عملکرد کارکنان:/پایان نامه درباره هوش سازمانی

عملکرد کارکنان:/پایان نامه درباره هوش سازمانی

عملکرد کارکنان
2-2-1. مقدمه :
سازمان ها به منظور نیل هدفهای خاص که هر کدام تامین نیازهای معینی از جامعه را بر عهده دارند به وجود آمده اند. سازمان های دولتی نیز ، به منظور تامین نیازهای عمومی جامعه ، ایجاد شده اند، برای این منظور یعنی تامین نیازهای عمومی ، بصورتی هرچه بهتر و مطلوبتر ، باید به کارایی و اثربخشی سازمان ها ، توجه کافی صورت گیرد. مسلم است که اثربخشی و کارائی سازمان ها نیز ، در گرو عملکرد شغلی کارکنان است . (بیک زاد ، 1376: 1)  امروزه بسیاری از مدیران به این واقعیت پی برده اند و تلاش های هشیارانه ی زیادی در زمینه ی تعیین اهداف ویژه ی سازمان و شاخص های عملکرد و ارزیابی آن انجام داده اند. (Popova et al ,2010:505)
از آنجاکه منابع انسانی نقش مهمی در رشد و توسعه ی اهداف سازمان ها دارند سازمان های اجتماعی به سبب توسعه و گسترش فعالیت های اقتصادی و خدماتی ناگزیر از تدارک ، حفظ و اداره ی نیروی انسانی پرتوان در مقیاسی بزرگ و متنوع هستند. با توجه به پیشینه ی مطالعات مربوط به مدیریت در می یابیم که بررسی عوامل و متغیرهای مربوط به شغل کارکنان در سازمان ها به سال های خیلی پیش بر می گردد . ( سجادی و امیدی ، 1387 : 82)
در حال حاضر نیز بررسی و شناخت عوامل موثر بر عملکرد شغلی  کارکنان یکی از برنامه های مهم مدیریت در بخش کلان محسوب می شود در حقیقت نگرانی ها و دغدغه هایی که در قالب یک مسئله مطرح می شود ، این است که چرا برخی از کارکنان در سازمان عملکرد بهتری نسبت به بقیه دارند؟ چرا برخی کارکنان تمایل به کار ندارند ؟ کدام عوامل و متغیرها ارتباط بیشتری با عملکرد شغلی دارند؟  ( سجادی و امیدی ، 1387 : 82)
بنابراین یکی از حیاتی ترین مشکلات  در سازمان ها عملکرد شغلی است که این مسئله محققان را وادار به تحقیقات بیشتری در این زمینه می کند. آنان اعتقاد دارند که عملکرد انتظار کلی سازمان از تفکیک رفتارهای مشابهی است که هر فرد در در دوره ی خاصی از زمان از خود نشان می دهد.  در واقع عملکرد شغلی مجموعه ای از رفتارهایی است که افراد در ارتباط با کار خود یا با میزان کارایی کسب شده به علت نوع شغلشان  مانند آموزش ، تولید یا ارائه خدمات کسب می کند. (Rezaei Dizgah et al , 2012: 1735)
2-2-2. تعاریف عملکرد :
عملکرد شغلی مجموعه ای از رفتارهای مرتبط با اهداف سازمان یا اهداف واحدهای سازمانی که افراد در آنجا کار می کنند می باشد ، که این یک مفهوم اولیه و ابتدائی برای محققان رفتار سازمانی  می باشد در واقع این پیشنهاد ارائه شده است تا باعث بهبود و پیشرفت عملکرد شغلی شود نه اینکه تنها هدف اصلی محققان سازمانی باشد. این موضوع هم برای محققان و هم برای مدیران جذابیت دارد. عملکرد شغلی بدین صورت نشان داده شده است که بازگو کننده ی اثربخشی ، عوامل حیاتی ، مزایا و منافع سازمان می باشد. (Ferris et al ,2010:561-562)
عملکرد شغلی ، به عنوان ارزش سازمانی رفتارهای شغلی کارمند در زمان ها و موقعیت های شغلی مختلف تعریف می شود. منظور از ارزش سازمانی ، برآوردی است که سازمان از فعالیت ها و خدمات کارکنان خود دارد ؛ نظیر انجام وظیفه شغلی یا داشتن رابطه ی کاری مناسب با دیگر کارمندان . (Ejeei et al , 2009 : 302)
نکته مهم در این تعریف این است که عملکرد شغلی به عنوان خاصیت یا ویژگی رفتاری معین تعریف شده ، به ویژه اینکه عملکرد شغلی به عنوان خصوصیتی یکپارچه از رفتارهای جداگانه و مجزا که در گستره ای از زمان رخ می دهد ، در نظر گرفته شده است. نکته دوم در این تعریف این است که ویژگی رفتاری عملکرد شغلی ، به ارزش مورد انتظار سازمان بر می گردد. با این تعریف می توان عملکرد شغلی را به عنوان متغیری که بین مجموعه ای از رفتارهای که توسط افراد متفاوتی انجام می شود و رفتارهایی که به وسیله افرادی مشابه در زمان های متفاوت انجام می پذیرد ، به شمار آورد. (همان منبع)
از عملکرد شغلی تعاریف متعددی به عمل آمده است و هر یک از صاحب نظران از یک زاویه به این امر نگاه کرده اند ، در زیر به مهم ترین آنها اشاره می کنیم :
عملکرد شغلی مهارت یا کارایی شخصی است که فعالیت هایی را که بطور رسمی قسمتی از شغل وی می باشد  انجام می دهد، فعالیت هایی که هم قسمت فنی سازمان و هم فرایندهای تکنولوژیکی آن را در بر می گیرد ، فعالیت هایی که هم قسمت فنی سازمان و هم فرایندهای تکنولوژیکی آن را در بر می گیرد که این قسمت از رفتارهای خاص شغلی همان مسئولیت های اصلی شغل می باشد درست زمانی که کارکنان از مهارت فنی و دانش خود برای تولید کالا و خدمات استفاده می کنند. (Kahya, 2009:97-98)
لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:
بررسی رابطه بین ابعاد هوش سازمانی و عملکرد کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گیلان