مقاله درباره موسیقی، مطالعه

دانلود پایان نامه

یه مطالعه این موضوع رو دریافت که شایدً بخشی از کرتکس مغز در پردازش زبون و طبقه بندی صدا به کار گیری می شه و نیمکره چپ موسیقی دانان بزرگتر از نیمکره راسته و این برخلاف مغز غیرموسیقی دانانه . بررسیای بعدی دریافت که این مربوط به موسیقی دانانیه که کارآموزی خود رو قبل از سن 7 سالگی شروع کردن(پلاتل و همکاران،1997؛ نقل ازمیربها،1382).

[1]- Rauscher

[2]- Zupan

[3]- Bilhartz

[4]- EEG

[5]- Rigs

[6]- Perfect.Pich

[7]- Planum Temporale

[8]- Platel

 

مطلب مرتبط :   تجزیه و تحلیل رگرسیون و عدم تقارن اطلاعاتی