مفهوم مدیریت دانش:"پایان نامه درباره فرهنگ سازمانی"

مفهوم مدیریت دانش:"پایان نامه درباره فرهنگ سازمانی"

مفهوم مدیریت دانش تبدیل اطلاعات به دانش کاربردی است بطوری­که این دانش به آسانی در اختیاردیگران قرارگیرد و برای آن­ها قابل استفاده باشد (سعیدی­کیا،1384). شایدوسیع­ترین کار تحقیقاتی درزمینه مدیریت دانش تا امروزدرسال 1995توسط «نوناکا»و«تاکوچی» صورت گرفته باشد. مدیریت دانش سعی دربازکردن جایگاه خود با ارائه راه­حل­های متنوع و متفاوت درمقابل مفاهیم TQMو مهندسی مجدددارد گرچه مدیریت دانش به تمرکز بر بهبودها و هدایت دانش صریح (ازجمله مصنوع­ها ودست­ساخته­ها)متمایل بوده است.اما خلق و بکارگیری دانش فراتر از این­ها یعنی دست­ساخته­های دانشی بسیارساختمند را طلب می­کند.چون دانش ضمنی به خصوص دانش ضمنی سطوح بالااهمیت روزافزون می­یابدبه ویژه زمانی که سازمان­هابه شدت نیاز به خلق دانش نوین دارند. در ضمن آن­گونه که سازمان­ها، فعالیت­هاوفنون منظم­تری را برای بارورکردن این دانش ایجاد می­کنندو تبدیل آن رابه دانش صریح تسهیل می­کننددیگرمشکلی نخواهد بود.ظهورسیستم­های تخصصی در بعضی گرایش­های طراحی و ساخت باکامپیوترشیوه­های منظم تدوین دانش ضمنی است (برومند،1383).کارمدیریت دانش برجابه­جایی وانتقال دانش فردی(دانش ضمنی)به دانش سازمانی(دانش صریح )متمرکزاست به عبارت دیگراز روش­های مهم خلق وصریح آفرینش دانش سازمانی،تبدیل دانش ضمنی در سازمان به دانش صریح است.بسیاری از سازمان­ها درنتیجه «کوچک­سازی»[1] وتعدیل نیروی انسانی وباتشویق کارکنان به ترک سازمان متوجه شده­اندکه این افراد چه تجربه­های گران­بهایی راهمراه خودازسازمان برده­اندکه برخی از آن­ها کلید دانش هماهنگی و ترکیب عناصرکالا بوده­اند سازمان­ها در جستجوی سازوکارهایی هستند که بتوانند از دانش و تجربه­های این گروه از افراد (دانش ضمنی)برای همیشه در سازمان استفاده کارآمدی داشته باشند(دوستارودیگران،1385).
چرا مدیریت دانش ضمنی برای سازمان­ها مهم است؟1- چون سازمان­ها درحال تحول وتغییرند و زمان کافی برای به شکل رسمی درآوردن این­گونه دانش راندارند.2- به شکل رسمی درآوردن این دانش کارمشکلی است.3- استخراج این دانش ازکارکنان ممکن است مقاومت­های جدی ازسوی آن­ها راموجب شود. چون افراداین نوع دانش را به عنوان ابزار استراتژیک می­دانندو توسط آن موقعیت خود رادرسازمان حفظ می­کنند.4- دانش ضمنی بیان­کننده یک عنصراساسی وضروری برای یادگیری سازمانی است(صیف ودیگران،1385). مدیریت دانش یک معیارجالب بیان می­دارد: آیادانش می­تواند واقعا مدیریت شود؟ دانش یک فرآیند شخصی است و بطورزیاد شناختی است؛ درحالی که مدیریت،قلب فرآیندسازمانی محسوب می­شود.امروزه کارکنان دانش دریافته­اندکه مدیریتکردن دانش به طور سنتی دشواراست وسازمان را در یک مجموعه­ای ازمسایل ومشکلات قرارمی­دهد. تنهاروشی که دانش و مدیریت راسازگارمی­کندویک سازمان را قادرمی­سازد که آن منبع کلیدی را به طور موفقیت­آمیزی آماده کند،اطمینان از اینکه فرهنگ سازمانی عناصر و فرآیندهای صحیح را دربرمی­گیرد است.چک لیست خودارزیابی مدیریت دانش برای کمک به فرآیند توسعه یک فرهنگ اثربخش طراحی شده است و می­تواندیک سازمان را در ارتباط با شاخص­های اصلی موفقیت مدیریت دانش دراینکه موقعیت خودرا ببینند ارتقابخشد.ابزارهای خودارزیابی و الگوبرداری شامل دانش شبکه[2]است.این یک انجمن دانش شبکه محوراست که برای تقسیم عمل بهترورهبری به عملکردسازمانی عالی مشخص شده است. بررسی تعهدات دانش­پسند، الگوی ایجادشده برای سازمان­های دانش­محور است ومی­تواند به عنوان معیاری برای خودارزیابی سازمانی بکاربرده شود. در سال 1998تعهد دانش­پسند یک جایزه شد. یک مؤسسه آموزش­وپرورش درآن سال درقسمت تکنولوژیکی اطلاعات مدیریت فینالیس شد. درسال 2001جنرال الکتریک به موفقیت رسید، درادامه هولت پاکارد[3]آزمایشگاههای بوکمن[4]بانک جهانی ومایکروسافت برنده این جایزه شدند.این جایزه هشت بعدعملکرددانش رابه عنوان چارچوب ارزیابی که به وسیله تلوس[5]ارائه شده به کاربرده است.معیارها به صورت زیراست:1-موفقیت درایجادیک فرهنگ متعهد دانش2-حمایت مدیریت عالی برای مدیریت دانش3-توانایی توسعه وپیاده کردن اهداف4-خدمات دانش محور5-موفقیت وبه حداکثررساندن ارزش سرمایه عقلانی تعهدات6-اثربخشی درخلق یک محیط مشارکتی دانش7-موفقیت درایجاد فرهنگ یادگیری مداوم8-توانایی مدیریت دانش برای تولید ارزش ذی­نفع(سالیاس[6]،2001).
[1].down sizing
[2] . www.knowledge business Com
[3] .Hewlett Pakard
[4].Buckman Laboratiories
[5].Teleos
[6].Sallis
لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:
رابطه رهبری تحول­آفرین وفرهنگ سازمانی بامدیریت دانش معلمان ابتدایی زن آموزش وپرورش ناحیه3شیراز