شهری، ، شهرداری‌ها، اختیارات

دانلود پایان نامه
در همین حال، خواستار تصدی آن دسته از وظایفی هستند که منابع درآمدی آن ها کاملاً پیش بینی شده باشد و متکی به دولت نباشد. علت این امر را می توان در ماهیت تعارض گونه ای ماده جستجو کرد. در حالی که برخی از بندهای این ماده جنبه نظارتی و کنترلی دارند، برخی دیگر جنبه سیاستگذاری دارند و پاره ای دیگر نیز ناظر بر فعالیت های اجرایی و ارائه خدمات هستند. برای نمونه، بند2 این ماده، شهرداری را تأمین کننده خدمات مربوط به آب شرب و برق می داند و هم زمان در بندهای 20و14 برای شهرداری کارکردهای کنترلی و نظارتی قائل است. واضح است که این پراکندگی در گونه های وظایف محول شده به شهرداری ها، هم نیازمند نیروی متخصص فراوان در بدنه شهرداری است و هم سبب می شود این نهاد در بعضی از امور کم اهمیت، با صلاحیت ترین مرجع باشد و در بعضی دیگر که ممکن است از اهمیت بیشتری در سطح مدیریت محلی برخوردار باشند، هیچ نقشی نداشته باشد.
شاید بهترین راه حل این مشکل، بازتعریف از شهرداری و شکل کامل تر آن، حکمرانی شهری است. وظیفه اصلی نهاد حکمرانی و مدیریت شهری و شهرداری به عنوان مهم ترین جزء آن، تبدیل شدن به برق و سایر خدمات باشد.و خود راساً اقدام به تاسیس اماکن مختلف کند؛ بلکه بایستی با تکیه بر قدرت قانونی خود به عنوان سازمانی کنترل کننده و نظم بخش به فعالیت های بخش خصوصی و غیردولتی، شرایط را به گونه ای فراهم کند که آن ها امور اجرایی و خدماتی را انجام دهند و خود تنها به حوزه های مرتبط با تدوین خط مشی های محلی و نظارت بر فعالیت های دیگر کنش گران شهری بپردازد(شریف زادگان و دیگران،1391: 407-406).
مشاهده می شود که بسیاری از مشکلات موجود در حوزه شهرداری ناشی از خلأ قانونی در مورد وظایف شهرداری است. یا اینکه با همان قانون موجود اجازه فعالیت در حوزه وظایف آن داده نمی شود و روز به روز از اختیارات آن کاسته می شود. که این می تواند ناشی از عدم تمایل در سطح کلان به دادن اختیارات به نهادهای محلی باشد این امر نیز بر خلاف شعارهایی است که امروزه تحت عنوان تمرکز زدایی مطرح می شود. و به نظر می رسد آنچه انجام می شود بیشتر وظیفه زدایی است. وظایفی که بدون اختیارات کافی به نهادهای محلی همچون شهرداری واگذار می شود.
به هر حال، با تأملی در خصوص تجارب حکمرانی شهری و چگونگی توزیع وظایف مربوط به اداره امور شهر نشان می دهد که تقریباً در تمامی شیوه های حکمرانی خوب شهری شهرداری ها دارای اختیارات گسترده ای می باشند. این اختیارات بیش از هر چیزی از قراردادهای سیاسی – اجتماعی و حقوقی تبعیت می کنند در ضمن شهرداری در اغلب کشورهای جهان نهادی محلی اجتماعی هستند و نه سازمانی سیاسی. به لحاظ حکمرانی خوب شهری، شهرداری ها نهادهایی مدنی، مستقل و وظایف و اختیارات گسترده در تمام ابعاد حیات شهری هستند(خدائی،پیشین: 83).

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه درباره سبک های حل تعارض زناشویی و سبک های حل تعارض

