ضمانت اجرای رعایت قواعد اخلاق حرفه‌ای در سازمان‌ها

ضمانت اجرای رعایت قواعد اخلاق حرفه‌ای در سازمان‌ها

از دید حقوقی، هر قانون اخلاقی که بدون ضمانت اجرا باشه فقطً جنبه پیشنهاد داره. طبیعیه که پیشنهاد، کاربردی مؤثر در جامعه نداره. پس لازمه، قوانین اخلاق حرفه ای به تصویب اعضاء هر حرفه برسه و هم اینکه سازمانرسیدگی انضباطی به خاطر مجازات انضباطی در مورد افراد عضو حرفه مزبور تشکیل شه. بنابر این پیشنهاد می شه قوانین اخلاق حرفه ای خاص هر رشته به تصویب کانون های غیردولتی یا دولتی همون رشته برسه و بعد در شرایط مقتضی اجرا شه. بعضی از انجمن ها و حرفه ها وابستگی های بین المللی هم دارن مانند انجمن حسابرسان، انجمن مدیران فروش شرکت های چند ملیتی، انجمن موسسات تبلیغاتی، انجمن تولیدکنندگان اجناس دارویی و بهداشتی، انجمن کارشناسان محیط زیست، سازمانها و موسسات بانکی و بیمه. هر کدوم از این کانون های فعال در تجارت بین المللی، خود قوانین حرفه ای خاص رو تدوین و به تصویب اعضاء خود رسونده ان (قراملکی،۱۳۸۷،).

محیط زیست

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

توان استدال‏گری اخلاقی‎

نوع شخصیت

ارزشهای اخلشخصیاقی

فرهنگ اخلاقی

جو اخلاقی

نوع رهبری

اندازه اهمیت بقیه

سیستم جبران و جایزه

نوع نقش فرد

عدالت کلی

خصایص دموگرافیک

عوامل زمینه‏ای

استرس

فشار و استرس کاری

شدت باورهای اخلاقی

عوامل فردی

فرصتهای در اختیار

اندازه سازمان

سیستم اداری

درک موضوعات بحث‏انگیز اخلاقی

پروسه تصمیم‏ گیری و رفتار اخلاقی

عوامل ساختاری

مدیریت اخلاق‏گرا

مدیریت کم‏اخلاق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل ۲-۱٫ مدل اراده کردن اخلاقی. مأخذ (تدین، ۱۳۸۵)

اراده کردن

 

 

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin