شهری، حکمرانی، ، شوراهای

دانلود پایان نامه
تحمل و پذیرش مخالفین.
6. تحقق حاکمیت مردم، مشارکت و حضور آن ها در تصمیم گیری ها.
7. رعایت قواعد بازی سیاسی و اجتماعی و پرداخت هزینه بالا، در صورت عدم رعایت قواعد.
8. بالاترین مشروعیت نظام سیاسی به دلیل تجمع افراد در تشکل های مردمی.
9. کمک به طی کردن مراحل جامعه پذیری و تربیت سیاسی و اجتماعی افراد.
10. کمک به اصلاحات ساختاری و توسعه همه جانبی مدنی.
11. بستر سازی برای مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی خویش.
12. فراهم سازی امکان حرکت به سوی مراکز قدرت و تصمیم گیری از کوچک ترین واحدهای اجتماعی.
13. زمینه سازی امکان نظارت شوراها بر تصمیم گیری ها، انتصابات و اعمال مقامات بالاتر و محلی و لحاظ کردن مقتضیات محلی.
14. پیگیری درخواست حل مشکل از مقامات بالاتر و محلی.
15. تمرکززدایی، کاستن از قدرت حکومت مرکزی و تصدی گری دولتی از طریق امکان خودگردانی محلی یا صنفی.
16. فراهم نمودن امکان تربیت افراد فرهنگی، سیاسی، تربیتی، اقتصادی، پرورشی و فکری برای گسترش احزاب و نهادهای اجتماعی.
17. تقویت وحدت ملی و تمامیت ارضی کشور.
18. نکته مهم این است که ما در ایران نهادهای مدنی نداشتیم، نهادهایی که بین دولت و شهروند و جامعه توده وار و خانواده یک لایه میانی باشد؛ شوراها می توانند در شرایط نبود احزاب و اتحادیه ها و نهادهای مدنی سنگ بنای اولیه باشند که به تدریج موجب شکل گیری این نهادها می شوند.
19. افراد از طریق شوراها تربیت و پرورش اجرایی می شوند،مهندسی اجتماعی یاد می گیرند، مهندسی اجرایی کار را یاد می گیرند و می توانند به سطوح بالاتری از مدیریت اجرایی انتقال بابند(علوی،1377: 27).

گفتار سوم: وظایف و اختیارات شورای شهر و شهرداری در چارچوب حکمرانی شهری
با توجه به آنچه در زمینه حکمرانی شهری گفته شد چنین مشخص می شود که در زمینه حکمرانی شهری، تنها دولت مسئول نیست، بلکه تعامل حکومت، جامعه مدنی، بخش خصوصی و شهروندان با یکدیگر برای تحقق حکمرانی شهری ضرورت دارد، زیرا مرزهای جامعه (نظام سیاسی و اجتماعی) نفوذپذیر و متقاطع در تعامل با یکدیگر است. بدون تعامل دولت، شهروندان و جامعه مدنی و انجمن های اجتماعی و سیاسی با حکومت، حکمرانی شهری تحقق نمی یابد(ابراهیم پور و روشندل اربطانی،1387: 9). در این میان ساختار مدیریت شهری یکی از ابعاد بسیار مهم حکمرانی شهری محسوب می شود و شورای شهر نیز فراگیرترین و مهم ترین رکن مدیریت شهری و تشکیل جامعه مدنی در اکثر کشورهای دنیا می باشد. در ایران نیز طبق قانون اساسی و قانون شوراهای اسلامی، نقش اصلی در مدیریت شهری بر عهده شوراهای اسلامی شهر است که با توجه به دو عامل انتخابی بودن و ارتباط نزدیک و مستقیم با مردم می تواند یکی از مهم ترین سازوکارها برای تحقق حکمرانی شهری باشد.تعیین شهردار وظیفه شوراست. همه برنامه ها و تصمیم های شهرداری باید با هماهنگی و نظارت شوراها انجام پذیرد. طبق قانون شورای اسلامی، شورای شهر به منظور پیشبرد برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی فرهنگی، آموزشی و دیگر امور رفاهی با همکاری مردم و نظارت بر امور شهر تشکیل می شود. مدت فعالیت اعضای شوراها چهار سال است و تعداد اعضا بر حسب جمعیت شهر متغیر می باشد(سعیدنیا،پیشین: 69).

