در مورد رهبری خدمتگزار و اعتماد سازمانی

در مورد رهبری خدمتگزار و اعتماد سازمانی

۲-۱۷ پروسه اعتماد

روند اعتماد رو در سه مرحله بیان می شه:

اعتماد به عنوان یه عقیده، اعتماد به عنوان یه تصمیم و اعتماد به عنوان یه عمل

مرحله اول: اعتماد به عنوان یه عقیده اولین مرحله از اعتماد ، یه سری از عقیده ها و باورهای ذهنی و کامل در باره شریک دیگه س طوری که فرد می تونه تصور کنه که عمل شریک اون یافته های مثبتی واسه اون به دنبال داره.

مرحله دوم: اعتماد به عنوان یه تصمیم دومین مرحله ، تصمیم به اعت ماد کردن به دیگر ایه. این مرحله ایه که باور به توانایی اعتماد دیگری خوب رو می شه. در شرایط واقعی اعتماد دو انتظار هست، یکی انتظار وجود رفتار قابل اعتماد و دیگری تمایل به عمل کردن بر مبنای اون دسته بندی رادر این باره بیان شده:

  1. رفتارای تکیه محور : مثلا کنترل محیطی مدیر بر تصمیمات و منابع مهم زیر دستان یا کاهش از قصد کنترل و بررسی اعمال زیر دستان.
  2. رفتارای مربوط به رو سازی اطلاعات وسهیم کردن بقیه در اون : مثلا مدیریت سازمان می تونه روش های هدف دار مهم مر بوط به امور تجاری و بازرگانی رو با بخشای تخصصی کارمندان در میان بزاره.

مرحله سوم: اعتماد به عنوان یه عمل در مرحله سوم هم اعتماد به عنوان یه عمل بروز می کنه یعنی فرد قصد به انجام اعمالی می کنه که براساس اعتماد شکل گرفته

شکل زیر چارچوب چند بعد و کامل ای واسه توجه به پروسه اعتماد درون سازمانی رو نشون میده.(خنیفر ،۱۳۸۸ ، ص ۶و۷)

 

(خنیفر ،۱۳۸۸ ، ص ۷)

۲-۱۸ مدل اعتماد سازمانی

مدل اعتماد سازمانی مدلیه که به وسیله مایر و بقیه ( ۱۹۹۵ ) ارائه شده و سه عنصر توانایی اعتماد رو با هم ترکیب میکنن: توانایی، خیرخواهی و اتحاد میل باطنی و گرایش به عنوان تمایل عمومی به اعتماد به بقیه، تعریف میشه. مایر و بقیه( ۱۹۹۵ )، مشخص میسازن که گرایش یا میل باطنی، بر این که فرد چه مقدار به دیگری، قبل از این که اطلاعاتی در مورد اون بدونه، اعتماد کنه، اثر میذاره. خیرخواهی، به عنوان قصد واسه خوب بودنه. اتحاد، به عنوان یه سری از اصول که موردقبول افراد درگیر در کاره، تعریف میشه. همونجوریکه به وسیله مایر و همکارنش، مشخص گردیده اعتماد از تعامل ادراکی که از توانایی، خیرخواهی و اتحاد یه شخص صورت میگیره تولید میشه که این اعتماد تحت اثر میل باطن, ما به اعتماد به بقیه، هم قرار میگیره .(میرحسینی ،۱۳۹۱ ،ص ۷۲)

 

 

 

۳٫commitment

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin