طرح‌های، مصوب، اختیارات، شهرداری‌ها

دانلود پایان نامه
الحاق هر نوع نوشته و آگاهی

وضع مقررات مربوط به ایجاد و اداره میدان های عمومی توسط شهرداری برای خرید و فروش مایحتاج عمومی با رعایت مقررات موضوعه

وضع مقررات لازم در مورد تشریک مساعی شهرداری با ادارات و بنگاه های ذی ربط برای دایر کردن نمایشگاه های کشاورزی، هنری، بازرگانی و نظارت بر اجرای طرح های مربوط

همان طور که در جدول شماره2 مشاهده می شود مطابق طبقه بندی ذکر شده شورای اسلامی شهر، علاوه بر انتخاب شهردار و امر سیاست گذاری و قانون گذاری در امورات سازمان شهرداری و سایر سازمان های خدماتی وابسته، به برنامه ریزی و نظارت در امور مختلف در عرصه شهر نیز موظف شده است.
جدول شماره3 شرح وظایف شوراهای اسلامی شهر در بخش سیاستگذاری، قانونگذاری، برنامه ریزی و نظارت
شرح وظیفه
طبقه بندی
عمومی وظایف
انتخاب شهردار به مدت 4سال

سیاستگذاری
و
قانونگذاری

برنامه ریزی
و
نظارت
بررسی و شناخت کمبودها، نیازها و نارسایی های حوزه انتخابیه و تهیه طرح ها و پیشنهادهای اصلاحی و راه حل های کاربردی جهت برنامه ریزی و ارائه آن به مقامات مسول و ذی ربط
نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورا و طرح های مصوب در امور شهرداری و سایر سازمان های خدماتی، در صورتی که این نظارت مخل جریان عادی این امور نگردد.

همکاران با مسولان اجرایی، نهادها و سازمان های مملکتی در زمینه های مختلف بنا به درخواست آنان.

برنامه ریزی در خصوص مشارکت مردم در انجام خدمات مختلف با موافقت دستگاه های ذی ربط
تشویق و ترغیب مردم در خصوص گسترش مراکز تفریحی، ورزشی و فرهنگی با هماهنگی دستگاه های ذی ربط.
اقدام در خصوص تشکیل انجمن ها و نهادهای اجتماعی، امدادی، ارشادی، تعاونی ها و نیز آمارگیری و تحقیقات محلی و توزیع اوراق عمومی با توافق دستگاه های ذی ربط.

ب. وظایف و اختیارات شهرداری در چارچوب حکمرانی خوب شهری
با تأمل در قوانین و مقررات جاری ملاحظه می گردد که طیف وسیع و گسترده ای از وظایف و اختیارات به عهده شهرداری گذارده شده به حدی که این نهاد را به صورت یکی از کاربردی ترین نهادهای عمومی در آورده است. گستردگی وظایف و اختیارات مذکور به اندازه ای است که می توان گفت شهرداری از قبل تولد شهروندان تا بعد از وفات آن ها دارای تکالیف و اختیاراتی نسبت به شهروندان و اداره شهر می باشد. وظایف و اختیارات مزبور در ماده 55 قانون شهرداری بیان شده است ما در اینجا به طور خلاصه در حد حوصله این پایان نامه به شرح و توضیح آن می پردازیم.

1. وظایف و اختیارات کلی شهرداری
شهرداری همانند تمامی نهادهای عمومی دارای وظایف کلی و عمومی است که مکلف به اجرای آن ها می باشد. لذا به عنوان یکی از اشخاص حقوقی حقوق عمومی غیردولتی که دارای شخصیت حقوقی مستقل است، دارای وظایف ذیل می باشد:
1.1 اجرای قوانین و مقررات موضوعه به مفهوم عام به طور کلی اقدام نماید و آن بخش از قوانین که وظایف و یا اختیاراتی را برای شهرداری به وجود می آورد اجرا نماید. علاوه بر قانون شهرداری و سایر قوانین خاص معمولاً در قوانین بودجه و همچنین قوانین مربوط به برنامه های اول، دوم و سوم توسعه و سایر قوانین وظایف و اختیاراتی به عهده شهرداری محول گردیده است. برای مثال می توان از تبصره 10 قانون برنامه اول و یا تبصره 84 قانون برنامه دوم توسعه در این زمینه اشاره کرد که در جهت تأمین و توسعه فضاهای آموزشی وظایفی به عهده شهرداری قرار گرفته و شهرداری موظف به اجرای آن ها می باشد.
1.2 اجرای مصوبات شورای اسلامی شهر.
1.3 اجرای مصوبات شورایعالی شهرسازی و معماری موضوع قانون تاسیس شورایعالی شهرسازی و معماری همچنین اجرای کلیه مصوبات کمیسیون موضوع ماده5 قانون مزبور در استان ها در خصوص طرح های جامع، تفضیلی و هادی شهر و سایر طرح های مصوب شهری که به تصویب مراجع مزبور می رسد.
1.4 اجرای آراء و تصمیمات قطعی مراجع قضایی و به طور خاص اجرای آرای قطعی مراجع شبه قضایی شهر از جمله آرای قطعی کمیسیون موضوع ماده 100 قانون شهرداری ها در خصوص تخلفات ساختمانی دایر به جریمه متخلف یا تخریب بنا و غیره همچنین اجرای آراء قطعی و لازم الاجرای کمیسیون ماده 77 در خصوص رفع اختلاف بین مودی عوارض و شهرداری و حقوق و تکالیفی که به موجب این آراء متوجه شهرداری است از جمله وظایف و اختیارات شهرداری ها می باشد.
1.5 اجرای مصوبات شورایعالی اداری در مورد مسائل اداری شهر و شهرداری نیز از جمله وظایف شهرداری ها می باشد. در این خصوص می توان به مصوبه شورای عالی اداری در خصوص هماهنگ نمودن صدور پروانه، گواهی عدم خلاف و گواهی پایان کار ساختمان در سطح شهرداری ها مسئول اجرای آن می باشند131.

