی مستقیم برای جمع آوری داده های تحقیق به شمار می رود .
دراین تحقیق از پرسشنامه برآمده از تعریف نظری و عملیاتی و گویه های مرتبط با فرضیه های تحقیق ، استفاده شده است . پاسخ به سوالات پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای کاملاً موافق ، موافق ، تا حدی موافق ، مخالف و کاملاً مخالف است .
قابلیت اعتبار یا روایی ابزار اندازه گیری :
اعتبار یعنی : آیا واقعاً همان چیزی را می سنجیم که قصد سنجش آن را داریم ؟ ( بیکر ، 1386 : 138 ) به عبارت دیگر یک سنجش تجربی تا چه حد معنای واقعی مفهوم مورد بررسی را انعکاس می دهد .
مقصود از اعتبار آن است که وسیله اندازه گیری واقعاً بتواند خصیصه مورد نظر را اندازه گیری نماید نه متغیر دیگری را . اگر وسیله اندازه گیری از لحاظ خصیصه مورد نظر دارای اعتبار کافی نباشد ، نتایج پژوهش بی ارزش خواهد بود .
روایی را می توان از سه طریق برآورد نمود :
1)روایی محتوا 2)روایی مربوط به ملاک 3) روایی سازه
در همین راستا با توجه به چارچوب نظری و فرضیه های تحقیق سوالات پرسشنامه تدوین شد و توسط اساتید محترم آقای دکتر کرمی ( استاد راهنما ) و آقای دکتر شالچی و دکتر پروین ، روایی محتوایی پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفت .
در ضمن به این پرسشنامه ، پرسشنامه دیگری جهت کسب اطلاع در زمینه سن ، میزان تحصیلات ، تعداد فرزندان ، مدت زمان ازدواج ، میزان درآمد خانواده و نوع مسکن ضمیمه شد .
قابلیت اعتماد یا پایایی ابزار اندازه گیری :