مطلب مرتبط :   تلویزیون، رسانه‌ها، رسانه‌های، فعالیت‌های

الف. نقش شوراهای اسلامی شهر و وظایف آن ها در چارچوب نظام حکمرانی شهری
شوراها مردمی ترین شکل های رسمی و عالی ترین جلوه تحقق فضاهای عمومی است که رابطه تعاملی میان فضاهای دولتی با حوزه های زندگی خصوصی، از طریق آن هماهنگ و قانونمند می شود. با استناد به اصل یکصدم قانون اساسی می توان وظیفه ها و نقش هایی را برای شوراهای شهر باز شناخت.
چارچوب اصلی نقش شوراهای اسلامی شهرها براساس مجموعه وظایف آن می توان در موارد زیر خلاصه نمود:
1. پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، فرهنگی، آموزشی و رفاهی، از طریق تشویق و ترغیب همکاری و مشارکت مردم.
2. شناخت نیازها و نارسایی های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و رفاهی شهر و پیشنهادهای اصلاحی.
3. نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورا و طرح ها و بودجه های مصوب در امور شهرداری.
4. تشویق و ترغیب مردم جهت همکاری و مشارکت در انجام امور خدمات اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و عمرانی با هماهنگی با سازمان های زی ربط.
5. تصویب بودجه سالانه شهرداری.
6. اتخاذ تصمیمات مهم اقتصادی
7. تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر با توجه به سیاست های دولت و هماهنگی با وزارت کشور.
8. نظارت بر فعالیت های شهرداری از جمله به وسیله حسابرس های شورای اسلامی شهر.
9. تصویب طرح های جامع، طرح های عمرانی و ساختمان سازی عمده که متعاقباً ممکن است لازم باشد به وسیله استانداری، یا مراجعه دولتی نیز به تصویب برسد130.
شرح وظایف بیست و نه گانه شورای اسلامی شهر در ماده 71 قانون تعیین شده است. اگر چه شورا به عنوان یکی از عناصر زیر سیستم تصمیم گیری حکمرانی شهری در سطح محلی، عمدتأ باید وظیفه تصمیم گیری، نظارت و هماهنگ کنندگی را داشته باشند، اما وظایف تعیین شده برای شورا را می توان در چهار گروه عمده تقسیم بندی نمود.
1. سیاست گذاری، قانون گذاری برنامه ریزی
2.امور سازمانی و تشکیلاتی و امور مالی
3.امور فنی و عمرانی
4.امور خدماتی(کاظمیان،1379: 15).
جداول صفحات بعد هر یک از بخش های تفکیک شده فوق را بر شرح جزییات وظایفشان می دهد.
نشان می دهد که شورای اسلامی شهر در ارتباط با شهرداری چه وظایفی را بر عهده دارد. همان طور که در جدول ملاحظه می شود شورا در ارتباط با سازمان شهرداری علاوه بر انتخاب شهردار که پیش تر اشاره گردید سیاست گذاری و برنامه ریزی در امور سازمان، تشکیلات مالی شهرداری را نیز در اختیار دارد و می تواند در حل و فصل مسائل و مشکلات شهرداری که در گذشته بر عهده وزارت کشور (قائم مقام شهرداری شهر) بود، راسأ اقدام نماید.

**جدول شماره1: شرح وظایف شورای اسلامی شهر در بخش امور سازمانی، تشکیلاتی،مالی
شرح وظایف
طبقه بندی
عمومی وظایف
تصویب آیین نامه پیشنهادی شهرداری پس از رسیدگی و با رعایت دستورالعمل های وزارت کشور

امور سازمانی

تصویب اساسنامه مؤسسات و شرکت های وابسته به شهرداری با تاکید و موافقت وزارت کشوری

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه با موضوع بهزیستی هیجانی و عملکرد تحصیلی

نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمایه و دارایی های نقدی، جنسی و اموال منقول و غیرمنقول شهرداری و همچنین نظارت بر حساب درآمد و هزینه آن ها به گونی که مختل جریان عادی امور شهرداری نباشد.

تایید صورت جامع درآمد و هزینه شهرداری که هر6 ماه یک بار توسط شهرداری تهیه می شود و انتشار آن برای عموم و ارسال نسخه ای از آن برای وزارت کشور.
تشکیلاتی
تصویب بودجه،اصلاح و متمم بودجه و تفریغ بودجه سالانه شهرداری و مؤسسات و شرکت های وابسته به شهرداری با رعایت آیین نامه های شهرداری و همچنین تصویب بودجه شورای شهر.
تصویب وام های پیشنهادی شهرداری پس از بررسی دقیق نسبت به مبلغ مزد و میزان کارمزد.

مالی
تصویب معاملات و نظارت برنیا اعم از خرید، فروش، مقاطعه، اجاره استیجاری که به نام شهر و شهرداری صورت می پذیرد.

تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود.

تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهردار و سازمان های وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملات شهرداری

تصویب نرخ کرایه وسایط درون شهری

جدول شماره1 نیز وظایف شورای اسلامی شهر را در ارتباط با امور فنی و عمرانی از قبیل تصویب مقررات در مورد بهداشت شهر، آسایش عمومی و عمران و زیبایی شهر و شهروندان و همچنین تأسیسات عمومی شهر، فضاهای شهری را نشان می هد. در این نوع طبقه بندی درگیری کاری شورای اسلامی شهر با نهادها و سازمان های دولتی و خصوصی مرتبط با مسائل بهداشتی شهر و تأمین آسایش شهروندان را می توان به وضوح مشاهده نمود.
**جدول شماره2 شرح وظایف شوراهای اسلامی شهر در بخش امور فنی و عمرانی شهری
شرح وظیفه
طبقه بندی عمومی وظایف
تصویب مقررات لازم جهت اراضی غیر محصور شهری از نظر بهداشت آسایش عمومی

امور فنی و عمرانی
وضع مقررات و نظارت بر حفر مجاری و مسیرهای تأسیسات شهری

نظارت بر اجرای طرح های مربوط به ایجاد و توسعه معابر، خیابان ها، میادین، فضاهای سبز و تأسیسات عمومی شهر بر طبق مقررات موضوعه

جدول شماره5 شرح وظایف شوراهای اسلامی شهر در بخش امور خدمات شهر
شرح وظیفه
طبقه بندی
عمومی وظایف
نظارت بر امور بهداشت حفاری شهر

نظارت بر امور تماشاخانه ها، سینماها و دیگر اماکن عمومی و وضع و تدوین مقررات خاص برای این اماکن

نظارت بر ایجاد گورستان،غسالخانه و تهیه وسائل حمل اموات

تصویب نامگذاری معابر، میادین، خیابان ها، کوچه و کوی در حوزه شهری و همچنین تغییر نام آن ها

تصویب مقررات لازم به پیشنهاد شورای شهر جهت نوشتن هر نوع مطلب و یا