عدالت، حکومت، حکمرانی، پاسخگویی

دانلود پایان نامه
که زمینه تحقق احکام الهی را در شهر بگسترد و با رعایت این حقوق، نه حکمی تعطیل گردد و نه فسادی در دین پدید آید و نه سنتی از سنت های الهی بر زمین بماند(سروش،1380: 52). البته با کمی تأمل متوجه می شویم که در نهج البلاغه، تعارض بین سنت و قانون در بستر حکمرانی خوب شهری اسلامی وجود ندارد، از یک سو، محتوای قانون نمی تواند در تعارض با کتاب خدا و سنت پیامبر(ص) باشد و از دگر سو، کسب رضایت عامه مردم ایجاب می کند که قانون با توجه به خردورزی، مشورت، عدالت و انصاف وضع شود؛ مضافاً اینکه قرآن و سنت پیامبر(ص) و نهج البلاغه سرشار از توصیه و تاکید به حکمرانان و مردم برای عدالت ورزی، تأمین امنیت، مبارزه با فساد و قانونمندی و مانند آن است(سردارنیا،1392: 33).
در اجرای قانون به عنوان شاخصه و جوهره مهم حکمرانی خوب شهری و آرمانی اسلامی بر برابری همه در مقابل قانون و عدم نقض آن تاکید و تصریح داشت، برخورد قاطعانه وی با برادرشان(عقیل) که سهم بیشتری از بیت المال می خواستند، بیان کننده جدیت ایشان در پایبندی به قوانین الهی بود. در همین ارتباط خطاب به مالک اشتر می فرمایند: «همیشه حق را گرچه بر نزدیک و دور باشد اجرا کن و اعمال خود را به حساب خداوند بگذار، گرچه اجرای حق به تو زیان برساند و همیشه به عاقبت حق بیندیش.»(لنکرانی،1373: 187).
حضرت همگان را به رعایت حقوق مردم دعوت می نمود و مخصوصاً کارگزاران خویش را، چنان که به مالک اشتر می فرماید: «باید محبوب ترین امور نزد تو میانه ترین آنان در حق باشد.»(دشتی،پیشین: 405). در خطبه متقین یکی از اوصاف انسان پرهیزکار را چنین می نماید که: «به باطل نمی گرایند و از حق خارج نمی شوند.»(همان، 289). در کلام دیگری بر انسانِ یاریگر حق، رحمت می فرستد: « خدا رحمت کند کسی را که حقی را دید پس بر آن یاری کرد یا جوری را دید پس آن را رد کرد و یاریگر حق بود برای صاحبش.»(همان،305).
امیرالمؤمنین(ع) قانون و حق مداری را ملازم یکدیگر می دانند و معتقدند که مصلحت گرایی ممکن است باعث انحراف از عدالت و دین شود؛ ایشان در خطبه 215 چنین می فرمایند: «به خدا سوگند، اگر هفت اقلیم را با آنچه در زیر اسمان ها است به من دهند تا خدا را نافرمانی کنم در این که پوست جویی را از موریانه ای به ناروا بگیرم، هرگز چنین نخواهم کرد.»(ماندگاری،1381: 63).
3. عدالت ورزی و عدالت گرایی کارگزاران شهری
عدالت از جمله موضوعاتی است که از دیرباز از دغدغه های بشر، اندیشمندان و ادیان الهی بوده است. پس از حاکمیت قانون، عدالت واژه یا مفهوم بسیار مهم و در واقع، جوهره دیگر حکمرانی خوب شهری محسوب می شود؛ عدالت عامل قوام بخش و مشروعیت بخش به حکمرانی و حکومت شهری، عامل مهم در استمرار همبستگی بین جامعه و حکومت و نیز در سطح جامعه و نیز عامل مهم برای کارآفرینی و تلاش همه اجزای جامعه برای توسعه پایدار است. عدالت به معنی دادن حق به صاحبان حق، ایجاد فرصت های برابر برای همه مردم، شهروندان و گروه های تشکیل دهنده جامعه و توزیع عادلانه منابع در همه سطوح در جامعه با پشتوانه های جدی قانونی و ضمانت اجرایی قوی و مستمر است. بدون عدالت و قانونمندی، به هیچ وجه نمی توان سلامت حکومت و حکمرانی را تایید کرد و حکومت با بحران مشروعیت و انواع نارضایتی ها، شورش ها و در نهایت انقلاب مواجه خواهد شد و حکمرانی خوب محلی از اعراب نخواهد داشت؛ به عبارت دیگر، قانون مندی و عدالت دو ستون بسیار مهم برای خیمه نظام سیاسی و جامعه مهم ترین عناصر و شاخص های حکمرانی خوب هستند.
عدالت و حق محوری یا ظلم ستیزی در واقع دو تا از مهم ترین عنصر افتخار بخش حکومت علوی و شاخصه بسیار مهم علی (ع) چه در ساحت نظری به ویژه در نهج البلاغه و چه در ساحت عملی آن حضرت و امامان معصوم (ع) بوده است؛ همین ویژگی منحصر به فرد در علی (ع) است که ایشان را تا به امروز شهره همه آفاق و اعصار کرده است و تعداد قابل توجهی از نویسندگان مسیحی از ایشان به بزرگی تمام یاد کرده اند.
امیرالمؤمنین(ع)، عدالت را الفبای اصلاح در جامعه به اعم و جامعه شهری به طور خاص می دانند زیرا ضعف ها، بی نظمی ها، ناکارآمدی ها همه، ناشی از خروج امور از موضع و مکان خود می داند. ایشان معتقدند: عدالت هر چیزی را در جای خود می نهد، باعث تعادل در جامعه بین اقشار گوناگون می شود و همچنین عدالت تدبیر عمومی مردم است.(دشتی،پیشین: 527) در نگرش ایشان، یکی از جنبه های مهم عدالت، جبران ظلم و بی عدالتی اعمال شده بر افراد و تعیین موقعیت اشخاص براساس تلاش و کوشش آن ها می باشد در این راستا می فرمایند: « تلاش و رنج هر یک از آن ها را شناسایی کن و هرگز تلاش و زحمات کسی را به حساب دیگری مگذار.»(همان، 411).
امیرالمؤمنین(ع) در نامه ای به مالک می فرمایند: «بهترین چیزی که کارگزاران را شادمان می کند اجرای عدالت و برپایی آن در شهرها و آشکار ساختن دوستی مردم است و دوستی مردم آشکار نمی شود مگر موقعی که دل هایشان از کینه و خشم خالی شود و دلسوز نمی مانند مگر وقتی که زمامداران خویش را برای کارهای خود نگاه دارند و ادامه حکومت آنان را سنگین نشمارند و نخواهند که هر چه زودتر این حکومت تمام شود. بنابراین آرزوهای مردم را برآورده کن و آن ها را به خوبی یاد کن و تلاش و همت اشخاصی که مورد امتحان قرار گرفته اند و سختی هایی را متحمل شده اند، یادآوری نما، زیرا که یادآوری کارهای نیک نیکوکاران، انسان شجاع را تهییج می کند و به تلاش وادار می نماید(همان،409).
4. پاسخگویی و مسئولیت پذیری در مقابل شهروندان
پاسخگویی یک امر حیاتی برای حکمرانی خوب شهری است، البته پاسخگویی بدون وجود شفافیت و قانونمندی قابل اجرا نیست. پاسخگویی و مسئولیت پذیری حکومت در مقابل مردم و نیز مسئولیت پذیری مردم در مقابل حکومت و جامعه، عنصر مهم در ایجاد و رابطه دوسویه و همکاری جویی و عدم شکاف بین حکومت و جامعه است که پیش تر گفته شد امروزه به دلیل پیچیده شدن جوامع و گسترش نیازها، این دوسویگی و تعامل برای ایجاد و استمرار حکمرانی ضروری است.