ب. شرح اجمالی وظایف شورای شهر و ارتباط آن با شهرداری ها
شوراهای شهر مدافع برقراری اعتدال در شرایط زیست شهری هستند. آنان برگزیده اقشار مختلف شهر هستند که بایستی بر نیکبختی شهروندان، رفع نیازمندی های آنان و گسترش زمینه های رشد و تعالی شهر بیندیشند. اعضای شوراهای شهر به عنوان نمایندگان اقشار مختلف مردم و در جهت حفظ و ارتقای ارزش های شهر و مردم شهر در کار یکدیگر می نشینند و اداره امور شهرها را به پیش می برند. این شهرداری و نمایندگان شورای شهر هستند که بایستی به درستی تشخیص دهند که چه موردی برای شهر، مردم شهر و آینده آن خوب و کدام چیزها مضر است. در تصمیم گیری های مربوط به شهر، دولت ها نقش ارشادی دارند و به تأمین بعضی از منابع بودجه شهرداری ها به منظور تأمین رفاه عمومی شهرها می پردازند. اما در تصمیمات مربوط به شهرها، این شهرداری ها هستند که در چارچوب ساختار و تشکیلات مربوط به خود، اداره ی امور شهرها را به پیش می برند.
شهرداران بایستی با مسائل شهر و مردم و همچنین فنون مدیریت شهری آشنایی کافی و تخصصی داشته باشند. در این مورد شهرداران و شهرداری ها بایستی تابع برنامه های تدوین شده برای شهر و آینده شهر باشند. حوزه ی کاری و تشکیلاتی آنان، روان سازی اجرای برنامه هایی است که در اثر آن، اهداف تدوین شده برای شهر، در حوزه های مختلف کالبدی، فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی و ارزش های مترتب بر حکمرانی شهری تحقق می یابد. شهرداری ها در این در این مورد تمام اقشار جمعیت شهر را بایستی تحت پوشش برنامه های حمایتی خود قرار دهند. آن ها بایستی در برنامه های شهر، برای فقر و بیکاری، جرم و جنایت، حقوق فردی و اجتماعی، اشتغال و… نقشی موثر داشته باشند. اگر خود به اخذ تصمیم بپردازند، بایستی در چارچوب برنامه های توسعه ای شهر و در حفظ منافع عمومی شهر باشد. شهرداری ها باید در حوزه های مربوط به خود و با استفاده از نیروهای متخصص، جریان امور شهرها را در بهترین وضعیت به پیش برند(شیعه،1382: 48).

مطلب مرتبط :   مصلحت، فقه، عمومی،، حکومتی

1. شوراها، وظایف و اختیارات
1.1 امور اجرایی
از جمله خصیصه قانون تشکیلات شوراهای اسلامی این است که برای شوراهای اسلامی وظایف اجرایی نیز در نظر گرفته است. این وظایف معمولاً با توجه به شرایط محیطی و نیازهای شهروندان تعیین می شود. برای بعضی از شوراها بیشتر و برای برخی محدودتر است(علوی تبار،1382: 48).
1.2 امور برنامه ریزی
برنامه ریزی برای جلب مشارکت شهروندان در اجرای برنامه های اجتماعی، اقتصادی و امثالهم با هماهنگی مراجع مربوط از دیگر وظایف شوراها است. زیرا شوراها با توجه به اوضاع و شرایط محیطی و متناسب با ویژگی های فرهنگی ارائه می دهند، برنامه های آن ها موفق تر خواهد بود(رضویان،پیشین: 155).
وظایف شوراها صرفاً به موارد فوق محدود نمی شود. در واقع شوراها دارای دو دسته وظایف هستند؛
1. وظایف عمومی، یعنی وظایفی که راجع به مسائل شهری است. وظایف عمومی، فراهم کردن همکاری مردم در حد نیاز مدیریت ها، بررسی و شناخت کمبودها، نظارت بر حسن اجرای مصوبات، جلب همکاری شهروندان، برنامه ریزی در خصوص مشارکت شهروندان، هماهنگی با دستگاه های ذی ربط برای گسترش مراکز تفریحی، فرهنگی، ورزشی، فعالیت برای تشکیل انجمن ها و نهادهای اجتماعی. این موارد وظایف متنوعی هستند که بایستی با همکاری دستگاه های ذی ربط صورت پذیرد.
2. وظایف اختصاصی شورای شهر
وظایف اختصاصی شورای شهر در مورد شهرداری آغاز می شود، در واقع شورای شهر نقش یک پارلمان محلی را ایفا می کند.
شهرداری یک سازمان عام المنفعه و مردمی است. تصمیم گیری در مورد چگونگی انجام خدمات با توجه به بنیه مالی شهرداری و امکاناتی که مردم شهر در اختیار شهرداری قرار می دهند، عمدتاً با شورای شهر است. در اینجا شورای شهر نخست بر حسن اداره، حفظ سرمایه و دارایی های شهرداری نظارت کامل دارد. دوم اینکه همه آیین نامه هایی را که شهرداری باید قانوناً تهیه کند، تصویب می کند. شورای شهر بودجه شهرداری را هم به معنای خاص و هم به معنای عام تصویب می کند، یعنی اینکه چکاری بایستی در چه زمانی انجام شود.