رسانه‌ای، آرایش، رسانه‌ای-، رسانه‌های

دانلود پایان نامه

هستند در مقابل رسانه‌های رقیب می‌باشد. بر این اساس رسانه‌ای خواهیم داشت که مبلغ پیام‌های خاصی است و سیاست‌ها و اهداف خاصی را داراست و آن‌ها را پی می‌گیرد که می‌خواهد در مقابل دیگر رسانه‌ها آرایش خاصی می‌گیرد که بتواند اهداف و مأموریت خود را محقق کند. (تعریف آرایش رسانه‌ای- ترکیب یک جبهه رسانه‌ای همسو)
بر اساس آن اهداف و سیاست‌ها، برخی رسانه‌ها همسو با آن هستند و برخی دیگر رقیب او محسوب می‌شوند. تفاوت این‌ها می‌تواند. تفاوت رسانه‌های غیر با ما می‌تواند در همان اهداف و سیاست‌ها باشد و در نحوه عملکرد و تولید محتوا باشد؛‌ اما مخاطب ما و این رسانه‌های رقیب یک مخاطب است که رقابت بر سر جذب آن‌هاست. (اهداف و سیاست‌ها،‌ وجه تفکیک رسانه‌ها در جبهه‌بندی)
همگرایی رسانه‌ای از بحث‌های مهم و تأثیرگذار در آرایش رسانه‌ای است که در منابع موجود است و ازآنجا گرفته شود. (فضای نوین آرایش رسانه‌ای- پدیده ادغام و همگرایی رسانه‌ای)
امروز امکان اینکه بتوانیم از مجرای رسانه‌های مختلف برنامه‌های تلویزیون و رادیو و … را دریافت کنیم وجود دارد و مثلاً از طریق اینترنت و موبایل و … می‌توان از طریق کانون‌های رسانه‌ای مختلف برنامه‌ها را منتشر نمود. (فضای نوین آرایش رسانه‌ای- پدیده ادغام و همگرایی رسانه‌ای)
وقتی صحبت از آرایش رسانه‌ای می‌کنیم باید به‌طور مصداقی صحبت از رسانه‌های خاصی در مقابل رسانه‌های دیگر کنیم. این نیازمند آن است که آرایش خود را در مقابل رسانه‌های دیگر در نظر گرفته و طراحی کنیم. (مبانی آرایش رسانه‌ای- داشتن مصداق و رقبای آن سپس ترسیم آرایش)
رسانه‌های ما با اصولی فعالیت می‌کنند که برگرفته از قوانین اسلامی و قانون اساسی است و کمابیش در جهت همان اصول است و نقض آن را نمی‌کنند. عملاً اگر بخواهیم آرایش رسانه‌ای را صرفاً در مقابل رقبا تعریف نکنیم می‌توان آرایش رادیو و تلویزیون را در کنار مطبوعات و فضای مجازی و … در نظر گرفت و مختص به یک رسانه نکنیم. یعنی اینکه یک جبهه‌بندی رسانه‌ای را طراحی نماییم. (مبانی آرایش رسانه‌ای- داشتن جبهه رسانه‌ای جامع از همه ابزارهای رسانه‌ای)
توانایی، چالاکی، قدرت انطباق با شرایط، انعطاف‌پذیری و پوشش رسانه‌ای جامع و مناسب، از مواردی است که همه رسانه‌ها باید برای موفقیت خود از آن برخوردار باشند و به‌طور دقیق به آرایش رسانه‌ای برنمی‌گردد. (مبانی آرایش رسانه‌ای- توانایی، چالاکی، قدرت انطباق با شرایط، انعطاف‌پذیری و پوشش رسانه‌ای جامع و مناسب)
کیفیت فنی و کیفیت محتوایی باید هردو باهمدیگر وجود داشته باشند تا یک رسانه را در میدان رقابت حفظ نمایند. (مبانی آرایش رسانه‌ای- کیفیت فنی و محتوایی با هم، برای رقابت)
آنچه آسیب ماست، عدم شناخت صحیح از مخاطب و نداشتن اطلاع دقیق از آن است. اطلاعات ما بیشتر کمی است اما اطلاعات پایه کیفی آن را نداریم. (آسیب‌شناسی- عدم شناخت و اطلاع کیفی از مخاطب)
مثلاً مصرف رسانه‌ای مخاطب ما چگونه است؟ چگونگی مصرف تلویزیونی، اینترنتی و رادیویی و مطبوعاتی او را نمی‌دانیم. (آسیب‌شناسی- عدم شناخت مصرف رسانه‌ای مخاطب)
مخاطب یک واحد کلی اس‍ت و تفکیک کیفی مخاطب داخلی و خارجی را نداریم. (آسیب‌شناسی- عدم تفکیک کیفی مخاطب داخلی و خارجی)
گروه‌های سنی و جنسیتی و نحوه تفکر آن‌ها را در موارد خاص نمی‌دانیم و به ‌کلی‌گویی بسنده کرده‌ایم. (آسیب‌شناسی- عدم تفکیک و گروه‌بندی کمی مخاطب و نحوه تفکر خاص هر گروه)
ما ناچاریم در شرایط موجود و تکثر رسانه‌ای حاضر و مخاطبی که دائم در نوسان است و پراکنده و فعال و گزینشگر است و همه‌چیز در دسترس اوست به رقابت بپردازیم. (مخاطب شناسی- پراکنده، ‌فعال،‌ گزینشگر،‌ دسترسی بالا) (وضع موجود- تکثر رسانه‌ای، رقابت بر سر مخاطب فعال، گزینشگر،‌ دسترسی بالا)