در اندیشه حکومتی حضرت امیر(ع) به شکل فرازمانی و فرامکانی و بدون لحاظ سطح توسعه یا مدرن و سنتی بودن جامعه، پاسخگویی به مثابه ضرورت و یک شاخص جاویدان و همیشگی برای ایجاد و استمرار حکمرانی مطلوب است، به گونه ای که نبود آن را منشأ تباهی حکومت می داند. پاسخگویی در نهج البلاغه به دو صورت بیان می شود: نخست، پاسخگویی کارگزاران در برابر خداوند؛ دوم پاسخگویی به مردم. به این معنی که مسئولین علاوه بر پاسخگویی به مردم در روز رستاخیز بایستی در برابر خداوند پاسخگوی عملکرد خود باشند.
امیرالمؤمنین(ع) می فرمایند: « هرگز گمان مبرید که مطلب و سخن حقی(انتقاد کردن از ایشان) که به من می گویید به رایم سنگین باشد و از آن ناراحت شوم و گمان مدارید که من در فکر بزرگ جلوه دادن خویشم؛ زیرا کسی که شنیدن و عرضه حق و عدالت بر او دشوار باشد، عمل به آن برایش دشوارتر خواهد بود. بنابراین از گفتن حق و یا مشورت به عدل با من، خودداری مکنید؛ زیرا من شخصاً خویش را مافوق آن که اشتباه کنم نمی دانم و از آن در کارهایم ایمن نیستم، مگر اینکه خداوند مرا حفظ کند.»(همان،317). خداوند متعال، در قرآن کریم، مافوق سؤال بودن را از صفات اختصاصی خویش برشمرده و فرموده است: «لایسئل عما یفعل و هُم یسئلون خداوند از آنچه که می کند مورد سؤال واقع نمی شود و آنان مورد سؤال واقع می شوند.»(سوره انبیاء آیه23). بر این اساس هر فرد و یا نظام حکومتی که خود را پاسخگو نداند، پای خویش را از مرز بندگی فراتر نهاده و به نحوی ادعای الوهیت کرده است.
در نگرش امیرالمؤمنین(ع)، آگاهی از امور کشور حق مردم است و تنویر افکار عمومی و پاسخ به پرسش ها و شبهات مردم وظیفه حاکم شمرده می شود. حکومت ها همیشه در معرض انواع شایعات و اتهامات قرار دارند، این آفت در حکومت های دینی به تهدید اصل حکومت و خدشه وارد ساختن به قداست دین می انجامد. لذا، آگاه ساختن مردم می تواند کمک بزرگی به از میان بردن این خطر ایفا کند. حضرت امیر(ع) در همین راستا به مالک اشتر می فرمایند: «هرگاه مردم تصور کردند که تو از راه حق منحرف شده و ظلمی به آنان روا کرده ای، آشکارا با آنان سخن بگو، عذر خویش را درباره ی آنچه که باعث بدبینی شده با آنان در میان گذار و با آشکار شدن در میان مردم، آنان را از بدگمانی برهان.»(دشتی،پیشین: 417).
همچنین امیرالمؤمنین(ع) حق پرسش از حکومت و کارگزاران را برای مردم به رسمیت می شناسد و در همین راستا در بخشی از نامه خود به مالک می فرمایند: «… برای کسانی که به تو نیاز دارند ، زمانی معین کن که در آن فارغ از هر کاری به آنان بپردازی. برای دیدار با ایشان به مجلس عام بنشین، مجلسی که همگان در آن حاضر توانند شد …در برابرشان فروتنی نمایی و بفرمای تا سپاهیان و یاران و نگهبانان و پاسبانان به یک سو شوند ، تا سخنگویشان بی هراس و بی لکنت زبان سخن خویش بگوید. که من از رسول الله (ص) بارها شنیدم که می گفت: پاک و آراسته نیست امتی که در