ماهیت حقوقی سکونت زوجه در منزل مشترک در ایام عده رجعیه- قسمت ۳

ماهیت حقوقی سکونت زوجه در منزل مشترک در ایام عده رجعیه- قسمت ۳

گفتار دوم: بائن بودن طلاق به حکم دادگاه ۳۸
گفتار سوم: در حکم بائن بودن ۴۰
مبحث سوم: شرایط، ضمانت اجرا و اختیار تعیین مسکن ۴۴
گفتار اول: شرایط سکونت در منزل مشترک ۴۵
بند اول: متناسب بودن مسکن با شئونات زوجه ۴۵
بند دوم: فقدان شرط خلاف سکونت مشترک ۴۹
بند سوم: فقدان خوف ضرر بدنی، مالی و شرافتی ۵۰
گفتار دوم: ضمانت اجرای سکونت در منزل مشترک ۵۴
گفتار سوم: بقای شرط اختیار تعیین مسکن ضمن عقد نکاح ۵۷
فصل دوم: ماهیت سکونت در منزل مشترک ۵۹
بخش اول: حق و حکم ۶۰
مبحث اول: حق ۶۰
گفتار اول: معنای اصطلاحی حق از دیدگاه حقوقدانان ۶۰
گفتار دوم: معنای اصطلاحی حق از دیدگاه فقها ۶۲
گفتار سوم: اوصاف حق ۶۶
بند اول: قابلیت انتقال ۶۶
بند دوم: وراثت حقوق ۶۶
بند سوم: قابلیت اسقاط ۶۷
گفتار چهارم: اقسام حق ۶۷
مبحث دوم: حکم ۶۸
گفتار اول: اقسام حکم ۶۸
بند اول: حکم تکلیفی ۶۸
بند دوم: حکم وضعی ۶۹
گفتار دوم: ویژگی‌های حکم ۶۹
بند اول: توصیف حکم به‌عنوان قاعده آمره ۶۹
الف) ضابطۀ ماهوی: ۷۰
ب) ضابطۀ شکلی: ۷۲
بند دوم: خروج قواعد حکمی از قلمرو اراده‌های اشخاص ۷۳
بند سوم: عدم وراثت موقعیت‌های ناشی از قانون ۷۴
بخش دوم: بررسی ماهیت سکونت در ایام نکاح و عدّه ۷۴
مبحث اول: ماهیت سکونت در منزل مشترک در ایام نکاح ۷۴
گفتار اول: نتایج عرفی حاصل از عقد نکاح ۷۵
گفتار دوم: شرط خلاف مقتضای عقد نکاح ۷۶
بند اول: تعریف نکاح از دیدگاه حقوقدانان ۷۷
بند دوم: بررسی آیه شریفه ۲۱ سوره روم ۷۸
گفتار سوم: حق سکنی و تمکین ۸۰
بند اول: حق سکنی ۸۰
بند دوم: تمکین عام ۸۲
مبحث دوم: سکونت در منزل مشترک در ایام عدّه رجعیه ۸۵
گفتار اول: مطلقه رجعیه؛ زوجه حقیقی یا حکمی ۸۵
بند اول: ادله زوجه حکمی بودن مطلقه رجعیه ۸۷
الف) تأثیر طلاق از زمان وقوع انشا: ۸۷
ب) شهرت فتوائیه: ۸۸
پ) تسرّی احکام زوجیت بر مطلقه رجعیه مطابق قانون مدنی و قانون امور حسبی: ۸۸
بند دوم: ادله زوجه حقیقی بودن مطلقه رجعیه ۸۹
الف) کتاب: ۸۹
ب) روایات: ۹۰
گفتار دوم: بررسی و تحلیل ماده ۳۸ قانون حمایت خانواده (۱۳۹۱) ۹۲
گفتار سوم: بررسی و تفسیر آیه اول سوره طلاق ۹۵
گفتار چهارم: تعبّدی بودن احکام عدّه ۱۰۲
گفتار پنجم: تحلیل و بررسی تبصره ۴ ماده واحده طلاق (۱۳۷۱) ۱۰۷
مبحث سوم: سکونت؛ تکلیف اختصاصی زوجه یا تکلیف مشترک زوجین ۱۰۸
گفتار اول: تکلیف اختصاصی زوجه ۱۰۸
گفتار دوم: تکلیف مشترک زوجین ۱۱۴
بند اول: منزل زوج ۱۱۶

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *