عوامل موثر بر ارزش ویژه برند با توجه به نظرمصرف کننده در  …

عوامل موثر بر ارزش ویژه برند با توجه به نظرمصرف کننده در …

BSM10
ramin84
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد رشت
دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه آموزشی مدیریت بازرگانی
پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد
رشته: مدیریت بازرگانی گرایش :بازاریابی
عنوان:
عوامل موثر بر ارزش ویژه برند با توجه به نظرمصرف کننده در بازار خدمات اینترنت پرسرعت شرکت مخابرات استانگلستان
استاد راهنما:
دکتر محمدرضا آزاده دل
نگارش:
اسماعیل هدایتی
تیر ۱۳۹۳
تقدیم به :
پدر و مادر نازنینم
و
همسر فداکارم
سپاسگزاری
سپاس خداوند منان را که عشق آموختن در دل انسانها بر افروخت.
بدین وسیله از استاد گرامی و ارجمندم جناب آقای دکتر آزاده دل که در مقام استاد راهنما از مرحله انتخاب موضوع تا اتمام پایان نامه همواره از تجارب ارزنده و راهنماییهای به موقع شان بهره مند بوده ام تشکر و قدردانی می نمایم .
از پاسخ دهندگان محترم که در پاسخگویی صادقانه به پرسشنامه ها و تحویل بموقع آنها با بنده همکاری نمودند قدردانی می نمایم.

فهرست مطالب شماره صفحه
فصل اول – کلیات پژوهش
۱-۱ مقدمه
۱-۲ بیان مسئله
۱-۳ اهداف تحقیق