مطلب مرتبط :   مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر درآمد

2. وظایف و اختیارات خاص شهرداری موضوع ماده 55 قانون شهرداری و سایر قوانین خاص
به هر حال وظایف و اختیارات خاص شهرداری طی چند بخش با استناد به مقررات جاری ارائه خواهد شد.
2.1 وظایف و اختیارات شهرداری در خصوص عمران و نوسازی شهر
در اینجا ما به رئوس برنامه های عمرانی پرداخته می شود:
2.1.1 در چند دهه اخیر عملیات عمرانی شهرها براساس طرح های مصوب شهری صورت می پذیرد، طرح های مصوب شهری چه در قالب طرح های جامع، تفضیلی، هادی و چه به صورت ضوابط مصوب شهرسازی به طور کلی چارچوب و ساختار کلی شهر را برای دوره های زمانی مختلف پیش بینی می کنند. براساس ماده 7قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران شهرداری ها مکلف به اجرای طرح های جامع و تفضیلی مصوب می باشند.
2.1.2 براساس بند 24ماده 55 از جمله وظایف و اختیارات شهرداری صدور پروانه برای کلیه ساختمان هایی است که در شهر احداث می گردد، متقابلاً براساس صدر ماده 100 قانون شهرداری مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریمان باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند. صدور پروانه ساختمانی از سوی شهرداری و تکلیف شهروندان به اخذ پروانه قبل از هر اقدام عمرانی از یک سو راهی موثر برای ساماندهی و کنترل ساختمان سازی در سطح شهر به منظور اعمال کاربری ها و تراکم مصوب و اجرای طرح های عمومی و از سوی دیگر منبع درآمدی است که از این طریق شهرداری در قبال صدور پروانه ساختمانی با اخذ عوارض ساختمانی و سایر عوارض قانونی متعلقه از درآمد لازم برای هزینه های عمرانی و جاری شهر را تأمین می نماید.
2.1.3 جلوگیری از تخلفات ساختمانی به موجب بند24 ماده 55 و ماده 100 قانون شهرداری به منظور اجرای دقیق طرح های تفضیلی و جلوگیری از ساخت و سازهای مغایر با اصول فنی و بهداشتی و ایمنی و شهرسازی و همچنین به منظور جلوگیری از فرار برخی افراد و شهروندان متخلف از پرداخت عوارض شهرداری، از جمله وظایف شهرداری می باشد.
2.14 عمران و نوسازی شهر از طریق ایجاد خیابان هاف کوچه ها، میادین باغ های عمومی مجاری آب و توسعه معابر طبق مقررات و قوانین جاری اولین وظیفه ایی است که به موجب بند1 ماده55 به عهده شهرداری محول شده است در همین راستا می توان به ماده 1 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347 اشاره کرد.
2.1.5 ایجاد اماکن عمومی و تأسیسات مورد نیاز شهر نیز از وظایف شهرداری ها است به موجب تبصره4 بند2 ماده55 احداث محل های مخصوص برای تخلیه زباله و نخاله و فضولات ساختمانی خارج از محدوده شهر و احداث کارخانه های تبدیل زباله از وظایف شهرداری نمی باشد. ایجاد غسالخانه و گورستان و تهیه وسایل حمل اموات(بند13ماده55) تهیه اراضی مورد نیاز برای تأسیسات شهری(بند17 ماده55) تهیه و تعیین میدان های عمومی برای خرید و فروش ارزاق همچنین احداث توقفگاه برای وسایط نقلیه در سطح شهر(بند18ماده55) احداث بنا و ساختمان های عمومی از قبیل رختشوی خانه، حمام، کشتارگاه، میدان ها، باغ کودک، پارک(بند21ماده55) نصب تابلوهایی برای الصاق اعلانات (بند27ماده55) از جمله وظایف شهرداری ها است که می بایست متناسب با رشد شهر و با توجه به طرح های مصوب در چارچوب مقررات جاری نسبت به اجرای آن ها اقدام نماید.
2.3 جلوگیری از سد معبر
2.4 رفع خطر از شهر و شهروندان
از جمله وظایف مهم و حساسی که به موجب بند14ماده55 قانون شهرداری به عهده این نهاد عمومی محول گردیده است اتخاذ تدابیر موثر به منظور جلوگیری از بروز حوادث طبیعی و رفع خطر از شهر و شهروندان پیش از بروز این گونه حوادث می باشد.
2.5 حفظ محیط زیست شهری
از دیگر وظایف مهم شهرداری حفظ محیط زیست شهری می باشد. منظور گسترش فضای سبز شهری به موجب قانون حفظ و گسترش فضای سبز مصوب 1359، تنظیف شهر و تخلیه زباله و امثالهم و به موجب بند1 ماده 55 همچنین زیباسازی و پاکیزه نگه داشتن شهر به موجب ماده 110 قانون شهرداری از جمله وظایف مهم شهرداری می باشد.
2.6 حفظ دارایی، اموال و مسائل مالی شهر
به موجب بندهای 7 و 8 و 9 و 10 و 26 ماده 55 و سایر مقررات مربوط از جمله آیین نامه مالی شهرداری حفظ و اداره کردن دارایی منقول و غیرمنقول شهرداری و اقامه دعوا بر اشخاص و دفاع از دعاوی اشخاص علیه

مطلب مرتبط :   مقاله درمورد متصدی حمل و نقل و شروط غیرمنصفانه