شهروندان، منظر، پاسخ‌های، مدیران

دانلود پایان نامه
شورای شهر شیراز تأثیر دارد؟ عدد(X=2) بدست آمده است این عدد بیانگر نهایت تأثیر این شاخص بر عملکرد شورا می باشد.

3. نظارت نتیجه گرا درباره فعالیت های شهرداری و شورای شهر شیراز
این مفهوم مکمل اصل پرهیز از دخالت در تصمیم گیری ها و اقدامات اجرایی به شمار می رود. بدین معنا که شورا بایستی همواره نتایج فعالیت ها و هزینه هایی را کنترل، ارزیابی و تصحیح کند که از محل درآمدهای شهری صورت می گیرد(همان،463).
نظارت نتیجه گرا توسط یکی از کنش گران حکمرانی شهری، شهر شیراز یعنی شورای شهر شیراز به اختصار عبارتنداز:
1. معنا و مفهوم نظارت نتیجه گرا با ذهنیت ایجاد سازمان های بازرسی گونه متداول تفاوت بنیادی دارد و بایستی از هر نوع اقدامی پرهیز کرد که مرز بین پاسخگویی و تصمیم گیری را مخدوش کند.
2. این نوع نظارت قبل، حین و پس از اجرا را شامل می شود و مسئولیت تصمیم گیری درست برای مدیران تصمیم گیرنده و اجرایی بایستی نتایج مطلوب را نیز به دست آورد و مدیران بایستی در مقابل شورا پاسخگو باشند.
3. برای این نوع نظارت بایستی تا حد امکان از سازوکارهای درونی بین واحدهای اجرایی استفاده کرد تا امکان بهبود شاخص های عملکرد و نتیجه فراهم شود(مشاورین مدیریت ایران،1379: 56-55).
4. نظارت نتیجه گرا از طریق تعریف هدف های کمی و کیفی، برقراری شاخص های عملکرد و نتیجه و ارزیابی میزان نیل به شاخص های یاد شده امکان پذیر است(طلایی و طالبی نژاد،پیشین: 464).

الف.بررسی نظارت پذیری در شورای شهر و شهرداری شیراز از منظر شهروندان
جدول شماره7: بررسی میزان نظارت پذیری شورای شهر و شهرداری شیراز از منظر شهروندان با توجه به طیف لیکرت
پرسش هایی در مورد اصل نظارت پذیری
میانگین پاسخ های جامعه آماری شهروندان
انحراف از معیار پاسخ های کل جامعه آمار
1. شهرداری شیراز بر زیباسازی شهر نظارت دارد.
0.47
546.
2. شهرداری شیراز دارای سیستمی است که بتواند از نحوه ارائه خدمات خود بازخورد بگیرد.
0.11
845.
3. شورای شهر شیراز بر عملکرد شهرداری نظارت دارد.
0.78
965.
4. نظارت شورای شهر شیراز بر شهرداری کافی است.
0.23
742.
5. نظارت شورای شهر شیراز بر شهرداری سبب کند شدن انجام وظیفه شهرداری شده است.
0.10
546.
6. شهروندان بر عملکرد شهرداری شیراز نظارت دارند.
0.34-
719.
7. بر نحوه و میزان عوارض گرفتن شهرداری شیراز نظارت وجود دارد.
0.41
816.
8. بر حساب های مالی شهرداری شیراز نظارت صورت می گیرد.
0.28
456.
9. در کل نظارت پذیری شهرداری خوب است.
0.12
954.
بررسی های انجام شده با توجه به جدول پاسخ ها و میانگین آن ها مربوط به پرسش های نظارت پذیری که با طیف لیکرت کد گذاری شده و سنجش شده اند، شهروندان در پاسخ به این پرسش که؛ آیا شورای شهر بر عملکرد شهرداری نظارت دارد؟ در پاسخ(X=0.78) این عدد موید این مسئله است که نظارت شورای شهر بر عملکرد شهرداری نسبتاً مطلوب می باشد. همچنین اذعان داشته اند که نظارت شورا بر عملکرد شهرداری نسبتاً کافی است ولی چندان مطلوب نیست(X=0.23). از سوی دیگر (X=-0.34) موید نظارت پذیری ضعیف شهرداری از سوی شهروندان شیرازی می باشد. شهروندان بر این باورند که شهرداری بر فضای سبز و زیباسازی شهر نظارت مطلوبی دارد(X=0.47). همچنین بر این باورند که: بر نحوه و میزان عوارض گرفتن شهرداری هم نظارت صورت می گیرد که نسبتاً نظارت خوبی صورت گرفته است(X=0.41). در ضمن در پایان از شهروندان پرسیده شد که: آیا در مجموع نظارت پذیری شهرداری چگونه ارزیابی می کنید؟ در پاسخ(X=0.12)ارزیابی کرده اند. که این مورد بین 0تا1 قرار دارد نسبتاً نظارت پذیری شهردار و شورای شهر در شرایط نسبتاً مطلوبی قرار دارد. در ضمن میانگین نظارت پذیری شورای شهر و شهرداری شیراز از منظر شهروندان و با توجه به طیف لیکرت، (X=0.24) می باشد این مورد نشانه گر این مسئله است که نظارت پذیری شورای شهر و شهرداری شیراز در شرایط نسبتاً مطلوبی قرار دارد.

مطلب مرتبط :   پایان نامه ارشد درباره خط مشی های سازمانی و نیازهای آموزشی

ب. بررسی نظارت پذیری در شورای شهر و شهرداری شیراز از منظر مدیران شهری
جدول شماره8: بررسی میزان نظارت پذیری شهرداری و شورای شهر شیراز از منظر مدیران شهری، شهر شیراز با توجه به طیف لیکرت
پرسش هایی در مورد اصل نظارت پذیری
میانگین پاسخ های جامعه آماری شهرداران مناطق
انحراف از معیار پاسخ های کل جامعه آمار
1. شهرداری شیراز دارای سیستم مناسبی برای نظارت برگزارش عملکرد خود کارکنان خود می باشد.