فرآيند توزيع دانش:/پایان نامه درباره مدیریت دانش

فرآيند توزيع دانش:/پایان نامه درباره مدیریت دانش

فرآيند توزيع دانش: اين فرآيند عبارت است از توزيع دانش تا نقاط فعاليت و حتي فراتر از آن، به بيرون سازمان است. عوامل متعددي از جمله تسهيلات ارتباطي و فرهنگ سازماني مي توانند به اين فرآيند کمک کنند. در مورد تسهيلات ارتباطي باکمن(1998) بيان مي کند که يکي از مقاصد اصلي مديريت دانش تسهيل ارتباطات در تمام قلمرو هاي
سازمان است تا اعضاي سازمان با همکاري هم، چالش ها و فرصت هاي پنهان را شناسايي کنند. در خصوص اهميت فرهنگ در دانش سازماني و اشاعه آن مي توان گفت فرهنگ منجر به خلق محيط هاي هماهنگ ساز
سينرژيک مي شود.  اگر در سازماني ارزش ها و فرهنگ به تشويق يادگيري ودانش سازي بپردازد، تمام کارکردهاي سازمان تغيير مي کند.
 
فرآيند کاربرد يا اعمال قدرت دانش: از ديدگاه اکثر پژوهشگران از جمله فيفر و سوتن مهمترين فرآيند است.  آن ها بيان مي کنند که مزيت رقابتي متعلق به سازمان هايي که بهترين دارایي هاي دانش را دارند نيست بلکه متعلق به سازمان هايي است که به بهترين صورت از دانش خود در عمل استفاده مي نمايد.  اگردانش تبديل به عمل نشود و فعاليت هاي سازماني براساس دانش سازمان نباشد همه فعاليت ها و فرآيند هاي مديريت دانش عقيم و بي اثر است. کاربرد دانش باعث مي شود شکاف بين دانستن با عمل کردن از بين برود و حلقه مهم بازخورد، يادگيري با انجام دادن و کاربرد به وجود آيد.  همچنين فرآيند کاربرد دانش، خلق سناريوي يادگيري زمينه اي از کاربرد دانش را ممکن مي کند، برخلاف اين که يادگيري به اين روش بسيار مشکل است اما در خلق دانش بسيار مهم است، زيرا مستلزم فرا تحليل و ارزيابي فرآيند ها است و به همين علت اغلب در سازمان ها فراموش مي شود. فيفر و سوتن(2000) سه رويکرد را براي کاربرد دانش پيشنهاد مي دهند:
– ايجاد يک بخش فرعي در سازمان که از راه هاي منفعل موجود رها باشد و در عين حال نسبت به راه هاي قديمي وفادار.
– ايجاد فضايي که اعضاي سازمان به طور مستمر سنت ها و روال هاي سازمان را زير سوال ببرند.
– تلاش رهبران سازمان در راستاي خلق فرهنگي که کاربرد دانش را تشويق کند.

مدلهای مدیریت دانش:

مدیریت دانش، موضوعی پیچیده و پویاست. موفقیت مدیریت دانش مستلزم نگرشی سیستمی است که کلیه عوامل و اجزاء و فرایندهای مدیریت دانش را مد نظر قرار دهد. هر گونه جزءنگری ممکن است چالش های جدی بر سر راه موفقیت برنامه های مدیریت دانش به وجود آورد. بسیاری از سازمانها بر این باور هستند که دانش، مهمترین دارایی آنهاست، اما در عمل کمتر به آن پایبندند. یکی از دلایل عمده این امر آن است که سازمانها نمی­دانند چگونه به سراغ مدیریت دانش بروند. برای این منظور در این بخش مدلهای مختلف مدیریت دانش مورد بررسی قرار می­گیرد. بر اساس نگرش و رویکردی که صاحبنظران نسبت به مدیریت دانش اتخاذ کرده­اند، مدلهای مختلفی شکل گرفته است. اثربخشی هر کدام از این مدلها به موقعیت و جایگاهی بستگی دارد که سازمان در آن قرار گرفته است.
لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:
ارزیابی جایگاه استراتژیک مدیریت دانش در دانشگاه پیام نور و آزاد لارستان