مقاله شرکتهای پذیرفته شده و اندازه گیری عملکرد

دانلود پایان نامه

طول چرخه تجاری:طولانی بودن چرخه عملیاتی موجب طولانی شدن فاصله زمانیتبدیل محصولات به جریانهای نقدی می شود و لذا طولانی تر شدن این زمان باعث کاهش توانایی شرکت در تصفیه حسابهای پرداختنی تجاری خواهد شد.
طول چرخه تجاری عبارت است از لگاریتم طبیعی مدت چرخه عملیات که مدت چرخه عملیات برابر است با حاصل رابطه زیر:
[(فروش)/(میانگین ح.د تجاری) +(ب.ت.ک.ف)/(میانگین موجودی کالا)]
.
جریان وجه نقد عملیاتی: هدف اصلی شرکتها تولید وجه نقد است. چنانچه شرکتی قادر به ایجاد وجه نقد نباشد، بناچار باید برای تامین نیازهای نقدینگی خود به سایر منابع تامین وجه نقد روی بیاورد که حسابهای دریافتنی یکی از آنهاست. بنابراین انتظار میرود میزان جریان وجه نقد عملیاتی با سطح حسابهای دریافتنی رابطه معکوسداشته باشد.
برای عملیاتی کردن این متغیر از نسبت جریان وجه نقد عملیاتی به مجموع فروشها استفاده خواهد شد. دلیل استاندارد کردن با استفادهاز مجموع فروشها این است که عامل اصلی ایجاد وجه نقد عملیاتی، درآمد فروش میباشد.
در مدل فوق، چنانچه ضریب متغیر درماندگی مالی مثبت و معنادار باشد، می توان ادعا کرد که درماندگی مالی باعث افزایش تامین مالی از طریق حسابهای پرداختنی، رابطه مستقیم دارد.
3-4-2 آزمون فرضیه دوم:
برای بررسی تاثیر افزایش استفاده از تامین مالی بوسیله حسابهای پرداختنی تجاری بر روی عملکرد شرکتهای مبتلا به درماندگی مالی از مدل اوپلر و تیتمن (1994) و مولینا و پریو (2012) استفاده می شود که به شرح زیر است:
رابطه 3-2
عملکرد مالی طی سال t اندازه گیری می شود و متغیرهای کنترلی نیز برای سال t اندازه گیری می شوند و همانند آنچه می باشند که برای مدل قبل معرفی گردید.
برای عملیاتی کردن متغیر عملکرد مالی نیز از نرخ بازده داراییها (ROA) استفاده خواهد شد که عبارت است از سود خالص عملیاتی تقسیم بر میانگین مجموع داراییهای ابتدا و انتهای دوره.
همچنین همانند مدل قبل، برای اندازه گیری درماندگی مالی از اطلاعات سال t-1 استفاده می شود. برای اندازه گیری افزایش در حسابهای پرداختنی نیز دوره یک ساله از سال t-1 تا سال t استفاده خواهد شد و اندازه گیری آن همانند آنچه می باشد که برای مدل قبل بیان شد.
برای اندازه گیری عملکرد نیز از نسبت سود عملیاتی به میانگین مجموع داراییها برای سال t استفاده خواهد شد.
همانگونه که از رابطه فوق پیداست، ضریب نشاندهنده تاثیر تغییرات میانگین حسابهای پرداختنی به بهای تمام شده کالای فروش رفته برای شرکتهای غیردرمانده مالی وضریب در مدل فوق، تاثیرات افزایش تامین مالی از طریق حسابهای پرداختنی بر روی عملکرد را در شرایط ابتلا به درماندگی مالی نشان می دهد. چنانچه ضریب منفی و معنادار باشد، می توان ادعا کرد که افزایش تامین مالی از طریق حسابهای دریافتنی در شرایط ابتلا به درماندگی مالی، باعث کاهش عملکرد شرکت می شود. لذا این فرض پذیرفته می شود که افزایش تامین مالی از طریق حسابهای پرداختنی باعث افزایش هزینه های درماندگی مالی می شود.
3-5 جامعه آماری، روش نمونهگیری و محدوده زمانی
دوره زمانی انجام این تحقیق، سال‌های 1386 تا 1391 خواهد بود. با توجه به اینکه برای آزمون فرضیه دوم از تغییرات نسبت حسابهای پرداختنی تجاری به بهای تمام شده کالای فروش رفته استفاده خواهد شد، در عمل تعداد مشاهدات برای آزمون فرضیه دوم به تعداد شرکتهای نمونه آماری (85 شرکت) از مشاهدات مورد بررسی برای آزمون فرضیه اول کمتر خواهد بود. یعنی برای آزمون فرضیه اول از اطلاعات سالهای 1386 تا 1391 تعداد 85 شرکت (مجموعاً 510 سال-شرکت) و برای آزمون فرضیه دوم از مشاهدات مربوط به سالهای 1387 تا 1391 (یعنی 425 سال-شرکت) استفاده شده است. اما از آنجا که برای محاسبه برخی از متغیرها مانند نسبت پوشش بهره دو سال قبل، از اطلاعات مالی سالهای قبل نیز استفاده شده است، در عمل برای بدست آوردن متغیرهای پژوهش از اطلاعات مالی سالهای 1384 تا 1391 استفاده گردیده است.
جامعه آماری مورد بررسی کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. روش نمونه گیری، روش حذف نظاممند خواهد بود و نمونهموردبررسیبااعمالمعیارهایگزینشیزیرانتخابخواهد شد:
پایانسالمالیشرکتهاپایاناسفندباشد و در طول دوره مورد بررسی تغییر سال مالی نداشته باشند.
قبل از سال 1384 در بورس تهران پذیرفته شده باشند و از ابتدای سال 1384سهام آنها در بورس مورد معامله قرارگیرد و فاقد توقف معاملاتی و عملیاتی باشند.
اطلاعاتموردنیازجهتمحاسبهمتغیرهایتحقیقدرموردآنشرکتهادرطولدورهتحقیقدردسترسباشد.
جزوشرکتهایواسطه مالی و سرمایهگذارینباشند (به دلیل تفاوت نوع فعالیت آنها).
3-6 محدودیت های اعمال شده
داده های اولیه جمع آوری شده برای این پژوهش 128 نمونه بود که پس از اعمال معیارهای فوق ، حذف داده های پرت و نامربوط، تعداد 85 شرکت انتخاب گردیده و اطلاعات مورد نیاز تحقیق مربوط به آنها طی سالهای مورد بررسی تحقیق گردآوری شد.
3- 7 روش گردآوری داده‌ها
در این پژوهش برای جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات، از روش آرشیوی استفاده می‌شود. برای گردآوری داده‌ها و اطلاعات مالی مورد نیاز داده‌های نرم‌افزار رهاورد نوین مورد استفاده قرار گرفت. پس از گردآوری داده های مورد نیاز، آنها در فایل اکسل وارد شده و به صورت یک بانک اطلاعاتی طبقه بندی گردید.